Tiếng Anh theo lớp

20+ ĐỀ ÔN HÈ TIẾNG ANH LỚP 4 LÊN LỚP 5 CHO TRẺ TIỂU HỌC

Ba mẹ sắp xếp thời gian biểu cân đối giữa việc giải trí và học bài trong kì nghỉ hè sẽ giúp các con vừa được vui chơi, nghỉ ngơi vừa củng cố kiến thức cũ. Cùng theo dõi bài viết tổng hợp các đề ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 dưới đây của Pantado để có tài nguyên cho các con luyện tập mỗi ngày.

English test I

Bài 1. Chọn đáp án đúng:
Question1. Let’s …hello to the teacher

A. go B. say C.know D.to

Question2. There is … dog in my house

A. a B. an C. two D.is

Question3. Give …. a pen, please.

A. my B. my’s C. me D. I

Question4. I … reading a book.

A. is B. are C. am D. am’s

Question5. This cake … for you, Mary. – Thank you very much.

A. Is B. are C. a D. an

Question6. Tommy is my friend. He is a …at Quang Trung Primary School.

A. Woker B. doctor C. farmer D. student

Question7. Her house is …big

A. very B. much C. many D. old

Question8. Yoko is …Japan.

A. at B. under C. up D. from

Question9. August is the eighth month … the year.

A. by B. on C. of D.from

Question10. Draw … picture, please.

A. a B. an C. a’s D. an’s

English test II

Bài 1. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau
1. Wh __ e is David from? – He is from England.
2. My sister is a student at Hoang Mai Primary Sch ___.
3. These crayons a __ for you. – Thank you very much.
4. How are you t __ ay?
5. My house is n _ w
6. This cak _ is for you. – Thank you very much
7. Ha __ y birthday to you, Alan.
8. There are 20 student _ in my classroom.
9. Tha __ you very much.
10. This is my friend. __ r name is Alice.

Bài 2: Chữa các từ sau cho đúng

pactker _______________ banalna _______________
stasr _______________ birsd _______________
schpool _______________ broewn _______________
kitet _______________ whien _______________
notesbook _______________ whiute _______________

English test III

Bài 1. Chữa các từ sau cho đúng:

banalna _______________ lite        _______________
whuere _______________ stutdent _______________
mielk _______________ whlo _______________
plearse _______________ whym _______________
buqs _______________ Einglish _______________

Bài 2. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau
1. Mary is in the cl _ _ _ _ _ _ m now.
2. I’d like _ _ ice-cream.
3. That is _ bicycle.
4. He was bor _ n in May.
5. I am _ _ om England.
6. Happy bi _ _ _ _ ay to you!
7. _ _ _ _ is it? – It is a chair.
8. Ha can dance b _ _ cannot play football.
9. _ _ _ _ is it? – It is a kite.
10. _ _ _ you swim, Nga? - Yes, I can.


English Test IV

Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại

1. A. Speak B. Song C. Play D. Swim
2. A. Countryside B. City C. Street D. Map
3. A. Milk B. Chicken C. Bread D. Fish
4. A. August B. November C. May D. Match
5. A. Maths B. English C. Science D. Vietnam

Bài 2: Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau.
1. Yes, I’d like some milk.                   ____________________________________________
2. He has Maths and Art on Monday. ____________________________________________
3. Because I like to sing songs.          ____________________________________________
4. There are four books on my desk. ____________________________________________
5. My pen friend is from America.      ____________________________________________
 

>> Xem thêm: Cách sử dụng cấu trúc Would you like

Bài 3: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. 
1. doll / for / This/ you/ is.    ____________________________________________
2. is / My / classroom / big. ____________________________________________
3. subjects / What / like / he/ does? ____________________________________________
4. you / do / like / Why/ English?     ____________________________________________
5. was / I / in/ April / born.                ____________________________________________
 

English Test V

1. …….. does your mother work? – She works in a primary school.

A. Where B. What C. How D. Why

2. What’s your ……….. food? – I like chicken.

A. good B. favorite C. nice D. small

3. ………. you like some orange juice? – Yes, please. I love it.

A. Do B. Are C. Would D. About

4. What …….. she like? – She’s very nice.

A. are B. am C. is D. to be

5. My mother is a ……… teacher. She is kind and friendly, too.

A. small B. big C. thin D. good

6. What does he look like? – He looks ………. .

A. sporty B. friend C. student D. pretty

7. What is Christmas? – It is ………. .

A. a festival for children C. a big festival
B. a festival for teachers D. a popular festival in Vietnam

8. There …….. a lot of fun on festivals.

A. is B. are C. am D. have

9. We ………. our teachers and friends on Tet holidays.

A. go B. visit C. get together D. eat

10. What are you going to do at Mid-Autumn? – I …….. the School Lantern Parade.

A. join B. am going to join C. go to join D. go and join

II. Fill in the blanks with the given words

giraffes sporty swing T-shirt market zoo animals sweets


1. Today, Linda is wearing a _________(1), jeans and shoes. She looks __________(2). Tet is coming soon. She goes to Tet _______(3) with her mother because she wants some _______(4) and fruit.
2. I am Mai . I often go to the (5)__________ with my mother. I like monkeys because they can
(6)________. My mother likes (7)________ because they are pretty. We like (8)_________ very much.
 

III. Odd one out

1. a. an elephant b. a bear c. a giraffe d. crocodiles
2. a. thirsty b. thirteen c. fifty d. twenty
3. a. hospital b. school c. field d. factory worker
4. a. a shirt b. a dress c. trousers d. a skirt
5. a. lemonade b. bread c. fried chicken d. noodles
6. a. New Year b. mooncake c. Children’s Day d. Tet
7. a. careful b. cheerful c. bulky d. lovely
8. a. medicine b. raincoat c. a camera d. an umbrella

Tải trọn bộ đề ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5

Ba mẹ tải trọn bộ 20 đề ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 cho các con và in ra để các con tiện ôn tập và củng cố kiến thức hơn nhé.

Link download: Tại đây

>> Có thể bạn quan tâm: Học Tiếng Anh online chương trình Bộ Giáo dục

                                          Đề ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4

 

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

TRỌN BỘ 15 ĐỀ ÔN HÈ TIẾNG ANH LỚP 1 LÊN LỚP 2 (NĂM 2024 - 2025)

Kì nghỉ hè dài, con không có thời gian biểu cho các hoạt động rõ ràng khiến con mải chơi đôi khi quên mất việc học. Để giúp con tránh tình trạng quên kiến thức cũ, Pantado đã tổng hợp bộ đề ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 cho các con ôn luyện mỗi ngày. Theo dõi bài viết dưới đây để giúp con củng cố kiến thức Tiếng Anh trong kì nghỉ này nhé.

Unit 1 What is this ?

