Tin Mới

TỔNG HỢP 50 + TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI PHỔ BIẾN

Quân đội luôn là một trong những chủ đề khá khó trong Tiếng Anh bởi tính chuyên ngành và sự chuẩn chỉnh riêng. Trong bài viết này, Pantado sẽ giới thiệu một số từ vựng Tiếng Anh chủ đề Quân đội nhằm giúp các bạn đọc hiểu các tài liệu, báo chí dễ dàng hơn.

MỘT SỐ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI PHỔ BIẾN

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

 Vietnam People's Army

/ˌvjetˈnæm ˌpiː.pəlz ˈɑːr.mi/

 Quân đội Nhân dân Việt Nam

 Company (military)

/ˈkʌm.pə.ni/

 đại đội

 Comrade

/ˈkɑːm.ræd/

 đồng chí/ chiến hữu

 Combatant

/ˈkɑːm.bə.tənt/

 chiến sĩ, người chiến đấu, chiến binh

 Court martial

/kɔːrt ˈmɑːr.ʃəl/

 toà án quân sự

 Convention (agreement)

/kənˈven.ʃən/

 hiệp định

 Deploy

/dɪˈplɔɪ/

 dàn quân, dàn trận, triển khai

 Detachment

/dɪˈtætʃ.mənt/

 phân đội, chi đội

 Deserter

/dɪˈzɝː.t̬ɚ/

 kẻ đào tẩu, kẻ đào ngũ

 Drill

/drɪl/

 sự tập luyện

 Faction (side)

/ˈfæk.ʃən/

 phe cánh

 Flak jacket

/ˈflæk ˌdʒæk.ɪt/

 áo chống đạn

 General staff

/ˌdʒen.ɚ.əl ˈstæf/

 bộ tổng tham mưu

 Ground forces

/ɡraʊnd fɔːrsiz/

 lục quân

 Guerrilla

/ɡəˈrɪl.ə/

 du kích, quân du kích

 Line of march

/laɪn ɑːv mɑːrtʃ/

 đường hành quân

 Mercenary

/ˈmɝː.sən.ri/

 lính đánh thuê

 Militia

/məˈlɪʃ.ə/

 dân quân

 

