Kiến thức học tiếng Anh

Tổng hợp các dạng so sánh trong tiếng Anh (Comparisons)

So sánh trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh cũng có 3 cách để so sánh: là so sánh ngang bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Chúng ta cùng tìm hiểu các dạng so sánh trong tiếng Anh cùng Pantado nhé.

Một lưu ý bạn cần phải ghi nhớ nhé:

 • Trong tiếng Anh, chỉ có tính từ và trạng từ mới có dạng so sánh. Tất cả các loại từ khác đều không có dạng so sánh.
 • Trong các công thức ở dưới, tính từ được ký hiệu là ADJ, trạng từ được ký hiệu là ADV.

 Các dạng so sánh trong tiếng Anh

Dạng 1: So sánh bằng

So sánh bằng là khi chúng ta so sánh cái này như cái kia, cái này bằng cái kia.

 

Công thức so sánh bằng: as + ADJ/ADV + as hoặc so + ADJ/ADV + as

 Ví dụ:

 • Lan is 18 years old. My younger sister is also 18 years old. Lan is as young as my younger sister.
  Lan 18 tuổi. Em gái tôi cũng 18 tuổi. Lan trẻ tuổi bằng em gái tôi.
 • She sings as beautifully as a singer.
  Cô ấy hát hay như ca sĩ.

Sau so sánh bằng có thể có 2 trường hợp:

 • Nói đầy đủ chủ ngữ và động từ:
  She sings as beautifully as a singer does. → sau so sánh bằng có chủ ngữ vị ngữ: a singer does.
 • Nói tắt động từ:
  She sings as beautifully as a singer. → sau so sánh bằng là danh từ: a singer.

2 câu trên chỉ khác nhau về mặt ngữ pháp nhưng hoàn toàn giống nhau về mặt ý nghĩa.

 

Dạng 2: So sánh hơn

So sánh hơn là khi chúng ta so sánh cái này hơn cái kia, ví dụ như tốt hơn, hay hơn, đẹp hơn.

Công thức so sánh hơn:

 • Nếu từ chỉ có 1 âm tiết: ADJ/ADV + đuôi -er + than
 • Nếu từ có 2 âm tiết trở lên: more + ADJ/ADV + than
 • Và một số trường hợp đặc biệt 

Ví dụ:

 • Nam is taller than me.
  Nam cao hơn tôi.
  → tall là tính từ ngắn nên dạng so sánh hơn là taller.
 • This problem is more difficult than that one.
  Vấn đề này khó hơn vấn đề kia.
  → difficult là tính từ dài nên dạng so sánh hơn là more difficult.
 • He worked harder than the others.
  Anh ấy làm việc chăm chỉ hơn những người khác.
  → hard là trạng từ ngắn nên dạng so sánh hơn là harder.
 • My father drives more carefully than I do.
  Bố tôi lái xe cẩn thận hơn tôi.
  → "carefully" là trạng từ dài nên dạng so sánh hơn là more carefully.

Sau than có thể có 2 trường hợp:

 • Nói đầy đủ chủ ngữ và động từ:
  Nam is taller than I am. → sau than có chủ ngữ vị ngữ: I am.
 • Nói tắt động từ:
  Nam is taller than me. → sau than là: me.

2 câu trên chỉ khác nhau về mặt ngữ pháp nhưng hoàn toàn giống nhau về mặt ý nghĩa.

Nếu câu không có "than" thì có nghĩa là chúng ta đang so sánh với một cái gì đó được ngầm hiểu.

Ví dụ:

 • Ben is tall but Matt is even taller.
  Ben cao nhưng Matt còn cao hơn. (so sánh Matt và Ben)
 • Her cooking skills have become much better.
  Kỹ năng nấu ăn của cô ấy đã trở nên tốt hơn. (so sánh với lúc trước)

So sánh ít hơn

Chúng ta có thể thay thế more bằng less để so sánh ít hơn. Tuy nhiên, người bản xứ thường không dùng cách so sánh ít hơn này, mà dùng cấu trúc so sánh bằng hoặc so sánh hơn ngược lại.

Ví dụ:

 • Question A is more difficult than question B. = Câu hỏi A khó hơn câu hỏi B.

Ta có thể so sánh ít hơn, nhưng nghe không được tự nhiên lắm:

 • Question B is less difficult than question A. = Câu hỏi B ít khó hơn câu hỏi A.

Chúng ta có thể diễn đạt theo 2 cách so sánh khác:

 • So sánh bằng: Question B is not as difficult as question A. = Câu hỏi B không khó bằng câu hỏi A.
 • So sánh hơn ngược lại: Question B is easier than question A. = Câu hỏi B dễ hơn câu hỏi A. 

Dạng 3: So sánh nhất

So sánh nhất là khi chúng ta so sánh một cái gì đó là hơn tất cả những cái khác.

Công thức so sánh nhất:

 • Nếu từ chỉ có 1 âm tiết: the + ADJ/ADV + -est
 • Nếu từ có 2 âm tiết trở lên: the + most + ADJ/ADV
 • Và một số trường hợp đặc biệt
 • Riêng với trường hợp so sánh nhất cho một tính từ bổ nghĩa cho danh từ, chúng ta cũng có thể dùng tính từ sở hữu (my, your, his, their...) thay cho mạo từ the.

 

Ví dụ:

 • Nam is the tallest student in his class.
  Nam là học sinh cao nhất trong lớp.
  → tall là tính từ ngắn nên dạng so sánh nhất là the tallest.
 • This is the most difficult problem in the book.
  Đây là vấn đề khó nhất trong sách.
  → difficult là tính từ dài nên dạng so sánh nhất là the most difficult.
 • Who jumps the highest will win.
  Ai nhảy cao nhất sẽ chiến thắng.
  → high là trạng từ ngắn nên dạng so sánh nhất là the highest.
 • He drives the most carelessly.
  Anh ấy lái xe ẩu nhất.
  → carelessly là trạng từ dài nên dạng so sánh nhất là the most carelessly.

 

Riêng với trường hợp so sánh nhất cho một tính từ bổ nghĩa cho danh từ, chúng ta cũng có thể dùng tính từ sở hữu (my, your, his, their...) thay cho mạo từ the.

 • John is the youngest son.
  John là đứa con trai nhỏ tuổi nhất.
 • John is my youngest son.
  John là đứa con trai nhỏ tuổi nhất của tôi.