Exercise 1 : Read and choose the correct answer.
a. My name ………… Ben. am is are
b. ………… to meet you. Nice Nine How
c. How old…………you ? I’m seven years old. are am is
d. ………… are you ? I’m fine , thanks. What When How
e. What is this ? It ………… a book . am is are
f. Is it a ruler ? Yes , it ………… are is am
g. Is it a rubber ? …………, it isn’t. Yes No  
h. I …………eight years old. am is are
i. How …………are you ? I’m nine years old. old color is
j. What ………… is this ? It is blue. color animal number
k. …………is this ? It is a pencil case. What When How

Exercise 2 : Put the words into the right column

blue - dog - cat - tiger – pencil – green – book - bag - ruler- ten - brown – purple – pen - duck
bird – elephant- rubber - pencil case – rabbit – red – one – black – five – yellow - monkey

Colours Animals Numbers School things
Blue
…………………..
…………………..
…………………...
Dog
……………………..
……………………..
…………………….
One
…………………….
……………………..
…………………..
Pen
…………………….
…………………..
…………………..

 

Unit 2: Playtime!

Exercise 1: Circle the odd one out

a. apple b. pizza c. orange d. peach
a. doll b. ball c. teddy d. book
a. pen b. car c. pencil d. ruler
a. green b. kite c. pink d. red
a. pink b. green c. blue d. circle
a. I b. My c. He d. She
a. ten b. five c. three d. black
a. Hi b. Hello c. Hey d. Good bye

Exercise 2: Answer the questions about you.
a) What is your name ?
……………………………………………………………………………………………..
b) How old are you ?
……………………………………………………………………………………………..
c) What animals do you like ?
……………………………………………………………………………………………..
d) What is your favorite color ?
……………………………………………………………………………………………..
e) What is your favorite toy ?
……………………………………………………………………………………………..

Unit 3: This is my nose!

Exercise 1: Match (A) with ( B)

A B  
1. What is your name ? a) My favorite color is yellow. 1.        
2. How old are you ? b) I am from Vietnam. 2.
3. What color is your pen ? c) She is seven years old. 3.
4. How are you ? d) I am fine ,thank you. 4.
5. How old is your sister ? e) My pen is red. 5.
6. How old is your brother ? f) I am five years old. 6.
7. Where are you from ? g) My name is Peter. 7.
8. What is your favorite color ? h) He is eight years old. 8.
9. What is this ? i) These are my arms. 9.
10. What are these ? j) This is my nose. 10.

Exercise 2 : Put the words in the correct order.
a. is /my /This /face./
………………………………………………………..
b. are /These/ my /arms./
………………………………………………………..
c. fingers./are /These/my/
………………………………………………………..
d. This /nose. /is/my/
………………………………………………………..
e. hands/These /my/are/
………………………………………………………..
f. ears./ These /are /my/
………………………………………………………..
g. These/ are /eyes./my/
………………………………………………………..
h. is /This /my /mouth./
………………………………………………………..

Unit 4: He's a hero!

Exercise 1 : Read and tick(✓) True or False.
Hi, My name is Alex. I’m seven years old. I’m a pupil and I’m from America. There are four people in my family . My dad is doctor . My mom is a teacher.My mom teaches Maths . My brother is nine years old. He is a pupil . I love my family.
  True False
a. His name is Alex.  
b. He’s six years old.    
c. He’s a pupil.    
d. He’s from England.    
e. His dad is a policeman.    
f. His brother is ten years old.    
g. His mom is a teacher.    
h. His brother is a pupil.    

Exercise 2 : Find and correct the mistakes.
a) She is a doctors.
=>…………doctor……………………………………………
b) These is my mom.
……………………………………………………………........
d) Is it a rubber ? No, it is.
……………………………………………………………........
e) These are my leg.
……………………………………………………………........
f) Yes, she isn’t. She is a nurse.
……………………………………………………………........
g) My brother is an policeman.
……………………………………………………………........
h) This is my noses.
……………………………………………………………........
i) What does your father do ? She is a doctor.
……………………………………………………………........
j) Is she a housewife ? Yes, she isn’t.
…………………………………………………………….....


 

Unit 5: Where is the ball ?

Exercise 1: Put the words in the correct order

a) It/ in / is / the / net./ b) cat/ The / is / under /the /table./
……………………………………… ……………………………………………
c) book /The / is / in /bag. /the/ d) ball / The / is / on / the /tree./
…………………………………………… ……………………………………………
e) The /ball/ on /is / the /slide ./ f) rubber / The / on / is /table./ the /
…………………………………………… ……………………………………………
g) ball/The/under/is/the/seesaw./ h) bird /The /on /is /tree. / the/
…………………………………………… ……………………………………………
i) ball /The / in /is / pool./the/ j) pencil/The/ in/ is/bag. / the/
…………………………………………… ……………………………………………
k) kite/The/is/on/the/tree./ l) The /under/slide./ball/is/the/
…………………………………………… ……………………………………………
Exercise 2: Circle the odd one out.
a) kite b) teddy bear c) train d) bag
a) nose b) robot c) face d) leg
a) in b) under c) on d) This
a) kite b) teddy bear c) doll d) bag
a) slide b) seesaw c) swing d) pencil
a) teacher b) nurse c) school d) doctor
a) blue b) green c) black d) tree

>> Xem thêm: Các bộ phận trên cơ thể người bằng Tiếng Anh

Unit 6: Billy’s teddy bear !

Exercise 1: Read and match.

a) Where is the cat ? 1) It’s Anna’s kite.
b) What is this ? 2) The cat is under the table.
c) Whose bag is this ? 3) The book is in the bag.
d) Is the ball on the slide ? 4) She is a teacher.
e) Where is the book ? 5) It’s Tony’s bag.
f) Whose kite is this ? 6) Yes , it is.
g) What does he do ? 7) My favorite color is green.
h) What are these ? 8) He’s a police officer.
i) What does she do ? 9) It’s a train.
j) What’s your favorite color ? 10) These are my legs.

Exercise 2: Read and circle the correct words.
a) Whose / Where kite is this ? It’s Tony’s kite.
b) What are these ? This / These are my arms.
c) Is it a pencil ? Yes / No , it is.
d) She is a / an teacher.
e) What / Where is the frisbee ? It’s in the goal.
f) Whoes bag is this ? This is John’s / John bag.
g) What is these / this ? This is my face.
h) What does he do ? She / He is a police officer.
i) Is he a doctor ? Yes, he is / isn’t.
j) These are my ears / ear.
k) Where is the kite ? It is / are on the tree.

Unit 7: Are these his trousers?

Exercise 1 : Write the sentences using the right possessive adjective.

my his your her

a. I am John. My name is John.
b. He is Jason. …………name is Jason.
c. She is Mary. …………name is Mary.
d. What is ………… name ? My name is Alex.
e. She is my sister. ………… name is Rosy.
f. What is ………… name ? Her name is Anna.
g. What is his favorite color? ………… favorite color is red.
h. What is………… favorite color?Her favorite color is green.
i. What is his favorite toy ? ………… favorite toy a robot.
j. His name is Alex. …………. T- shirt is red.
k. ………… name is Lisa. Her shoes are green.