Một số từ vựng Tiếng Anh về Quân đội được sử dụng phổ biến

Một số từ vựng Tiếng Anh về Quân đội được sử dụng phổ biến

CÁC CẤP BẬC TRONG QUÂN ĐỘI BẰNG TIẾNG ANH

 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

 Commander

/kəˈmæn.dɚ/

 Sĩ quan chỉ huy

 Commander-in-chief

/kəˌmæn.dɚ.ɪnˈtʃiːf/

 Tổng tư lệnh/ tổng chỉ huy

 General

/ˈdʒen.ər.əl/

 Tướng, Đại Tướng

 Officer

/ˈɑː.fɪ.sɚ/

 Sĩ Quan

 Lieutenant

/luːˈten.ənt/

 Thượng Uý, Trung Uý

 Ensign

/ˈen.sən/

 Thiếu Uý

 Colonel

/ˈkɝː.nəl/

 Đại Tá

 Major

/ˈmeɪ.dʒɚ/

 Thiếu Tá

 Lieutenant Colonel

/luːˈten.ənt ˈkɝː.nəl/

 Thượng Tá, Trung Tá

 Lieutenant General

/luːˈten.ənt ˈdʒen.ər.əl/

 Thượng Tướng

 Brigadier General

/ˌbrɪɡ.ə.dɪr ˈdʒen.ɚ.əl/

 Thiếu Tướng

 Captain

/ˈkæp.tən/

 Đại Uý

 Marshal

/ˈmɑːr.ʃəl/

 Nguyên Soái

 Major General

/ˌmeɪ.dʒɚ ˈdʒen.ɚ.əl/

 Trung Tướng

 Staff Sergeant

/stæf ˈsɑːr.dʒənt/

 Thượng Sĩ

 Sergeant

/ˈsɑːr.dʒənt/

 Trung Sĩ

 Corporal

/ˈkɔːr.pɚ.əl/

 Hạ Sĩ

 First Class Private

/ˌfɝːst ˈklæs ˈpraɪ.vət/

 Binh Nhất

 Private

/ˈpraɪ.vət/

 Binh Nhì

>> Xem thêm: Từ vựng Tiếng Anh chủ đề nghề nghiệp

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI: CÁC LOẠI VŨ KHÍ

 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

 Spear

/spɪr/

 cây giáo

 Sword

/sɔːrd/

 cây kiếm

 Knife

/naɪf/

 dao

 Bow

/baʊ/

 cung

 Arrow

/ˈer.oʊ/

 tên

 Grenade

/ɡrəˈneɪd/

 lựu đạn

 Missile

/ˈmɪs.əl/

 tên lửa

 Bomb

/bɑːm/

 bom

 Dart

/dɑːrt/

 phi tiêu

 Handgun

/ˈhænd.ɡʌn/

 súng ngắn

 Cannon

/ˈkæn.ən/

 súng đại bác

 Rifle

/ˈraɪ.fəl/

 súng trường

 Machine gun

/məˈʃiːn ˌɡʌn/

 súng liên thanh

 

Từ vựng Tiếng Anh về một số vũ khí trong Quân đội

>> Mời tham khảo: Tiếng Anh trực tuyến tích hợp trí tuệ cảm xúc (EQ)

Bài viết trên Pantado đã cung cấp một số từ vựng Tiếng Anh chủ đề Quân đội phổ biến nhất. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn mở rộng thêm được vốn từ vựng về chủ đề này. Đừng quên theo dõi Pantado để học thêm nhiều kiến thức Tiếng Anh hay nhé!

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ ĐÁP ÁN)

Nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức dần để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì, Pantado đã sưu tầm và tổng hợp được một số đề thi dưới đây. Các bài thi là dạng tóm tắt các kiến thức Tiếng Anh đã học trong suốt lớp 7. Các bạn cùng đặt thời gian và làm thử để ôn luyện và thử sức với các đề nhé!

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH HỌC KÌ 2 LỚP 7

NĂM HỌC: 2023 – 2024

THỜI GIAN: 60 PHÚT

ĐỀ SỐ: 1

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words in each group. (1pt)

1. A. teenager

B. together

C. guess

D. regular

2. A. meat

B. reader

C. sea

D. realize

3. A. horrible

B. hour

C. hundred

D. hold

4. A. much

B. drug

C. future

D. buffalo

5. A. serious

B. symptom

C. sugar

D. sauce

II. Choose the best option to complete the following sentences.(1pt)

1. I have known her………………..two years.

A. with

B. for

C. since

D. in

2. He ......... many old books for 5 years.

A. recycled

B. is recycling

C. has recycled

D. will recycle

3. To prepare for the New Year, I .................. my house again since last month.

A. paint

B. painted

C. have painted

D. has painted

4. They ………..the used plastic bottles with water several times yesterday.

A. washed

B. is washed

C. are washed

D. were washed

5. It is dangerous ............. quickly.

A. driving

B. drove

C. to drive

D. driven

III. A. Match the health problem with its tip. (2pts)

A

(1) I’m so tired. __

(2) I have spots. __

(3) I want to stay in shape. What will I do? __

(4) It’s easy to get flu. What should I do to avoid it? __

(5) I feel weak and sick. __

B

(A) Do more exercise.

(B) Go to bed and rest.

(C) Watch more TV.

(D) Wash your face regularly.

(E) Keep your body warm and eat lots of garlic.

(F) Eat more, and get more exercise too.

B. Complete the sentences with the words given.

and         but           by           because           for         less         more            or            so

(6) People in the countryside have less stress, . . . . . . . they usually live longer.

(7) This afternoon you can go swimming, . . . . . .you can ride on the path through the forest.

(8) Don’t read or study when there’s not enough light . . . . . it is harmful for your eyes.

(9) The Japanese eat a lot of rice, . . . . . . . . . . . . . . . they eat a lot of fish too.

(10) Do . . . . . . . . . . . . . . . exercise and you will feel fitter and healthier.