Một số điểm cần lưu ý về so sánh hơn và so sánh nhất

 • Tính từ hai âm tiết nhưng tận cùng bằng -er, -le, -ow, -et thì xem như là một tính từ ngắn.
 • Tính từ và trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -y thì chuyển -y thành -i rồi thêm đuôi -er hoặc -est.
 • Tuy nhiên, những trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -ly, ta cần dùng cấu trúc more hoặc most.
 • Với tính từ ngắn, nếu trước phụ âm cuối từ là một nguyên âm, thì ta gấp đôi phụ âm cuối từ.
 • Để nhấn mạnh trong cấu trúc so sánh hơn, dùng much, a lot, far,... 

Các trường hợp đặc biệt:

 • Với những tính từ dài có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng -er, -le, -ow, -et, ta xem như là một tính từ ngắn:
  • clever → cleverer → the cleverest
  • simple → simpler → the simplest
  • narrow → narrower → the narrowest
  • quiet → quieter → the quietest
    
 • Với những tính từ và trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -y, ta chuyển -y thành -i rồi thêm đuôi -er hoặc -est:
  • dirty → dirtier → the dirtiest
  • easy → easier → the easiest
  • happy → happier → the happiest
  • pretty → prettier → the prettiest
  • early → earlier → the earliest
    
 • Tuy nhiên, những trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -ly, ta cần dùng cấu trúc "more" hoặc "most":
  • quickly → more quickly → the most quickly
  • likely → more likely → the most likely
    
 • Với những tính từ ngắn, nếu trước phụ âm cuối từ là một nguyên âm, thì ta gấp đôi phụ âm cuối từ:
  • big → bigger → biggest
  • sad → sadder → saddest
    
 • Khi cần nhấn mạnh một tính từ trong cấu trúc so sánh hơn, ta dùng một trong những từ sau: much, a lot, far,...
  • The song today is much better than that one from yesterday.
   Bài hát hôm nay hay hơn nhiều so với bài hôm qua.
  • Alex is far shorter than his brother.
   Alex thấp hơn nhiều so với anh trai.
    
 • Khi cần nhấn mạnh một tính từ trong cấu trúc so sánh nhất, ta dùng một trong những từ sau: very,...
  • Our company implements the very latest agricultural techniques.
   Công ty chúng tôi áp dụng những công nghệ nông nghiệp hiện đại nhất.

Một số tính từ và trạng từ bất quy tắc:

Tính từ/trạng từ - So sánh hơn - So sánh nhất

good - better - the best

well - better - the best

bad - worse - the worst

badly - worse - the worst

many - more - the most

much - more - the most

little - less - the least

far - farther (nghĩa đen)/further (nghĩa bóng) - the farthest (nghĩa đen)/the furthest (nghĩa bóng) 

"So sánh" danh từ

 • So sánh hơn: more + danh từ
 • So sánh nhất: the most + danh từ

Trong một số tài liệu, bạn có thể được học về "so sánh" danh từ, cụ thể là như sau.

So sánh hơn:

 • We have more homework than other students.
  Chúng tôi có nhiều bài tập về nhà hơn các học sinh khác.

So sánh nhất:

 • They earned the most points and therefore won the contest.
  Họ giành được nhiều điểm nhất và vì vậy đã chiến thắng cuộc thi.

So sánh bằng:

 • We didn’t spend as much time at the museum as I had hoped.
  Chúng ta đã không dành nhiều thời gian tại bảo tàng như tôi đã mong đợi.

Tuy nhiên, bản chất của các cấu trúc "so sánh" danh từ này vẫn là so sánh của many hoặc much mà thôi.

 • We have more homework than other students. → so sánh hơn của much
 • They earned the most points and therefore won the contest. → so sánh nhất của many
 • We didn’t spend as much time at the museum as I had hoped. → so sánh bằng của much

>>> Có thể bạn quan tâm: Cùng bé học màu sắc trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Cùng bé học màu sắc trong Tiếng Anh đầy đủ nhất

Trẻ luôn thích thú với các màu sắc ngay từ khi còn bé. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ đến việc dạycho trẻ. Kết hợp màu sắc vào trong bài học để bé học tập tốt hơn.

>> Tham khảo: Học Tiếng Anh trực tuyến 1 kèm 1 cho bé

Những lợi ích khi cho trẻ học màu sắc

Ngay từ khi bé mới sinh ra bé đã nhạy cảm với màu sắc, ban đầu bé chỉ phân biệt rõ 2 màu đen và trắng. Sau đó khi não bộ và mắt bé càng phát triển thì sẽ nhận biết được nhiều màu sắc hơn. Ngược lại khi được quan sát nhiều màu sắc rõ nét và chân thực trong cuộc sống cũng sẽ kích thích sự phát triển của đôi mắt.

Việc học màu sắc cũng giúp con tăng khả năng quan sát, quan sát một cách tốt hơn. Từ đó thúc đẩy phát triển tư duy logic và tăng cường trí nhớ. Đây cũng là cách thú vị và dễ dàng nhất hỗ trợ con phát triển toàn diện.

Việc học màu sắc thông qua các hoạt động còn giúp trẻ phát triển vận động tinh, sự khéo léo và tính thẩm mỹ. Nếu kết hợp học màu sắc và làm quen tiếng Anh thì sẽ rất thú vị với các bé.

Ba mẹ cùng con học màu sắc tiếng Anh

Trẻ từ 4, 5 tuổi là thời điểm vàng để bé tiếp xúc với ngôn ngữ thứ 2. Hiện nay khá nhiều ba mẹ lựa chọn cho con tiếp xúc ngoại ngữ từ khá sớm để bé phát triển tối đa trong thời điểm vàng về ngôn ngữ của mình. Việc học màu sắc bằng tiếng Anh cũng là một bước khởi đầu rất quan trọng. Sau đây là gợi ý một số cách dạy màu sắc tiếng Anh cho bé cực hiệu quả bạn nên tham khảo:

Có thể dạy màu sắc tiếng Anh bằng các loại quả

Ngày nay rất tiện lợi khi ba mẹ có thể dùng thẻ flashcard để dạy bé. Với những hình ảnh các loại quả ba mẹ có thể dạy bé tên các loại quả và màu sắc của chúng bằng tiếng Anh. Cách làm này khá hiệu quả và chắc chắn con sẽ thấy thích thú tìm hiểu hơn.

từ vựng màu sắc tiếng anh qua hoa quả

Hoặc ba mẹ có thể cho các bé quan sát trực tiếp các loại quả, có thể là dẫn con đi siêu thị, chỉ cho con từng loại quả với kích thước, màu sắc khác nhau. Việc được ngửi mùi thơm của trái cây, chạm tay vào lớp vỏ nhẵn bóng, hoặc sần sùi và nhìn màu sắc thật sẽ giúp bé cảm nhận về màu sắc và thế giới xung quanh tốt hơn.