Exercise 2 : Circle the odd one out.
1) a) kite b) teddy bear c) train d) bag
2) a) T - shirt b) coat c) dress d) slide
3) a) in b) under c) on d) These
4) a) socks b) shorts c) tree d) pants
5) a) slide b) zoo c) seesaw d) swing
6) a) teacher b) nurse c) school d) doctor
7) a) blue b) green c) black d) tree
8) a) hat b) face c) nose d) hand

Unit 8: Where's Grandma?

Exercise 1: Read and match
a) Where are they ? 1) He is a police officer.  a)      
b) Is she in the living room ? 2) It’s in the goal.  b) 
c) Where is he ? 3) They are in the dining room.  c)
d) Are they in the garden ? 4) No, she isn’t.  d)
e) Where is she ? 5) He’s in the bedroom. e)
f) Is he in the bedroom ? 6) She’s in the kitchen. f)
g) Where is the Frisbee ? 7) Yes, they are. g)
h) What does he do ? 8) Yes, he is. h)

Exercise 2: Put the words into the right column

dress - doctor - nose - bathroom - coat - nurse - hands - bedroom
pants - farmer - legs - kitchen - shoes – pilot - eyes - dining room

Clothes Jobs Parts of body Rooms in the house
T- shirt
…………………..
…………………..
…………………...
…………………...
teacher
……………………..
……………………..
…………………….
…………………...
face
…………………….
……………………..
…………………..
…………………...
living room
…………………….
…………………..
…………………..
…………………...

 

Trọn bộ 15 đề ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Để các con tiện luyện tập mỗi ngày, ba mẹ tải và in bộ đề cho con: Tại đây

>> Có thể bạn quan tâm: Học Tiếng Anh online 1 kèm 1 chuẩn Bộ giáo dục

                                           Đề ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 mới nhất

Bài viết trên đã tổng hợp trọn bộ 15 đề ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 mới nhất cho các con. Ba mẹ thiết lập thời gian biểu đan xen giữa việc vui chơi và học bài hợp lý cho các con để con vừa có kì nghỉ hè đáng nhớ vừa không quên kiến thức cũ nhé!

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

15 ĐỀ ÔN HÈ TIẾNG ANH LỚP 2 LÊN LỚP 3 NĂM HỌC 2024 - 2025

Để các con có một mùa hè vui vẻ, đáng nhớ mà vẫn nhớ tốt các kiến thức đã học thì ba mẹ nên lập cho con một thời gian biểu chi tiết, kết hợp hài hòa giữa việc vui chơi và học bài. Đặc biệt với môn Tiếng Anh, việc ôn luyện thường xuyên sẽ giúp các con lớp 2 lên lớp 3 được củng cố và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ. Dưới đây là bài viết Pantado tổng hợp các đề ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 cho các bé. Ba mẹ tải về và cho con làm đan xen với việc vui chơi trong các ngày hè nhé.

>> Có thể ba mẹ quan tâm: Tiếng Anh online 1 kèm 1 chuẩn Bộ giáo dục

Unit 1 Our new things


Exercise 1: Answer the questions
1.What is that ? ( a pencilcase) _______________________________________
2.What are those ?(books) _____________________________________________
3. What is this ? ( a table ) _____________________________________________
4.What are these ? ( pegs ) ____________________________________________
5.What is this ( a picture) ______________________________________________
6.What are these ?( computers) _________________________________________
7.What are those ? ( pens ) ____________________________________________
8. What is this ? ( a rubber ) ____________________________________________
9.What is that ? ( a bag) ________________________________________________
10.What are those ? (chairs) ______________________________________________

Exercise 2: Find the mistakes and correct them

a. This is a apple. b. These are my computer.
=> This is an apple =>
c. That is a posters. d. Those are peg.
=> =>
e. These is my books. f. This is an cupboard.
=> =>
g. Those are my new ruler. h. That is my bag
=>  =>
i. These are my pressent j. Those is my pencil case.
=> =>

 

Unit 2 They’re happy now


Exercise 1 : Put the words in the correct order

a. I - happy - am I am happy
b. are - cold - We .....................................................................
c. My sister - thirsty - is .....................................................................
d. She - sad - is .....................................................................
e. you - Are - hungry ? .....................................................................
f. They - sad - are .....................................................................
g. Is - happy - he ? .....................................................................
h. My – tired - dad - is .....................................................................
i. he - Is - cold ? .....................................................................
j. Kate and Ben – happy- are .....................................................................
k. I - tired - am .....................................................................
l. brave – My – brother - is .....................................................................
m. teacher – scared – My – is .....................................................................

Exercise 2 : Write the correct form of be

1) Is he sad ?
Yes , he is.
2) Are you happy ?
Yes , I ……………..
3) Is she happy ?
No , she ……………..
4) Is he hungry ?
No , he ……………..
5) Are they cold ?
Yes, they ……………..
6) Are they happy ?
No , they ……………..
7) Are you hot ?
No , I ……………..
8) Are she hungry ?
Yes , She ……………..
9) Is he scared ?
Yes , he ……………..
10) Is he thirsty ?
…………….. , he isn’t.
11) Are they happy ?
……………. , they are .
12) Are you tired ?
……………., I am.

Exercise 3: Circle the odd one out

a. apple b. chicken c. mango d. banana
a. table b. chải c. board d. student
a. like b. happy c. sad d. thirsty
a. is b. This c. am d. are
a. These b. Those c. This d. The
a. He b. She c. They d. My
a. my b. your c. his d. We
a. head b. face c. nose d. poster
a. ball b. pencil c. pen d. book
a. next to b. on c. is d. under
a. meat b. fish c. pizza d. apple

 

Unit 4: Have you got a milkshake?

Exercise 1: Read and complete the sentences

a. Have you got an apple ? Yes , I ………………………
b. ………… she got a banana ? No , she hasn’t.
c. Have they got fries ? ……………… , they have.
d. What have you got ? I ……………… a pizza.
e. What has she got ? She ………………………chicken.
f. …………… he got a cheese sandwich ? Yes , he has.
g. Has she got chicken ? …………, she has.
h. What has he got ? He ………………………a cake .
i. Have you got a milkshake ? Yes, I ………………
J. Has he …………… an orange ? Yes, he has.
k. ……………… has she got ? She has got a cheese sandwich.


Exercise 2 : Read and choose the correct words


a) Have / Has you got oranges ?


b) What have you got ? I have / has got apples.


c) She haven’t / hasn’t got milkshake .


d) Have / Has she got grapes ? Yes, she has.


e) I haven’t / hasn’t got fries.


f) What have/ has he got ? He has got bananas.


g) Has she got a cheese sandwich ? Yes, she have / has.


h) Have you got orange jucie ? Yes, I have / haven’t.


i) Have you got an /a orange ? No, I haven’t.


j) What has Bella got ? She has / have got salad.


k) Have / Has Alex and Ben got rice ? Yes, they have .
 

>> Tham khảo: Tài liệu sách học Tiếng Anh lớp 3

Unit 5: We’ve got English!