IV. Reading (2 pts)

The first reason why many families do volunteer work is that they feel satisfied and proud. The feeling of fulfillment comes from helping the community and other people. In addition, volunteering is a great way for families to have fun and closer. But many people say they don’t have time to volunteer because they have to work and take of their families. If that’s the case, try rethinking some of your free time as a family. You could select just one or two projects a year and make them a family tradition. For instance, your family can make and donate gift blankets for the old homeless people on holidays. Your family can also spend only one Saturday morning a month collecting rubbish in your neighborhood.

A. Read the text and tick True (T) or False (F)

1. People often feel satisfied and proud when they volunteer

2. All people don’t have time to volunteer

B. Answer the questions

3. How can your family benefit from doing volunteer?

………………………………………………………………

4. How can your family help the old homeless people?

………………………………………………………………

V. Writing (2pts)

A. Rewrite or combine the sentences, using the suggested words

1. I was tired last night. I stayed up late to watch a game show (Although)

- Although ................................................................................................................

2. Ho Chi Minh City is larger than Ha Noi (smaller)

- Hanoi is ..................................................................................................................

B. Rearrange these cued words to make completed sentences:

1. more/ but/ usual time/ try/ the/ Sleep/ wake up/ to/ at/.

……………………………………………………………………………..………..

2. with/ Be/ you/ eat/ what/ careful/ drink/ and/.

……………………………………………………………………………

 

 

ĐÁP ÁN

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words in each group. (1pt)

1 - A;              2 - D;              3 - B;              4 - C;              5 - C;

II. Choose the best option to complete the following sentences.(1pt)

1 - B;              2 - C;              3 - C;              4 - A;              5 - C;

III. A. Match the health problem with its tip. (2pts)

1 - B;              2 - D;              3 - A;              4 - E;              5 - F;

B. Complete the sentences with the words given.

6 - so;             7 - or;             8 - because;   9 - and;           10 - more;

IV. Reading (2 pts)

1 - T;               2 - F;

3 - They can have fun and closer.

4 - They can make and donate gift blankets.

V. Writing (2pts)

A. Rewrite or combine the sentences, using the suggested words

1 - Although I was tired last night, T stayed up late to watch a game show.

2 - Hanoi is smaller than Ho Chi Minh city.

B. Rearrange these cued words to make completed sentences:

1 - Sleep more but try to wake up at the usual time.

2 - Be careful with whar you drink and eat.

- Sưu tầm - 

Download Bộ đề thi cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 7

Các bé tải các đề thi cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 7 tại đây: Link download

BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 (CÓ ĐÁP ÁN)

Vậy là cũng đến giữa kỳ 2, bên cạnh việc ôn tập các kiến thức từ vựng và ngữ pháp thì các bạn cũng nên thử sức với một số đề thi để nắm được cấu trúc đề và các dạng bài thường xuất hiện. Dưới đây là một số đề các thầy cô tại Pantado đã tổng hợp được, các bạn tải về và đặt thời gian rồi thử sức nhé!

>> Có thể bạn quan tâm: Tiếng Anh trực tuyến lớp 8

                                        Bài tập về câu bị động lớp 8 (Có đáp án)

Đề cương ôn tập giữa học kì 2

Bài thi môn: Tiếng Anh 8

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề số 4)

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. A. crutch      B. reuse          C. reduce        D. music

2. A. melt         B. deposit       C. refill           D. delighted

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

1. I didn't go out yesterday because I ....................... stay at home and help my mom.

    A. have to      B. had to

    C. has to       D. hasn’t to

2. This semester, I try my best to learn English ...................to make my parents happy.

    A. well        B. good

    C. better      D. best

3. I'll come home ....................... 8.30 and 9.20.

    A. at                 B. in

    C. between      D. on

4. My teacher said I should ........................... harder on my English pronunciation.

    A. to work      B. work

    C. working      D. be worked

5. My father get used ..............us to the zoo when he has time.

    A. to taking      B. take

    C. to take         D. taking

6. She asked her children ........................

    A. to stop playing      B. stop to play

    C. stop playing          D. stopping to play

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. She likes (play) _____________ tennis.