Dạy màu sắc Tiếng Anh cho bé qua việc tô màu cũng thật thú vị

Một cách học màu sắc tiếng Anh cho bé cũng rất hiệu quả và thú vị không kém đó là tô màu theo sở thích:

 • Ba mẹ có thể mua cho con bộ bút màu nên là những tông màu rõ nét và có các mức độ đậm nhạt khác nhau. Đây là cách học vô cùng thú vị. Ba mẹ cho bé tô lần lượt các màu sắc lên tờ giấy trắng rồi đọc rõ ràng màu sắc bằng tiếng Anh. Đây chắc chắn là trải nghiệm cực thú vị.

Dạy màu sắc tiếng Anh cho bé

 • Một cách khác là ba mẹ có thể cho con sờ tay vào màu nước rồi chấm vào tờ giấy trắng. Khi đó hiệu quả kích thích về màu sắc và ngôn ngữ sẽ rất mạnh mẽ. Lúc này ba mẹ chỉ cần cho con tự di tay khắp tờ giấy và dạy về màu sắc tiếng Anh cho bé thì con sẽ nhớ rất nhanh. Thật tuyệt phải không nào?

Học màu sắc Tiếng Anh qua các bài hát tiếng Anh vui nhộn

Thay vì cho con xem những thứ không có ích trên mạng xã hội ba mẹ hãy cho con học màu sắc tiếng Anh qua youtube bằng các bài hát tiếng Anh vui nhộn như Color Song for Kids: Learn 9 Colors, Rainbow Colors Song….

Học màu sắc tiếng Anh qua các bài hát

Như vậy với những cách học màu sắc tiếng Anh cho bé cực thú vị trên đây. Các bé đã có thể vừa học ngoại ngữ vừa cảm nhận sắc màu thật hữu ích rồi. Nội dung tiếp theo là những điều ba mẹ cần lưu ý để giúp con học màu sắc hiệu quả hơn.

Từ vựng màu sắc trong Tiếng Anh

 1. White /waɪt/ (adj): trắng
 2. Blue /bluː/ (adj): xanh da trời
 3. Green /griːn/ (adj): xanh lá cây
 4. Yellow /ˈjel.əʊ/ (adj): vàng
 5. Orange /ˈɒr.ɪndʒ/(adj): màu da cam
 6. Pink /pɪŋk/ (adj): hồng
 7. Gray /greɪ/ (adj): xám
 8. Red /red/ (adj): đỏ
 9. Black /blæk/(adj): đen
 10. Brown /braʊn/ (adj): nâu
 11. Beige /beɪʒ/(adj): màu be
 12.  Violet /ˈvaɪə.lət/ (adj): tím
 13.  Purple /`pə:pl/: màu tím
 14. Bright red /brait red /: màu đỏ sáng
 15. Bright green /brait griːn/: màu xanh lá cây tươi
 16. Bright blue /brait bluː/ màu xanh nước biển tươi.
 17. Dark brown /dɑ:k braʊn/ :màu nâu đậm
 18. Dark green /dɑ:k griːn/ : màu xanh lá cây đậm
 19. Dark blue /dɑ:k bluː/ màu xanh da trời đậm 
 20. Light brown /lait braʊn /: màu nâu nhạt
 21. Light green /lait griːn /: màu xanh lá cây nhạt
 22. Light blue /lait bluː/: màu xanh da trời nhạt

Công thức tạo màu trong Tiếng Anh

 • Red + blue = violet
 • Orange + blue = brown
 • Red + Yellow = orange
 • Red + green = brown
 • Yellow + blue = green

>>> Mời xem thêm: Phần mềm học phát âm Tiếng Anh tốt nhất trên điện thoại

 

Các trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Trong giao tiếp hành ngày chúng ta luôn luôn đề cập đến một hành động nào đó mà bạn thân đã và đang làm, miêu tả về hành động đó bằng các trạng từ chỉ tân suất. Vậy trạng từ chỉ tần suất là gì? Vị trí trong câu của nó như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh  này nhé!

1. Trạng từ chỉ tần suất là gì?

Trạng từ chỉ tần suất (Adverb of frequency) trong tiếng Anh là một loại trạng từ được sử dụng khi bạn muốn nói về mức độ thường xuyên về một hành động nào đó. Bạn sẽ gặp nó trong các thì hiện tại đơn, vì nó sẽ diễn tả về các hành động mang tính lặp đi lặp lại.

Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh và các vị trí trạng từ trong câu

>> Xem thêm: Một số cách hỏi xin đi nhờ xe người khác trong tiếng Anh

2. Cách dùng trạng từ chỉ tuần suất

Trong ngữ pháp tiếng Anh, ta thường dùng trạng từ chỉ tần suất trong các trường hợp sau:

 • Trạng từ chỉ tuần suất dùng để chỉ mức độ thường xuyên của hành động được nói đến trong câu

Ví dụ:

He rarely stays at home on the weekends. Anh ấy hiếm khi ở nhà vào ngày cuối tuần.

My dad always cooks for me. Bố tôi luôn luôn nấu ăn cho tôi.

 • Trạng từ chỉ tần suất sử dụng trong câu trả lời của câu hỏi “How often” "Bạn có thường xuyên làm gì đó không?

Ví dụ:

A: How often does he visit you?  Anh ấy có thường xuyên thăm cậu không?

B: I’m not sure, he barely does.  Tớ không chắc nữa, anh ấy hiếm khi thăm tớ lắm.

Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh và các vị trí trạng từ trong câu

>> Mời tham khảo: Lộ trình học TOEIC cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất

3. Một số trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh thông dụng

 • Always: Luôn luôn
 • Usually, Normally: Thường xuyên
 • Generally, Often: Thông thường, thường lệ
 • Frequently: Thường thường
 • Sometimes: Đôi khi, đôi lúc
 • Occasionally: Thỉnh thoảng
 • Hardly ever: Hầu như không bao giờ
 • Rarely: Hiếm khi
 • Never: Không bao giờ

4. Các vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong một câu

4.1. Trạng từ chỉ tần suất đi trước động từ chính (ngoại trừ To Be).

Ví dụ:

 • Do you often go to the cinema? Bạn có  thường  đến rạp chiếu phim không?
 • I sometimes watch Chinese films Tôi  thỉnh thoảng  xem phim Trung Quốc.
  • She never eats vegetables. Cô ấy  không bao giờ  ăn rau.
  • I always read comic books Tôi  luôn  đọc truyện tranh.
 • They rarely watch music channels. Họ  hiếm khi  xem các kênh âm nhạc.

Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh và các vị trí trạng từ trong câu

>> Xem thêm: Dạy tiếng anh trực tuyến

4.2. Trạng từ chỉ tần suất đi sau động từ To Be.

Ví dụ:

 • I am always worried about my study result. Tôi  luôn  lo lắng về kết quả học tập của mình.
 • She is usually very happy. Cô ấy  thường  rất hạnh phúc.
 • I have never done anything bad. Tôi  chưa bao giờ  làm điều gì xấu.
  • She is always cooking spaghetti. Cô ấy  luôn  nấu mì spaghetti.
 • You are seldom anxious about my health. Bạn  ít khi  lo lắng về sức khỏe của tôi.

 

4.3. Giữa động từ phụ và động từ chính. Khi động từ bao gồm một động từ phụ, trạng từ tần suất đi sau nó

Ví dụ:

 • He has always done justice to all. Anh ấy đã  luôn luôn  thực hiện công lý cho tất cả mọi người.
 • I have often thought of starting a business. Tôi đã  thường  nghĩ đến việc khởi nghiệp.
 • I have never forgotten those unfortunate events. Tôi  chưa bao giờ  quên những sự việc đáng tiếc đó.
 • I have sometimes managed to hoodwink others. Tôi đã  đôi khi  quản lý để lừa đảo những người khác.
 • We could hardly ever appreciate his conduct. Chúng tôi hầu như không bao giờ  có thể  đánh giá cao hành vi của anh ấy.
 • We shall never seek such favors. Chúng tôi sẽ  không bao giờ  tìm kiếm sự ủng hộ như vậy.
 • They will always regret having done this. Họ sẽ  luôn  hối hận vì đã làm điều này.
 • They will usually take such big risks. Họ thường  sẽ chấp  nhận rủi ro lớn như vậy.

 

Lưu ý:

 1. Một số trạng từ tần số  (ví dụ usually (như thường), normally (bình thường),  often (thường xuyên), frequently (thường xuyên), sometimes (đôi khi ) và occasionally (đôi khi)  cũng có thể đi vào đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

 • He writes often. Anh ấy viết  thường xuyên.
 • We visit them frequently. Chúng tôi đến thăm họ  thường xuyên.
 • Sometimes I am late for office. Đôi khi  tôi đến muộn văn phòng.
 1. Các trạng từ  always (luôn luôn), ever (không bao giờ), never (không bao giờ), seldom (hiếm khi ) và rarely (hiếm khi ) cần đặt trước động từ. Những trạng từ này không thể được đặt ở đầu hoặc cuối câu. 
 2. Trạng từ thường đi sau trợ từ. Nhưng khi các trợ từ cần được nhấn mạnh, chúng đôi khi được đặt sau các trạng từ. 

Ví dụ:

 • We never should do such things. Chúng ta  không bao giờ  nên làm những điều như vậy.
 • You always have done justice to all. Bạn  luôn luôn  thực hiện công lý cho tất cả.
 1. used to và have to luôn được đặt sau trạng từ.

Ví dụ:

 • We sometimes used to stay up the whole night. Đôi khi chúng tôi  thường  thức cả đêm.
 • He occasionally used to write to me. Anh ấy  thỉnh thoảng thường  viết thư cho tôi.
 • The fire brigade always has to be ready to face any emergency. Đội cứu hỏa  luôn  phải sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống khẩn cấp.

Chúng tôi hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn có những kiến thức bổ ích về trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh, cũng như việc chinh phục ngữ pháp trong môn học này. Chúc bạn thành công với ngôn ngữ thứ 2 của mình.

>> Bạn quan tâm: Cách nhận biết trung tâm tiếng Anh online uy tín

Một số cách hỏi xin đi nhờ xe người khác trong tiếng Anh

Nếu bạn đi chơi với bạn bè nhưng cuối cùng lại không có xe để về bạn sẽ phải làm gì? Bạn có thể gọi taxi, nhưng nó sẽ khiến bạn tốn thêm khoản chi phí, thậm trí còn phải chờ đợi nữa.

Lựa chọn tốt nhất đó là bạn nên đi nhờ một trong những người bạn của bạn ở đó trên xe của họ. Vậy bạn làm thế nào để hỏi để đi nhờ họ một cách lịch sự? Dưới đây sẽ một số cách hỏi xin đi nhờ xe người khác trong tiếng Anh 

Mỗi câu hỏi được theo sau bởi một số mẹo về thời điểm bạn có thể sử dụng chúng và các tình huống mà chúng có thể không phải là một lựa chọn tốt.

1. Hey, can you take me home? (Này, bạn có thể đưa tôi về nhà được không?)

Một số cách hỏi xin đi nhờ xe người khác trong tiếng Anh

>> Xem thêm: 8 mẹo hấp dẫn để học tiếng Anh qua bài hát

Đây là cách tuyệt vời để bạn nhờ ai đó đưa bạn về nhà nếu bạn quen với họ. Nó rất đơn giản và không buộc họ phải nói có và nó cũng đặt câu hỏi trực tiếp đến một người, không phải cho một nhóm. Điều này làm cho câu hỏi rất rõ ràng.

2. Can I get a ride from you? (Tôi có thể đi nhờ  bạn được không?)

Nếu bạn quen với người mà bạn đang hỏi, bạn cũng có thể yêu cầu họ đi nhờ bằng cách nói Can I get a ride from you?  Đây là cách hỏi trực diện, dành cho bạn bè thân thiết. Họ có thể cảm thấy thoải mái từ chối nếu không tiện.

Một số cách hỏi xin đi nhờ xe người khác trong tiếng Anh

>> Mời tham khảo: Tiếng Anh trực tuyến cho bé lớp 7

3. Do you mind driving me home? (Bạn có phiền chở tôi về nhà không?)

Đây là một cách để yêu cầu nếu ai đó đang sẵn sàng đưa bạn về nhà. Bạn có phiền có nghĩa là bạn đang cân nhắc những nỗ lực của họ, và bạn biết rằng họ đang giúp bạn nếu họ đồng ý. Nó cũng rõ ràng để người đó biết bạn muốn đi đâu.