Exercise 1: Put the words in the correct order :


a. I / got/have /English /Monday /on /
………………………………………………………………………….
b. music /We / have got/ Thursday /on
………………………………………………………………………….
c. When / maths / have /we /got ?
………………………………………………………………………….
d. Amy/Thursday/ has / PE/got / on/
………………………………………………………………………….
e. on / Friday / What / have /got /we ?
………………………………………………………………………….
f. Peter / and / Tony/ got /have / Science/ on Saturday. /
………………………………………………………………………….
g. have / got / music /I /Monday. /on/
………………………………………………………………………….
h. Has / got / she/Music / on / Thursday ?
…………………………………………………………………………

Exercise 13 Read and write:

At our class we’ve got one big whiteboard. In our classroom there are
twelve chairs and thirteen tables. There is a small bin at the corner. There
are three pictures on the wall and they look so beautiful. In our classroom
we learn and play. The pupil learn many subjects such as Maths, Art,
English and Science. We love music because I can sing well.

bin whiteboard tables chair music pictures

 

1. In this classroom, there is one big whiteboard
2. In this classroom, there are 12 ________ and 13 __________
3. At the corner, there is a small __________
4. On the wall, there are 3 beautiful ___________
5. They like ___________ more than other subjects.

Unit 6 Let’s play after school !

Exercise 1: Put the words in the correct order:


a. go – swimming – I – on – Thursday
……………………………………………………………………
b. watch – on – Friday – I – TV
……………………………………………………………………
c. I – listen – don’t – to music – Saturday
……………………………………………………………………
d. grandma – I – visit – my – on – Tuesday
……………………………………………………………………
e. play – football – don’t – I – Sunday – on
……………………………………………………………………
f. I – mum – help – my – Wednesday – on
……………………………………………………………………
g. table tennis – every – Monday – I – play
……………………………………………………………………
h. after school – I – to music- listen
……………………………………………………………………
i. What – you – do – after school – do ?
……………………………………………………………………

Exercise 2: Circle the odd out:

a. What b. How c. Write d. When
a. your b. his c. her d. She
a. February b. Saturday c. Monday d. Sunday
a. listen b. is c. watch d. go
a. May b. March c. Monday d. January
a. math b. art c. science d. American
a. write b. play c. read d. tennis
a. like b. When c. what d. How

Unit 7 Let’s buy presents!

Exercise 1: Circle the odd one out.

1. a) chicken b) pizza c) noodles d) card
2. a) cards b) presents c) pillow d) balloons
3. a) their b) it c) our d) your
4. a) English b) Math c) Music d) school
5. a) cake b) bed c) cabinet d) shelf
6. a) rug b) blanket c) pillow d) milkshake
7. a) apples b) salad c) pears d) grapes
8. a) he b) she c) they d) their
9. a) sixty b) Friday c) eighty d) forty
10. a) Sunday b) Tuesday c) Yesterday d) Thursday

Exercise 2: Find the mistakes and correct them.
a) There is an birthday card on the table.
………………………………………………………………………………….
b) Peter and Henry likes balloons and trains.
………………………………………………………………………………….
c) Our neighbors is very kind. They are Mr. and Mrs. Guss.
………………………………………………………………………………….
d) Does your sister like candy ? Yes, he does.
………………………………………………………………………………….
e) What does he likes ? He likes candy and nuts.
………………………………………………………………………………….
f) What do you have English ? I have English on Monday and Friday.
………………………………………………………………………………….
g) Do you like balloons ? Yes, he does.
………………………………………………………………………………….

Download bộ đề ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3

Ba mẹ tải bộ 15 đề ôn hè môn Tiếng Anh cho các bé lớp 2 lên lớp 3: Tại đây

>> Xem thêm: Bộ đề ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4

 

Bài viết trên đã tổng hợp trọn bộ 15 đề ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3. Ba mẹ hãy cho các con ôn tập thường xuyên để tránh tình trạng hổng kiến thức khi vào năm học mới nhé. Chúc các con có kì nghỉ hè vui vẻ!

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

30+ ĐỀ ÔN HÈ MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 LÊN LỚP 4 MỚI NHẤT (Phần 2)

Kì nghỉ hè kéo dài khiến con quên mất khá nhiều kiến thức đã học. Để tránh tình trạng "mất chữ" khi quay trở lại trường, ba mẹ hãy cho bé luyện đề ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 mỗi ngày để con được ôn tập kiến thức mỗi ngày.

>> Xem thêm: 30+ đề ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 mới nhất (Phần 1)

BÀI TẬP TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

Uncle Family Sister Eight Daughter Grandma
Father Table Nine Mother Eggs Map
Ruler Yellow Old Pink Aunt Grandpa
.................................... gia đình .................................... bố
.................................... anh, em trai .................................... cháu trai
.................................... cháu gái .................................... mẹ
.................................... cô, dì .................................... chú
.................................... .................................... ông
.................................... số 9    

 

Câu 2: Sắp xếp lại các câu sau:
1. name/ your/ What/ is?
…………………………………………………………………………………………
2. Nam / is / My / name.
…………………………………………………………………………………………
3. is / this / What?
…………………………………………………………………………………………
4. pen / It / a / is.
…………………………………………………………………………………………
 

 

CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT, CON VẬT


Câu 1: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau.

 _apple  _at  o_topus  tw_  c_ok  
 _ook  f_sh  d_or  p_ncil t_ble  t_n

Câu 2: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B.

A B A B
fish quả trứng board con khỉ
egg con cá monkey cái bảng
table con mèo elephant trường học
book quyển sách seven số bảy
cat cái bàn school con voi
desk bàn học panda gấu trúc

 

Công thức của to be

(+)   S + am/is/ are + Tính từ/ danh từ/
(- )   S + am not/ isnot/ are not + Tính từ/ danh từ/
(?)   Is / are + S + Tính từ/ danh từ/ trạng từ.
      >  Yes, S + to be.
      >  No, S + to be + not.


*Cách viết tắt của to be:

I am = I’m He is = he’s They are = they’re
She is = she’s It is = it’s You are = you’re
Is not = isn’t are not = aren’t am not = am not


Câu 1: Điền " am, is, are" vào các câu sau
1. It ............. a pen.
2. Nam and Ba .....................fine.
3. They ...................nine.
4. I ......................Thu.
5. We .........................engineers.

Câu 2: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm và sửa lỗi
1. Is they black pens?
2. They is black books.
3. Are they people tourits?
4. The books and pens isn't green.
5. Are they brown beras teddy?
6. It are a black dog.
7. It is a red hats.
 

Download bộ đề ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên 4 (Phần 2): Tại đây

Bài viết đã tổng hợp các bộ đề ôn tập hè môn Tiếng Anh cho các bé lớp 3 chuẩn bị lên lớp 4. Ba mẹ hãy tải xuống và cho con làm đề để con không quên kiến thức nhé. Chúc các con có kì nghỉ hè thật vui vẻ, đáng nhớ!