2. We (have) ___________ dinner when he came.

3. Alex (go) _____________ on a business trip next week.

4. In Australia, you mustn’t (comment) ___________ on a person’s accent.

IV. Read the passage and fill in the blank

   Paper makes up about 28 percent of solid trash in landfills and one ton of paper takes (1) ___________ about 3.3 cubic yards of landfill space. Recycling paper and cardboard saves space in landfills for trash (2) ___________ cannot be recycled and saving space in landfills reduces the need to build more landfills. Many communities oppose the building of new landfills in their neighborhoods.

   Recycling one ton of paper saves (3) ___________ equivalent to the energy needed to power the average U.S. home for six months and saves about 7,000 gallons of water. Making recycled paper into new paper products saves energy and water (4) ___________ the number of energy-intensive steps and processes that use water are reduced.

1. A. in             B. for               C. up            D. of

2. A. that           B. who            C. where      D. why

3. A. money      B. thing           C. energy      D. people

4. A. although    B. so              C. but            D. because

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. Peter is too young to see horror films.

→ Peter is not old _____________________________________________.

2. He said to his son, “Go straight upstairs and get into bed.”

→ She told her son_____________________________________________.


ĐÁP ÁN

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. A (đáp án A phát âm là /ʌ/ các đáp án khác phát âm là /ju/)

2. A (đáp án A phát âm là /e/ các đáp án khác phát âm là /i/)

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

Câu

Đáp án

Giải thích

1

B

Cấu trúc: Have to V: phải làm gì

Dịch: Tối qua mình không đi chơi vì phải ở nhà giúp mẹ.

2

C

Cụm từ: Learn something better: học tốt hơn…

Dịch: Kỳ học này tôi cố hết sức để học tốt tiếng Anh hơn để làm bố mẹ vui.

3

C

Cụm từ: Between…and…: trong khoảng

Dịch: Tôi sẽ về tới nhà trong khoảng từ 8:30 đến 9:20.

4

B

Cấu trúc: Should + V: nên làm gì

Dịch: cô giáo bảo tôi nên học chăm hơn ở phát âm tiếng Anh.

5

A

Cấu trúc: Get used to Ving: thường làm gì trong quá khứ

Dịch: Bố tôi thường đưa chúng tôi đến sở thú khi ông có thời gian rảnh.

6

A

Cấu trúc: Ask sb to V: bảo ai làm gì

Dịch: Cô ấy bảo lũ trẻ ngừng đùa nghịch.

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. playing (like + V_ing)

2. were having (quá khứ tiếp diễn +  when + quá khứ đơn)

3. will go (chia thì tương lai đơn vì có "next week")

4. comment (mustn’t + V: không được lám gì)

IV. Read the passage and answer the questions

1. C

2. A

3. C

4. D

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. Peter is not old enough to see horror films.

2. She told her son to go straight upstairs and get into bed.
 

---------------------------------------- THE END ---------------------------------------------


Download bộ đề thi Tiếng Anh giữa kì 2 lớp 8

Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1K5IGjeZlhn2Oy4J2mChOtrIgId3w8sTu?usp=drive_link 

>> Mời tham khảo: Lộ trình học Tiếng Anh chuẩn Cambridge tại Pantado

 

 

BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

Để chuẩn bị tốt hơn cho kì thi giữa kỳ 2 sắp tới, Pantado đã soạn và tổng hợp được một số đề thi Tiếng Anh giữa kì 2 cho các bạn lớp 2. Ba mẹ cùng in ra và cho các bé thử sức dần nhé!

Bài thi Tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 1)

I. Look at the picture and complete the words

 

II. Look at the pictures and write

 

III. Reorder these words to have correct sentences

1. pizza/ yummy/ The/ is/ ./

___________________________________

2. she/ Is/ a/ flying/ kite/ ?/

___________________________________

3. rainbow/ I/ see/ can/ a/ ./

___________________________________

 

 

---------------------------------------- THE END ----------------------------------

 

 

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and complete the words

1. sail

2. bike

3. sea

4. pasta

5. rainbow

6. kite

II/ Look at the pictures and write

1. I can see river.

2. No, he isn’t.

3. Let’s look at the kitten.

III. Reorder these words to have correct sentences

1. The pizza is yummy.

2. Is she flying a kite?

3. I can see a rainbow.

 