4. Would you be able to drive me home? (Bạn có thể chở tôi về nhà không?)

Đây cũng là một cách lịch sự để nhờ bạn chở về nhà. Nghe câu này sẽ nhẹ nhàng hơn và làm cho người mà bạn hỏi cũng thoải mái hơn.

5. Could you drop me off on your way home? (bạn có thể cho tôi đi nhờ trên đường về nhà không?? )

Đây là cách hỏi lịch sự và bạn hiểu được sự thuận tiện của người bạn đó, khi bạn biết nhà của bạn cũng nằm trên lộ trình của người ấy.

6. I think my apartment is on the way to your house. Do you mind stopping there?

Tôi nghĩ rằng nhà của tôi cùng lộ trình đến nhà bạn. Bạn có phiền dừng lại ở đó không?

Đây là một câu hỏi khác mà bạn có thể chỉ sử dụng được nếu bạn đã từng đến nhà bạn bè của mình trước đây. Ngôi nhà của bạn phải nằm giữa nơi bạn đang ở và nhà bạn bè của bạn , nếu không câu hỏi này sẽ không có ý nghĩa. Nếu đúng thì đặt câu hỏi này và việc sử dụng do you mind là rất lịch sự.

7. Is there an extra seat in your car for me? (Có chỗ trống trong xe bạn cho tôi đi nhờ không?)

 

Đây là một cách thông minh để yêu cầu một chuyến xe về nhà. Thay vì giải quyết các vị trí của ngôi nhà của bạn và hiện tại bạn đang ở đâu, bạn có thể chuyển trọng tâm sang vị trí sẵn có trên xe của người bạn đó.

8. Could you give me a lift? (Bạn có thể đón tôi được không?)

Câu hỏi lịch sự nhưng lại rất thân mật và gần như bạn biết chắc rằng người đó sẽ đưa bạn về.

9. Can I ask you to do me a major favor? Could you take me home tonight?

Tôi có thể yêu cầu bạn giúp tôi việc này không? Bạn có thể đưa tôi về nhà tối nay không?

Câu hỏi này mang tính chất thăm dò, vì vậy nó cho thấy rằng bạn sẽ không yêu cầu sự ưu ái này nếu bạn có một sự lựa chọn rõ ràng khác.

10. Hey, I am looking for a ride home. I’d be willing to pay gas money if you are willing to do it!

Này, tôi đang tìm một chuyến xe về nhà. Tôi sẵn sàng trả tiền xăng nếu bạn muốn cho tôi đi nhờ!

Yêu cầu đi nhờ xe theo cách này rất bình thường, nhưng nó rất tốt cho những trường hợp bạn muốn đảm bảo rằng người đó không mất gì khi chở bạn về nhà. Bạn đang sẵn sàng để cung cấp một cái gì đó để đổi lại - tiền xăng - ngay cả khi họ không mang nó. Rất có thể họ sẽ từ chối lời đề nghị của bạn để trả tiền cho họ đi xe, nhưng bạn nên đề nghị trả tiền xăng, đặc biệt nếu chuyến đi dài.

11. Would you mind some company with you on the ride home? (Bạn có phiền khi ai đó đi cùng bạn trên chuyến xe về nhà không?)

Đây cũng là một cách hỏi lịch sự và phù hợp khi đường dài. Bạn đang lưu ý tới việc liệu người lái xe có muốn một người đi cùng cho đỡ buồn hay không.

Tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn, vị trí của bạn liên quan đến ngôi nhà của bạn ở đâu, mức độ bạn biết về người bạn đang yêu cầu chở về nhà và liệu bạn có sẵn sàng trả tiền cho họ hay không, 11 lựa chọn này rất tuyệt vời khi yêu cầu một chuyến xe! Đừng để bị mắc kẹt cho dù bạn ở đâu!

>> Tìm hiểu thêm: Học tiếng anh với người nước ngoài

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

8 mẹo hấp dẫn để học tiếng Anh qua bài hát

Có rất nhiều người thích học tiếng Anh qua các bài hát, việc nghe nhạc tiếng Anh thú vị hơn nhiều so với việc ngồi học các khái niệm ngữ pháp. Trong bài viết này chúng tôi sẽ chỉ cách học tiếng Anh qua bài hát với 8 mẹo đơn giản.

Tại sao cần học tiếng Anh qua bài hát

Có rất nhiều lý do khiến các bài tiếng Anh trở thành công cụ học ngoại ngữ hiệu quả:

 • Âm nhạc rất tốt cho tâm trí của bạn

Khoa học chứng minh âm nhạc có thể giúp người học ngoại ngữ thứ 2 tiếp thu ngữ pháp, từ vựng rất tốt. Khi bạn nhớ lời bài hát bạn sẽ học được các từ của bài hát và ngữ pháp đi kèm với nó. Và bạn thực sự có thể sử dụng những từ và cấu trúc ngữ pháp này vì bạn đã nghe chúng rất nhiều trong một bài hát!

8 mẹo hấp dẫn để học tiếng Anh qua bài hát

>>> Xem thêm: Cách sử dụng và phân biệt giữa Accept và Agree

 • Bạn sẽ nghe thấy ngôn ngữ hàng ngày và lời nói thông dụng

Âm nhạc tiếng Anh hầu như luôn chứa rất nhiều từ vựng, cụm từ và cách diễn đạt hữu ích. Và vì đối tượng dự kiến ​​là người bản ngữ, các bài hát và âm nhạc bao gồm ngôn ngữ cập nhật và các từ thông dụng.

 • Bạn sẽ quen với âm thanh của tiếng Anh

Nghe các bài hát cũng sẽ cho phép bạn tập trung vào cách phát âm và hiểu nhịp điệu, âm điệu và nhịp của ngôn ngữ tiếng Anh.

 • Bạn sẽ ghi nhớ tiếng Anh trong đầu

Nhiều từ và mẫu âm thanh trong một bài hát được lặp đi lặp lại và điều này khiến chúng dễ dàng ghi nhớ trong tâm trí bạn hơn.

 • Bài hát giàu cảm xúc 

Mối quan hệ với âm nhạc rất sâu sắc, mạnh mẽ và vô cùng bổ ích. Nó là chìa khóa mở ra cảm xúc của chúng ta, ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta và nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta.