>> Có thể ba mẹ quan tâm: Học Tiếng Anh online chương trình Bộ giáo dục

 

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

30+ ĐỀ ÔN HÈ MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 LÊN LỚP 4 MỚI NHẤT (Phần 1)

Vậy là một kì học lại vừa trôi qua, các bé đã bắt đầu bước vào kì nghỉ hè như các năm. Chắc hẳn ba mẹ cũng đang mang nỗi lo rằng nghỉ hè dài sẽ khiến con quên mất kiến thức cũ. Vậy thì ba mẹ hãy cùng Pantado nhắc lại kiến thức thường xuyên bằng cách cho con làm các bài tập ôn hè môn Tiếng Anh dành cho các bé lớp 3 lên lớp 4 ngay dưới đây.

>> Có thể bạn quan tâm: Tiếng Anh trực tuyến cho trẻ lớp 3

ĐỀ 1


Exercise 1: Chọn từ khác nhóm và khoanh vào mỗi câu

1. A. Hi B. Nice C. Hello
2. A. Fine B. Meet C. Read
3. A. How B. What C. See
4. A. David B. I C. You
5. A. Bye B. Goodbye C. Later
6. A. Book B. New C. Pen
7. A. Rubber B. Small C. Big
8. A. Ruler B. Pencil C. My
9. A. Library B. Fine C. Classroom
10. A. Open B. Close C. Please


 

ĐỀ 2


Exercise 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất


1. ………………………, Nam.
 

A. Hello B. Cat C. Lan D. Your


2. Hello, ……………………..!

 

A. Joln B. John C. Is D. Jhno

 

3. Hi, my ………………………. Is Scott
 

A. This B. Your C. Name D. I


4. Hello, I …………….Lisa

 

A. Is B. Am C. My D. Name


5. …………………… your name? My name is John.
 

A. What’s B. What C. Name D. Hi


6. What is ………………. Name? My name’s Kate.

 

A. Your B. My C. Am D. You


7. My name ……………….. Jenny.

 

A. Are B. Is C. Am D. I’m


8. What is your name? ………………. Name is Chi.

 

A. My B. Your C. You D. I’m


9. What is your name? …………………………. Mai

 

A. My name’s B. My name C. I D. You


10. Hi! What’s your name? …………………….! My name’s Kate.

 

A. Hello B. Who C. What D. Name

 

 

ĐỀ 3


Exercise 1: Em hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất


1. Một cái bàn viết như thế nào?
 

A. a desk B. a cat C. a book D. an desk


2. Một quyển sách viết như thế nào?
 

A. An pen B. books C. a pen D. a book


3. Một cái bút chì viết như thế nào?

 

A. A book B. a pen C. a pencil D. chairs


4. Một cục tẩy viết như thế nào?
 

A. A eraser B. erasers C. an eraser D. a cat


5. Một cái bút mực viết như thế nào?

 

A. Book B. a pencil C. a pen D. a ruler


6. Một cái ghế viết như thế nào?

 

A. A desk B. a pen C. a book D. a pencil


7. Một cặp sách viết như thế nào?

A. A bag B. a pen

C. a pens

D. book


8. Một cái thước kẻ như thế nào?

 

A. A ruler B. rulers C. a book D. a pen


9. Từ một con mèo viết như thế nào?
 

A. A chair

B. a cat

C. a ruler D. desk


10.Từ xin chào viết như thế nào?

 

A. Goodbye B. hello C. a book D. a pen


 

ĐỀ 4


Exercise 1: hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất


1. “isn’t” là viết tắt của những từ nào dưới đây?
 

A. I is B. I am C. it is D. is not


2. “It’s” là viết tắt của từ nào dưới đây?
 

A. It is B. I am C. it am D. it an


3.. ……………………. This a book?

 

A. It B. I C. what D. is


4. Yes, it ………………..

 

A. Is B. it C. not D. isn’t


5. Is this a ruler? ………………………..
 

A. No, it is B. no, isn’t C. no, it isn’t D. no, it not


6. Is this …………… pencil?

 

A. An B. a C. the D. the


7. Is this a chair? …………………………………..

 

A. Yes, it isn’t B. yes, it not C. yes, it is D. yes, isn’t


8. Từ “chair” nghĩa là gì?

 

A. Cái cặp sách B. cái thước kẻ C. cái bút chì D. cái ghế


9. Từ “pencil” nghĩa là gì?

 

A. Cái bút chì B. cái bàn C. con mèo D. quyển sách


10.Từ “pencil case” nghĩa là gì?
 

A. Cái gọt bút chì B. cái hộp bút C. cái thước kẻ D. cái cặp sách


 

ĐỀ 5


Exercise : hãy khoanh tròn vào một đáp án đúng nhất


1. Be quiet, …………….

A. Pleas

B. please C. sit D. plise


2. Come ……………
 

A. Here B. her C. there D. these


3. Open ………………. Book.
 

A. Your B. yours C. I D. you


4. Close your ………………….
 

A. Hat B. hello C. hi D. book


5. May I …………………… water?
 

A. Listen B. drink C. go D. come


6. …………………… sit down
 

A. Be B. please C. am D. what


7. …………………… up, please
 

A. Sit B. stand C. go D. come


8. ……………….. I go out?
 

A. What B. may C. please D. be


9. Từ nào sau đây nghĩa là “nghe”
 

A. Point B. listen C. stand D. sit


10.Từ nào sau đây nghĩa là “ngồi”?
 

A. Sit B. down C. stand D. up


 

ĐỀ 6


Hãy khoanh tròn môt đáp án đúng nhất
1. ……………… are you?
 

A. What B. is C. how D. this


2. I’m …………….. thanks.
 

A. Am B. fine C. what D. are


3. How ……………. You?
 

A. Is B. am C. what D. are


4. I am fine, thank……….
 

A. You B. your C. yours D. yous


5. I……….. fine, thanks.
 

A. Is B. am C. name D. a


6. Từ nào sau đây có nghĩa là khỏe?
 

A. Am B. fine C. five D. are


7. Từ “I’m” là viết tắt của những từ nào sau đây?
 

A. It is B. is not C. I am D. I is


8. “bạn có khỏe không?” hỏi như thế nào?
 

A. How you? B. how’s you? C. how am you? D. how are you?


9. “Mình khỏe, cảm ơn!” nói thế nào?
 

A. I’m fine, thanks B. I’m thanks you C. I fine, thank you D. I’m fine, thanks you


10.Từ nào sau đây có nghĩa là “cảm ơn”?
 

A. Thanks B. thanks you C. thank D. fine

 

ĐỀ 7


Hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất


1. This is my……………………………., Lan
 

A. Book B. pen C. bag D. friend


2. This is my ………………….., Mr Nam
 

A. Teacher B. desk C. table D. board


3. Is ……………………. Your friend? Yes, it is.
 

A. This B. these C. the D. they

 

4. This is ……………… ruler.
 

A. I B. my C. the D. you


5. What’s this? …………………
 

A. It’s a desk B. this is my friend C. it’s red D. this is my teacher.


6. ………………. Is this? It’s my friend, Minh.
 

A. What B. who C. how D. what’s


7. Is this…………. friend, Mai? yes, she is
 

A. My B. I C. you D. your


8. …………… that Linh? Yes, it is
 

A. Is B. am C. are D. who


9. …………….. this his friend? No it isn’t.
 