 • Nghe nhạc là một thói quen dễ thực hiện

Khi học tiếng Anh qua bài hát, bạn không cần phải dành quá nhiều thời gian vì bạn có thể mang theo âm nhạc mọi lúc mọi nơi.

8 mẹo hấp dẫn để học tiếng Anh qua bài hát

>> Tham khảo: Học tiếng Anh 1 thầy 1 trò online

 • Âm nhạc dạy bạn văn hóa Anh

Khi bạn học tiếng Anh với các bài hát, bạn không chỉ là kỹ năng ngôn ngữ. Âm nhạc cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về các nền văn hóa nói tiếng Anh và cách những người nói tiếng Anh suy nghĩ và cảm nhận. 

8 mẹo để học tiếng Anh qua bài hát

Trước khi bắt đầu, bạn cần chọn những bài hát tiếng Anh mà bạn sẽ học.

 • Tìm trang web để tìm bài hát tiếng Anh

Bạn có thể tìm trên  YouTube và Vimeo... nơi đây có rất nhiều video âm nhạc

 • Chọn bài hát phù hợp

Khi bạn muốn lựa chọn bài phù hợp với trình độ bạn thì bạn cần phải lưu ý những điểm sau:

 • Lựa chọn nhạc bạn yêu thích
 • Tìm nhạc tiếng Anh sử dụng đúng loại ngôn ngữ
 • Tìm các bài kể về một câu chuyện, điều này có thể giúp bạn dễ hiểu và dễ hình dung hơn. 
 • Bắt đầu với nhạc pop và sau đó thử các loại nhạc khác nhau. Nhạc pop chủ đạo có xu hướng về tình yêu và sự lãng mạn, điều này rất tốt vì có rất nhiều từ vựng lặp lại. 

8 mẹo hấp dẫn để học tiếng Anh qua bài hát

 

 • Nghiên cứu bài hát và sử dụng hỗ trợ từ vựng để hiểu lời bài hát

Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể học tiếng Anh đơn thuần bằng cách nghe nhạc. Trong thực tế, bạn sẽ phải dành một chút thời gian để đọc lời bài hát và ý nghĩa của chúng để bạn hiểu nó trước.

 • Nghiên cứu lời bài hát và từ vựng

Ngoài việc hiểu rõ nội dung, điều quan trọng là bạn phải xem lại từ vựng một cách thường xuyên. Chia nhỏ bài hát, từng từ một và cố gắng nắm vững từng từ để nó trở thành một phần trong vốn từ vựng của bạn.

 • Hát Cùng

Dù bạn hát không hay nhưng hãy thử hát to theo điệu nhạc, điều này rất tốt cho việc luyện phát âm của bạn.

 • Cố gắng hát từ trí nhớ

Sau một thời gian, bạn sẽ thấy rằng bạn đang bắt đầu ghi nhớ bài hát. Và sau đó bạn đã sẵn sàng để thực hiện bước nhảy vọt tiếp theo — hãy thử hát bài hát mà không cần xem lời bài hát. Đến lúc đó, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể làm tốt hơn nhiều việc kể cả những từ như vậy trong bài phát biểu hàng ngày của mình.

 • Đánh giá định kỳ

Bạn không cần phải hoàn thành việc học một bài hát trước khi chuyển sang bài tiếp theo. Trên thực tế, sau khi bạn cảm thấy thoải mái với một bài hát, bạn có thể chuyển sang bài tiếp theo. Và sau khi đủ thời gian trôi qua, bạn có thể quay lại bài hát đầu tiên.

 • Tìm nhạc mới dựa trên những gì bạn đã học

Đây có lẽ là bước khó nhất. Mỗi bài hát mới mà bạn học phải có sự cân bằng phù hợp giữa từ vựng hoàn toàn mới và từ vựng đang học. Mức độ trùng lặp phù hợp này giúp bạn có động lực và cũng tự nhiên củng cố quá trình học tập trước đó của bạn để đạt được lợi ích tối đa.

Âm nhạc là một ngôn ngữ phổ quát và là ngôn ngữ mà tất cả chúng ta đều có thể thưởng thức và liên hệ. Học tiếng Anh qua bài hát mỗi ngày và bạn sẽ sớm ngạc nhiên về sự tiến bộ của mình. Khi bạn kết hợp việc học ngôn ngữ vào các hoạt động thú vị như nghe và hát to nhạc tiếng Anh, bạn thậm chí sẽ không nhận thấy rằng bạn đang học ngôn ngữ thứ hai.

>> Mời quan tâm: Phương pháp luyện thi IELTS cấp tốc tại nhà hiệu quả cao

Cách sử dụng và phân biệt giữa Accept và Agree

Accept và agree hai từ này đều có nghĩa là chấp nhận, đồng ý. Tuy nhiên có rất nhiều bạn nhầm lẫn giữa 2 từ này là có nghĩa giống nhau nên cách sử dụng chúng cũng giống nhau. Đừng nhầm lẫn như thế nhé. Trong bài viết này Pantado xin chia sẻ về cách dụng và phân biệt giữa Accept và Agree để bạn rõ hơn.

Cách sử dụng và phân biệt giữa Accept và Agree

>> Xem thêm: Cách nói để yêu cầu và đề nghị lịch sự bằng tiếng Anh

Accept (nhận/ chấp nhận)

Chỉ có chức năng như một động từ, và ý nghĩa chính của nó là "sẵn sàng nhận hoặc lấy (một cái gì đó)." "Cái gì đó" trên thực tế có thể là bất cứ thứ gì: một món quà, một lời mời làm việc, một trách nhiệm, một rủi ro, một khoản hối lộ, một tấm séc cá nhân, một mật mã, v.v. Từ đó cũng có thể chỉ ra rằng một người đã nghĩ về điều gì đó là đúng , thích hợp, hoặc bình thường:

Ví dụ:

 • A majority of scientists have accepted the theory.

Đa số các nhà khoa học đã chấp nhận lý thuyết này.

 • His parents accepted his decision to move out of the house.

Bố mẹ anh chấp nhận quyết định dọn ra khỏi nhà của anh.

 • The family accepted their temporary housing situation.

Gia đình chấp nhận hoàn cảnh nhà ở tạm bợ của họ.

Sau accept có thể là một mệnh đề (that-clause) hoặc danh từ (noun).

Cách sử dụng và phân biệt giữa Accept và Agree

>> Mời tham khảo: Học tiếng Anh 1 kèm 1 online cho người đi làm

 • Chấp nhận điều gì đó là đúng

Ví dụ:

– I accept she may have been tired, but that’s still no excuse 

Tôi chấp nhận là cô ấy có thể đã mệt, nhưng đó vẫn không thể là một cái cớ.

 • Chấp nhận điều gì đó

Ví dụ:

– It was pouring with rain so I accepted his offer of a lift.

Trời đang mưa như trút, vì thế tôi đã nhận lời cho đi nhờ của anh ấy.

 

 • Trả lời, đồng ý lời mời (1 cách trang trọng)

– Please accept our sincere apologies. 

Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi.

 

Agree (Đồng ý/đồng tình)

Đối với động từ agree ta sẽ sử dụng nó trong các cấu trúc sau:

 • Agree to do something: Đồng ý làm việc gì

Ví dụ:

 • She agreed to help him

Cô ấy đồng ý giúp anh ấy.

 • My boss has agreed to give me a holiday!

Sếp của tôi đã đồng ý cho tôi một kỳ nghỉ!

Cách sử dụng và phân biệt giữa Accept và Agree

 • Agree with somebody (about/ on something): Đồng ý với ai (về việc gì) Người nói và người nghe có cùng quan điểm về việc gì đấy)

Ví dụ:

 • My husband and I agree about/on most things

Chồng tôi và tôi đồng ý về/ về hầu hết mọi thứ

 • I agree with what you are doing. 

Tôi đồng ý với những gì bạn đang làm.

 

 • Agree with something:  Đồng ý với việc gì

Ví dụ:

 • I don't agree with the way he treats his wife

Tôi không đồng ý với cách anh ấy đổi xử với vợ

 • Many people don't agree with cruelty to animals

Nhiều người không đồng tình với việc đối xử tàn ác với động vật.

 • I agree with her analysis of the situation. 

Tôi đồng ý với phân tích về tình hình của cô ấy.

 

 • Agree (that) + mệnh đề: đồng ý rằng...

Ví dụ:

 • We all agreed that we needed to improve our English

Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi cần cải thiện tiếng Anh của mình

 • We agreed (that) the proposal was a good one. 

Chúng tôi đồng ý rằng đó là một đề xuất hay.

Lưu ý:

Trước một dộng từ nguyên thể (infinitive) có “to”, ta dùng động từ agree chứ không dùng accept. Đồng ý, chấp nhận làm một việc gì đó cho ai, ta không nói “accept to” mà là “agree to do”.

Ví dụ:

– They invited me to their wedding and I’ve agreed to go. (Họ mời tôi đến đám cưới và tôi đã đồng ý đi).

Mong rằng qua bài viết này bạn sẽ phân biệt được hai động từ Accept và Agree và sử dụng chúng theo đúng tình huống giao tiếp hàng ngày. 

Bài tập

Chọn dạng đúng của agree/accept để điền vào chỗ trống:

 1. They have _____ most of our suggestions.
 2. My sister has _____ to look after my babies when I am away.
 3. I _____ with his analysis of the situation.
 4. The majority of doctors _____ that smoking can cause cancer.
 5. They both _____ that the lyrics of few songs are nice
 6. They had _____ to the use of force.
 7. I will _____ the gift when he brings it
 8. The warring sides have _____ on an unconditional ceasefire.
 9. She offered me some clothes her children had grown out of and i _____ them
 10. They _____ his apology, but still they do not _____ that it was not his fault

>> Xem thêm: Trung tâm tiếng anh trực tuyến

Phần mềm học phát âm tiếng Anh tốt nhất trên điện thoại

Việc học phát âm là tiền đề quan trọng nhất cho việc học tiếng Anh giao tiếp. Đây là một trong những kĩ năng tiếng anh khó và hay bị bỏ qua nhất đối với người học tiếng Anh. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, có rất nhiều phần mềm học phát âm tiếng Anh tốt trên điện thoại chúng ta có thể tìm hiểu.

Lợi ích của việc học phát âm bằng Phần mềm học phát âm

Học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi:

Đa số các phần mềm học phát âm tiếng Anh hiện tại đều thích ứng với điện thoại thông minh. Vì thế chỉ cần mang theo điện thoại và một chiếc tai nghe bạn hoàn toàn có thể học tiếng Anh ở bất cứ nơi nào, bất cứ đâu và dĩ nhiên là bất cứ nơi nào rồi.

Tiết kiệm chi phí học tập:

Trên thực tế các phần mềm học tiếng Anh hiện tại đều có khoản trả phí để người dùng có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của ứng dụng. Và có 1 phần kiến thức được cung cấp miễn phí ở các app, với phần này đối với người mới học phát âm là khá đủ. Chưa kể số tiền để mua trọn vẹn một ứng dụng học thì lại khá rẻ so với việc tham gia một lớp học offline tại trung tâm..

Luyện các kĩ năng tiếng Anh khác:

Thông thường các ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh thường mở rộng tính năng giúp ôn luyện các kĩ năng tiếng Anh khác cho người đọc. Vì thế bạn không những chỉ học 1 mà còn có thể luyện đầy đủ cả 4 kĩ năng nghe nói đọc viết chỉ với một phần mềm.

>>> Mời xem thêm: Tài liệu miễn phí 46 Topic for kid - luyện nghe Listen up - Step by step listening

Top Phần mềm học phát âm miễn phí cho điện thoại

Phần mềm học phát âm CoolSpeech

Coolspeech được đánh giá là phần mềm luyện phát âm tiếng Anh chuyên sâu tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Phần mềm có tính năng chính là đọc các đoạn văn bản có sẵn với các giọng chuẩn bản xứ, giúp người học đọc phát âm theo rất dễ dàng.Tiện lợi nhất là bạn có thể tự soạn đoạn văn theo ý mình và yêu cầu ứng dụng đọc theo giọng đọc mà mình yêu thích. Ngoài ra phần mềm còn có một số tính năng như chỉnh tốc độ đọc, tùy chỉnh ngữ điệu,…

Phần mềm học phát âm PRONUNCIATION POWER

Khác với coolspeech, Pronunciation power tập trung vào cải thiện phát âm của từng từ ngữ, âm tiết, ngữ điệu của người học tiếng Anh. Mỗi từ phát âm sẽ có hình ảnh minh họa và hình ảnh khẩu hình miệng.