A. Am B. are C. is D. what


10. Are they your friends? ……………………
 

A. Yes, it is B. yes they are C. yes it isn’t D. no, it is

 

 

ĐỀ 8


Hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất


1. ……….. is this? it’s a pencil case.
 

A. Where B. how C. what D. what color


2. What are these? …………………… markers.
 

A. It is B. I’m C. they’re D. you’re


3. ……………. this your crayon? No, it isn’t.
 

A. Is B. am C. are D. what


4. ……………… these your crayons? No, they aren’t.
 

A. Is B. am C. are D. what


5. Em nói thế nào khi muốn hỏi vật gì đó mà em không biết?
 

A. What’s your name? B. What is this?
C. what color is this? D. what is those?


6. Em hỏi thế nào khi không biết chính xác đó có phải là một quyển vở không?
 

A. Are you fine? B. Are these notebooks?
C. is that a notebook? D. is this brown?


7. What are these? …………………….. are tables.
 

A. They B. you C. they’re D. you’re


8. Are …………… pens? Yes, they are
 

A. These B. this C. you D. the


9. ………………….. are the crayons? They are yellow.
 

A. What B. what color C. what’s D. how


10. Are these pencil cases? …………………....
 

A. Yes, it is B. yes, I am C. yes, we are D. yes, they are

 

ĐỀ 9

Exercise 2: chọn đáp án đúng


1. What ……….. her name? (am, is, are)
2.
There’re …………..beds in the bedroom (a, an, two)
3. This is …………… living room (my, this, I )
4. How old ………………? He’s 10 years old (are you, he is, is he)
5. There are 2 ………….. in the room. (bed, chairs, table)
6. They …………. big. (am, is, are)
7. What’s ………… name? I’m Nam. (your, you, my)
8. This is my school. ………….is nice. (they, it, he)
9. The man is …………… father. (I, she, her)
10. This is my father. ……….. name is Hung. (his, her, my)

 

ĐỀ 10

Exercise 2: Đọc và tìm đáp án đúng


Hi! My name is Ba. These are my friends. They are Nam, Hoa and Lien. I like football, but I don’t like skipping. Nam likes basketball, but he doesn’t like table tennis. Lien and Hoa like blind man’s bluff, but they don’t like baseball. We all like hide and seek. It’s our favorite game.
 

1. Ba likes skipping T F
2. Nam doesn’t like table tennis T F
3. Lien and Hoa like baseball T F
4. Nam likes basketball T F
5. Ba, Nam, Hoa, Lien like hide and seek T F

 

 

DOWNLOAD FILE TỔNG HỢP 30+ ĐỀ TIẾNG ANH ÔN HÈ LỚP 3 LÊN LỚP 4

Tải bộ 30+ đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4: Tại đây

>> Tham khảo: Khóa học Tiếng Anh online 1 kèm 1 chuẩn Bộ giáo dục

                          Đề ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 (Phần 2)

 

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

ĐỀ MINH HỌA TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 THPT CỦA SỞ GD&ĐT HÀ NỘI (2024 - 2025)

ĐỀ MINH HỌA TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 THPT

THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

Question 1. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

A. multicultural B. urban C. adhulthood D. sculpture

Question 2. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

A. fascinating B. scissors C. conscious D. cultural

Question 3. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

A. awareness B. profession C. picturesque D. occasion

Question 4. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

A. independent B. traditional C. application D. parabolic

Question 5. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

Let's try to ______________ the tradition by celebrating our cultural heritage through annual festivals.

A. behave B. prevent C. achieve D. preserve

Question 6. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

Mum bought some beautiful pottery vases _______________ we arrived at Bat Trang village.

A. even though B. therefore C. as soon as D. in order

Question 7. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

These potatoes need ______________ . Can you help me, Tracy?

A. to be peeled B. to peel C. be peeling D. to peeling

Question 8. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

Nick ____________________ up some Spanish when he was living in Mexico.

A. learnt B. picked C. looked D. put

Question 9. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

My cousin, Nam is afraid his test result may make his parents feel ____________________ .

A. disappointing B. disappoint C. disappointment D. disappointed

Question 10. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

Huong wants to knit scarves for her family members, ___________ she?

A. doesn't B. isn't C. is D. does

Question 11. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

The sun, _________________ is one of millions of stars in the universe, provides us with heat and light.

A. that B. where C. which D. what

Question 12. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

____________________ July 20th, 1969, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon.

A. In B. On C. Since D. For

Question 13. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

Fish were among the earliest forms of life. Fish _____________ on earth for ages and ages.

A. are existing B. have existed C. existed D. were existed

Question 14. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

The ____________ mafe him too tired to do anything. 

A. full board B. travel brochure C. return ticket D. jet lag

Question 15. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word(s) in the following question.

The company provides cheap Internet access. In addition, it offers excellent customer service.

A. Moreover B. For example C. However D. In conclusion

Question 16. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word(s) in the following question.

When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking.

A. pay attention to B. focus in C. take apart D. be interested

Question 17. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question.

May I wish you every success in your new job.

A. result B. improvement C. failure D. development

Question 18. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question.

The customer's rude behavior towards the waiter was unacceptable.

A. unacceptable B. polite C. bad D. unsuitable

Question 19. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheete to indicate the most suitable response to complete the following exchange.

Mark: "Your parents must be proud of your result at school!"

Phuong: "____________________"

A. Well done! You did a really good job.

B. Go on! I know you can do it!

C. Stay calm. Everything will be alright.

D. Thanks. It's certainly encouraging.

Question 20. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete the following exchange.

Thanh: "Would you like something to eat?"

Kevin: "______________________"

A. No, thanks. I'm good. B. Yes, I do. C. No, no problem. D. Yes, it is.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Sociologists have been carrying out research into the social pressures of being a teenager. Many adolescents are unhappy at school because they find it difficult to _______(21)______ friends. This stress can bring on illness or result in poor grades. They may also worry about their appearance and often feel under enormous pressure to dress, talk and behave the same as others. This is called peer ______(22)_______, and it is very common in today's society. Advertising contributes a lot to the social pressure teenagers feel. Advertisers know how important it is to feel that you belong to a group when you are in your teens, _______(23)________ they try to persuade teenagers that certain products will make them popular with their classmates. Sadly, many teenagers act _______(24)________ and even do dangerous things just to make others accept them. Peer pressure is often the reason for teenage smoking, drug abuse or dangerous driving. Teenagers need to learn to say "no" to ________(25)________ pressure and to find friends whom they can talk things over with when they have a problem.

Question 21. A. make B. create C. perform D. introduce
Question 22.  A. routine B. habit C. activity D. pressure
Question 23.  A. but B. so C. until D. or
Question 24. A. responsibly B. properly C. irresponsibly D. sensibly
Question 25. A. social B. positive C. essential D. active

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

One of the most urgent environmental problems in the world today is the shortage of clean water. Having clean drinking water is a basic human right. However, acid rain, industrial pollution and garbage have made many sources of water undrinkable. Lakes, reservoirs and even entire seas have become vast pools of poison. Lake Baikal in Russia is one of the largest lakes in the world. It contains a rich variety of animals and plants, including 1,300 rare species that do not exist anywhere else in the world. Yet, they are being destroyed by the massive volumes of industrial effluent which pour into the lake every day. Even though laws have been made, the goverments do not have the power to enforce them. Most industries simply ignore the regulations. The Mediterranean Sea occupies 1% of the world's water surface, but it is the dumping ground for 50% of all marine pollution. Almost 16 countries regularly dump industrial waste a few miles offshore.