Elsa Speak

Elsa được biết đến là phần mềm học tiếng Anh toàn diện và hiện đại nhất hiện tại. Hỗ trợ tiếng nói chuẩn bản xứ. Elsa speak có thể giúp thành lập một thời gian biểu, lộ trình học dựa theo trình độ hiện tại của bạn cũng như kiểm tra trình độ, sự cải thiện của người học xuyên suốt quá trình.

Phần mềm học phát âm Learn English Sounds Right

Phần mềm này có lối luyện phát âm khá tương tự với pronunciation power khi đi sâu vào phát triển khả năng phát âm từ ngữ, ngữ điệu, âm tiết trong tiếng Anh. Tiêu chuẩn học thuật của Learn English Sound right được dựa theo bảng phiên âm quốc tế IPA, cực kì chuẩn xác và dễ tiếp cận đối với người mới.

Speak English

Speak English là phần mềm luyện phát âm nâng cao. Vì thế bạn cần có một nền tảng ngữ âm tiếng Anh cơ bản thì mới có thể sử dụng phần mềm này hiệu quả. Phương pháp mà phần mềm này sử dụng là yêu cầu người học nghe, bắt chước và so sánh với bản gốc. Người học được chọn chủ đề để học tập

Phần mềm học tiếng Anh Duolingo

DUOLINGO là một ứng dụng học tiếng Anh rất toàn diện chứ không chỉ mỗi kĩ năng phát âm. Ứng dụng có cả phần học miễn phí cũng như cả trả phí nếu người học muốn học lên nâng cao hơn. 

Phần mềm dịch Google Translate

Khá là bất ngờ khi kể đến tên Google translate trong danh sách này. Chúng ta ai cũng có ít nhất một lần sử dụng ứng dụng này để dịch từ vựng hay câu. Việc học phát âm qua ứng dụng này khá đơn giản chỉ cần gõ văn bản bạn muốn học và nhấn đọc bạn sẽ được nghe và học cách phát âm theo người bản xứ.

Từ điển tiếng Anh TFLAT

TFlat được biến nhiều hơn dưới việc là một ứng dụng từ điển. Tuy nhiên vận dụng TFlat để học phát âm từ vựng, âm tiết tiếng Anh rất hiệu quả khi mà dữ liệu phát âm của ứng dụng đều là giọng người bản xứ, rất hợp để bạn học theo kiểu bắt chước. Tuyệt vời hơn là bạn có thể lưu lại những nội dung muốn, đã, đang học về phát âm từ vựng.

Ngoài các phần mềm kể trên hiện nay còn có rất nhiều khóa học tiếng Anh trực tuyến luyện phát âm vô cùng thú vị và hiệu quả, bạn có thể tìm hiểu. Chúc bạn học tập thật tốt!

 

Tài liệu miễn phí 46 Topic for kid - luyện nghe Listen up - Step by step listening

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế thế giới, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chung toàn cầu giúp giao tiếp, giao thương quốc tế. Tại Việt Nam nói riêng, tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng trong đời sống, trong công việc và trong học tập. 

Để giúp các bé bắt đầu làm quen với tiếng Anh cũng như học tập và nâng cao kiến thức, chúng tôi xin gửi tới các bậc phụ huynh cũng như các bé bộ tài liệu 46 TOPIC FOR KID cùng hai bộ luyện nghe là Listen up Step by step listening.

Bộ tài liệu 46 topic for kid

Bộ tài liệu bao gồm ebook + audio dành cho các bé với tên gọi “46 Topic hay giúp trẻ học giỏi tiếng Anh”. Đây là bộ sách theo các chủ đề. Các bé có thể bắt đầu luyện tiếng Anh từ cơ bản từ mức cơ bản nhất đó là làm quen với bảng chữ cái Alphabet cho đến phần giới thiệu bản thân, số đếm, màu sắc, tên gọi các bộ phận trên cơ thể. Cùng nhiều chủ đề khác như chủ đề về động vật, đồ ăn, hoa quả, trái cây... Với mỗi chủ đề sẽ có kèm sách và file nghe giúp con cải thiện trình độ tiếng Anh một cách rõ rệt, trông thấy đó các ba mẹ nhé!

Bộ tài liệu Listen up và Step by step

Listen up là bộ sách luyện nghe khá hay dành cho các bé độ tuổi từ lớp 5-8 tuổi, mỗi quyển gồm 16 unit tập hợp những chủ đề gần gũi. Nếu muốn luyện nghe cho bé thì ko thể bỏ qua bộ sách này nhé!

Cũng tương tự như thế "Step by step listening" là bộ sách gồm 3 cuốn, mỗi cuốn gồm 24 bài, mỗi bài mô tả một đề tài liên quan đến cuộc sống và những trải nghiệm của các bạn nhỏ. Các đề tài trong Step by step listening được chọn lựa kỹ và thường được sử dụng trong giao tiếp, gây hứng thú cho người học.

Trong Step by step listening, học sinh sẽ thực hành nghe nhiều cách nói khác nhau: nói chuyện thân mật, hướng dẫn, chỉ đường, yêu cầu, mô tả, xin lỗi và gợi ý. Những kỹ năng nghe cần thiết được thực hành xuyên suốt bài học. Những kỹ năng này bao gồm việc nghe những từ then chốt, những chi tiết và ý chính, nghe và rút ra kết luận, nghe những quan điểm, nghe câu hỏi và trả lời, nghe nhận biết và nắm bắt thông tin.

Link download tài liệu miễn phí

Download bộ tài liệu 46 topic for kid:

https://drive.google.com/drive/folders/1ENA_0Q8rKPQlJFYiO45R-Tz9QFg_e3Xj?zarsrc=30&fbclid=IwAR066qOTroztDRn1HHzoe7HVNsMp30HeUO1tbKahnbMQC3EcyLMZo-mLdQY

Download tài liệu Listen up:

https://drive.google.com/drive/folders/1yVlpMaS7k1S-xG2bdPmDUtO97nNqY9eA?fbclid=IwAR23HgsAXuZqv-l4xjy4xY_ZvsZO-MXMspaOctPpJ8mw2wE8Pp34VaoXIco

Download tài liệu Step by step listening:

https://drive.google.com/drive/folders/1J1jqtGWJ6GpdbYMbfeYqQPKT3qX0_cir

>> Có thể bạn quan tâm: học nghe nói tiếng anh online miễn phí