Clean water is now scarce, and we are at last beginning to respect this precious resource. We should do something now.

Question 26. What is one of the most urgent environmental problems in the world today as stated in the passage?

A. Air pollution B. Deforestation
C. Clean water shortage D. Soil erosion

Question 27. According to the passage, what has made many sources of water undrinkable?

A. Acid rain B. Industrial pollution
C. Garbage D. All of the above

Question 28. Which sentence is NOT TRUE according to the passage?

A. Lake Baikal contains a rich variety of animals and plants.

B. Most industries ignore the regulations.

C. Lakes, reservoirs and even entire seas have become vast pools of poison.

D. Lake Baikal contains 1,300 rare species that are available somewhere else in the world.

Question 29. What does the word "effluent" mean in the context of the passage?

A. A type of fish found in Lake Baikal B. A rare plant species
C. Industrial waste that flows into the lake D. A method of water purification

Question 30. What does the word "them" in the passage refer to?

A. laws B. governments
C. industries D. regulations

Question 31. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

The water and land around  the chemical factory are serious polluted.

A. The B. around C. chemical D. serious

Question 32. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

His uncle didn't used to drive to work when he was young.

A. used to B. work C. when D. was

Question 33. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in the following question.

"Are you going to the school library this afternoon?" Lien asked me.

A. Lien said if I was going to the school library that afternoon

B. Lien asked whether she was going to the school library this afternoon.

C. Lien asked if I was going to the school library that afternoon.

D. Lien asked was I going to the school library that afternoon.

Question 34. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in the following question.

The exam was less difficult than I had excepted.

A. The exam was not difficult for me at all.

B. I expected that the exam was easy for us.

C. The exam was not as difficult as I had expected.

D. I didn't expect the exam to be difficult.

Question 35. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in the following question.

The electricity is cut off, so we have to stop working.

A. If we had to stop working, the electricity wouldn't be cut off.

B. We will have to stop working if the electricity is cut off.

C. Unless the electricity is cut off, they won't have to stop working.

D. We wouldn't have to stop working if the electricity were not cut off.

Question 36. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in the following question.

She managed to pass her oral test with a high score.

A. She was looking forward to passing her oral test with a high score.

B. She succeeded in passing her oral test with a high score.

C. She decided to pass her oral test with a high score.

D. She succeeded to pass her oral test with a high score.

Question 37. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues.

All/ furniture/ new apartment/ brand new/ stylish.

A. All of the furniture in the new apartment is brand new and stylish.

B. All furnitures to new apartment are brand new or stylish.

C. All furniture to new apartment is brand new but stylish.

D. All of the furnite in the new apartment are brand new and stylish.

Question 38. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues.

Kate/ a close friend/ you, Alice?

A. Is Kate a close friend of your, Alice?

B. Is Kate a close friend of your's, Alice?

C. Is Kate a close friend of yours, Alice?

D. Is Kate a close friend of you're, Alice?

Question 39. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues.

Long/ wish/ he/ can/ speak English/ good/ as a native speaker.

A. Long wishes he can speak English as well as a native speaker.

B. Long wishes he could speak English as well as a native speaker.

C. Long wish he could speak English as well as a native speaker.

D. Long wish he can speak English as well as a native speaker.

Question 40. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues.

The artisan/ mould/ copper/ make/ bronze drums.

A. The artisan moulded copper in order to make bronze drums.

B. The artisan moulded copper in order that making bronze drums.

C. The artisan moulded copper so as to making bronze drums.

D. The artisan moulded copper so that make bronze drums.


THE END

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 THPT

1. B 2. D 3. C 4. B 5. D 6. C 7. A 8. B 9. D 10. A
11. C 12. B 13. B 14. D 15. A 16. A 17. C 18. B 19. D 20. A
21. A 22. D 23. B 24. C 25. A 26. C 27. D 28. D 29. C 30. A
31. D 32. A 33. C 34. C 35. D 36. B 37. A 38. C 39. B 40. A

 

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ ĐÁP ÁN)

Nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức dần để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì, Pantado đã sưu tầm và tổng hợp được một số đề thi dưới đây. Các bài thi là dạng tóm tắt các kiến thức Tiếng Anh đã học trong suốt lớp 7. Các bạn cùng đặt thời gian và làm thử để ôn luyện và thử sức với các đề nhé!

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH HỌC KÌ 2 LỚP 7

NĂM HỌC: 2023 – 2024

THỜI GIAN: 60 PHÚT

ĐỀ SỐ: 1

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words in each group. (1pt)

1. A. teenager

B. together

C. guess

D. regular

2. A. meat

B. reader

C. sea

D. realize

3. A. horrible

B. hour

C. hundred

D. hold

4. A. much

B. drug

C. future

D. buffalo

5. A. serious

B. symptom

C. sugar

D. sauce

II. Choose the best option to complete the following sentences.(1pt)

1. I have known her………………..two years.

A. with

B. for

C. since

D. in

2. He ......... many old books for 5 years.

A. recycled

B. is recycling

C. has recycled

D. will recycle

3. To prepare for the New Year, I .................. my house again since last month.

A. paint

B. painted

C. have painted

D. has painted

4. They ………..the used plastic bottles with water several times yesterday.

A. washed

B. is washed

C. are washed

D. were washed

5. It is dangerous ............. quickly.

A. driving

B. drove

C. to drive

D. driven

III. A. Match the health problem with its tip. (2pts)

A

(1) I’m so tired. __

(2) I have spots. __

(3) I want to stay in shape. What will I do? __

(4) It’s easy to get flu. What should I do to avoid it? __

(5) I feel weak and sick. __

B

(A) Do more exercise.

(B) Go to bed and rest.

(C) Watch more TV.

(D) Wash your face regularly.

(E) Keep your body warm and eat lots of garlic.

(F) Eat more, and get more exercise too.

B. Complete the sentences with the words given.

and         but           by           because           for         less         more            or            so

(6) People in the countryside have less stress, . . . . . . . they usually live longer.

(7) This afternoon you can go swimming, . . . . . .you can ride on the path through the forest.

(8) Don’t read or study when there’s not enough light . . . . . it is harmful for your eyes.

(9) The Japanese eat a lot of rice, . . . . . . . . . . . . . . . they eat a lot of fish too.

(10) Do . . . . . . . . . . . . . . . exercise and you will feel fitter and healthier.

IV. Reading (2 pts)

The first reason why many families do volunteer work is that they feel satisfied and proud. The feeling of fulfillment comes from helping the community and other people. In addition, volunteering is a great way for families to have fun and closer. But many people say they don’t have time to volunteer because they have to work and take of their families. If that’s the case, try rethinking some of your free time as a family. You could select just one or two projects a year and make them a family tradition. For instance, your family can make and donate gift blankets for the old homeless people on holidays. Your family can also spend only one Saturday morning a month collecting rubbish in your neighborhood.

A. Read the text and tick True (T) or False (F)

1. People often feel satisfied and proud when they volunteer

2. All people don’t have time to volunteer

B. Answer the questions

3. How can your family benefit from doing volunteer?

………………………………………………………………

4. How can your family help the old homeless people?

………………………………………………………………

V. Writing (2pts)

A. Rewrite or combine the sentences, using the suggested words

1. I was tired last night. I stayed up late to watch a game show (Although)

- Although ................................................................................................................

2. Ho Chi Minh City is larger than Ha Noi (smaller)

- Hanoi is ..................................................................................................................

B. Rearrange these cued words to make completed sentences:

1. more/ but/ usual time/ try/ the/ Sleep/ wake up/ to/ at/.

……………………………………………………………………………..………..

2. with/ Be/ you/ eat/ what/ careful/ drink/ and/.

……………………………………………………………………………

 

 

ĐÁP ÁN

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words in each group. (1pt)

1 - A;              2 - D;              3 - B;              4 - C;              5 - C;

II. Choose the best option to complete the following sentences.(1pt)

1 - B;              2 - C;              3 - C;              4 - A;              5 - C;

III. A. Match the health problem with its tip. (2pts)

1 - B;              2 - D;              3 - A;              4 - E;              5 - F;

B. Complete the sentences with the words given.

6 - so;             7 - or;             8 - because;   9 - and;           10 - more;

IV. Reading (2 pts)

1 - T;               2 - F;

3 - They can have fun and closer.

4 - They can make and donate gift blankets.

V. Writing (2pts)

A. Rewrite or combine the sentences, using the suggested words

1 - Although I was tired last night, T stayed up late to watch a game show.

2 - Hanoi is smaller than Ho Chi Minh city.

B. Rearrange these cued words to make completed sentences:

1 - Sleep more but try to wake up at the usual time.

2 - Be careful with whar you drink and eat.

- Sưu tầm - 

Download Bộ đề thi cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 7

Các bé tải các đề thi cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 7 tại đây: Link download

BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 (CÓ ĐÁP ÁN)

Vậy là cũng đến giữa kỳ 2, bên cạnh việc ôn tập các kiến thức từ vựng và ngữ pháp thì các bạn cũng nên thử sức với một số đề thi để nắm được cấu trúc đề và các dạng bài thường xuất hiện. Dưới đây là một số đề các thầy cô tại Pantado đã tổng hợp được, các bạn tải về và đặt thời gian rồi thử sức nhé!

>> Có thể bạn quan tâm: Tiếng Anh trực tuyến lớp 8

                                        Bài tập về câu bị động lớp 8 (Có đáp án)

Đề cương ôn tập giữa học kì 2

Bài thi môn: Tiếng Anh 8

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề số 4)

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. A. crutch      B. reuse          C. reduce        D. music

2. A. melt         B. deposit       C. refill           D. delighted

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

1. I didn't go out yesterday because I ....................... stay at home and help my mom.

    A. have to      B. had to

    C. has to       D. hasn’t to

2. This semester, I try my best to learn English ...................to make my parents happy.

    A. well        B. good

    C. better      D. best

3. I'll come home ....................... 8.30 and 9.20.

    A. at                 B. in

    C. between      D. on

4. My teacher said I should ........................... harder on my English pronunciation.

    A. to work      B. work

    C. working      D. be worked

5. My father get used ..............us to the zoo when he has time.

    A. to taking      B. take

    C. to take         D. taking

6. She asked her children ........................

    A. to stop playing      B. stop to play

    C. stop playing          D. stopping to play

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. She likes (play) _____________ tennis.

2. We (have) ___________ dinner when he came.

3. Alex (go) _____________ on a business trip next week.

4. In Australia, you mustn’t (comment) ___________ on a person’s accent.

IV. Read the passage and fill in the blank

   Paper makes up about 28 percent of solid trash in landfills and one ton of paper takes (1) ___________ about 3.3 cubic yards of landfill space. Recycling paper and cardboard saves space in landfills for trash (2) ___________ cannot be recycled and saving space in landfills reduces the need to build more landfills. Many communities oppose the building of new landfills in their neighborhoods.

   Recycling one ton of paper saves (3) ___________ equivalent to the energy needed to power the average U.S. home for six months and saves about 7,000 gallons of water. Making recycled paper into new paper products saves energy and water (4) ___________ the number of energy-intensive steps and processes that use water are reduced.

1. A. in             B. for               C. up            D. of

2. A. that           B. who            C. where      D. why

3. A. money      B. thing           C. energy      D. people

4. A. although    B. so              C. but            D. because

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. Peter is too young to see horror films.

→ Peter is not old _____________________________________________.

2. He said to his son, “Go straight upstairs and get into bed.”

→ She told her son_____________________________________________.


ĐÁP ÁN

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. A (đáp án A phát âm là /ʌ/ các đáp án khác phát âm là /ju/)

2. A (đáp án A phát âm là /e/ các đáp án khác phát âm là /i/)

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

Câu

Đáp án

Giải thích

1

B

Cấu trúc: Have to V: phải làm gì

Dịch: Tối qua mình không đi chơi vì phải ở nhà giúp mẹ.

2

C

Cụm từ: Learn something better: học tốt hơn…

Dịch: Kỳ học này tôi cố hết sức để học tốt tiếng Anh hơn để làm bố mẹ vui.

3

C

Cụm từ: Between…and…: trong khoảng

Dịch: Tôi sẽ về tới nhà trong khoảng từ 8:30 đến 9:20.

4

B

Cấu trúc: Should + V: nên làm gì

Dịch: cô giáo bảo tôi nên học chăm hơn ở phát âm tiếng Anh.

5

A

Cấu trúc: Get used to Ving: thường làm gì trong quá khứ

Dịch: Bố tôi thường đưa chúng tôi đến sở thú khi ông có thời gian rảnh.

6

A

Cấu trúc: Ask sb to V: bảo ai làm gì

Dịch: Cô ấy bảo lũ trẻ ngừng đùa nghịch.

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. playing (like + V_ing)

2. were having (quá khứ tiếp diễn +  when + quá khứ đơn)

3. will go (chia thì tương lai đơn vì có "next week")

4. comment (mustn’t + V: không được lám gì)

IV. Read the passage and answer the questions

1. C

2. A

3. C

4. D

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. Peter is not old enough to see horror films.

2. She told her son to go straight upstairs and get into bed.
 

---------------------------------------- THE END ---------------------------------------------


Download bộ đề thi Tiếng Anh giữa kì 2 lớp 8

Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1K5IGjeZlhn2Oy4J2mChOtrIgId3w8sTu?usp=drive_link 

>> Mời tham khảo: Lộ trình học Tiếng Anh chuẩn Cambridge tại Pantado