---------------------------------------- THE END ----------------------------------


Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 2)

I. Choose the odd one out

1. A. van

B. train

C. olive

D. bus

2. A. draw

B. cup

C. read

D. walk

3. A. zoo

B. ten

C. twelve

D. fifteen

4. A. brother

B. aunt

C. grandma

D. family

5. A. chair

B. bed

C. table

D. baby

II. Look at the pictures and complte the words

 

 

 

1. _ _ n d o _

2. _o o _ s _ o p

3. y _ c _ t

 

 

 

4. _ u _ _ e _

5. c _ r r _ t

6. _ o _ _

III. Match

1. What are you doing?

A. They are under the bed

2. What do you like?

B. This is my aunt

3. Who is this?

C. I am singing a song

4. Where are the cats?

D. I like reading a book

IV. Reorder these words to make sentences

1. a/ nurse/ She’s/ ./

____________________________________________

2. is/ She/ skating/ ./

____________________________________________

3. shoes/ I/ buy/ want some/ to/ ./

____________________________________________

4. need/ We/ some/ coats/ ./

____________________________________________

5. football/ They/ playing/ are/ ./

____________________________________________

 

 

---------------------------------------- THE END ---------------------------------------------

 

 

ĐÁP ÁN

 1. Choose the odd one out

1. C

2. B

3. A

4. D

5. D

 1. Look at the pictures and complte the words

1. window

2. bookshop

3. yacht

4. rubber

5. carrot

6. sofa

 1. Match

1. C

2. D

3. B

4. A

 

 1. Reorder these words to make sentences

1. She’s a nurse.

2. She’s skating.

3. I want to buy some shoes.

4. We need some coats.

5. They are playing football.

 

---------------------------------------- THE END ---------------------------------------------


Download đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Tải ngay bộ đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1zuswvhPDiU88soGEPiHIXqehMbGXvnVI?usp=sharing 

>> Tham khảo: Bộ đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 

Tầm quan trọng của việc học Tiếng Anh kết hợp EQ tại PANTADO

Hành trình khám phá những điều kỳ diệu của ngôn ngữ Anh giờ đây sẽ trở nên thú vị và hiệu quả hơn bao giờ hết với chương trình học đột phá từ PANTADO. Kết hợp độc đáo giữa việc phát triển kỹ năng tiếng Anh và trí tuệ cảm xúc (EQ), chương trình tiếng Anh của PANTADO hứa hẹn mang đến cho trẻ một trải nghiệm học tập đầy hứng khởi và toàn diện.

EQ quan trọng như thế nào đối với sự phát triển toàn diện của trẻ?

EQ là viết tắt của Emotional Quotient, hay còn gọi là chỉ số trí tuệ cảm xúc. Nó là khả năng nhận thức, đánh giá và điều chỉnh cảm xúc của bản thân và người khác. EQ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ, giải quyết vấn đề để đạt được thành công trong cuộc sống. EQ là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển toàn diện của con người. Do vậy, việc phát triển EQ cho trẻ từ nhỏ sẽ giúp trẻ tự tin, biết cách quản lý cảm xúc và xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.

 

Có không ít các bậc phụ huynh than phiền rằng việc học trở nên khó khăn hơn bao giờ  hết khi con mình không thể tập trung lâu và dễ mất hứng thú. Vì vậy, kết quả học tập các con không được như ý dẫn đến mặc cảm và tự ti. Ngược lại, có rất nhiều sự chia sẻ rằng mặc dù con học giỏi và xuất sắc, nhưng không thể giao tiếp và tương tác với bạn bè và những người xung quanh, cảm xúc khó điều chỉnh, ảnh hưởng lớn tới sự thích ứng xã hội trong tương lai. 

 

Những vấn đề khó khăn ấy của ba mẹ dễ được đồng cảm và thấu hiểu khi mà cuộc sống ngày càng đặt ra nhiều khuôn mẫu về sự hoàn hảo, khiến ba mẹ áp lực định nghĩa về sự phát triển toàn diện. Là một người đồng hành cùng các bậc phụ huynh trên hành trình nuôi dạy con, chuyên gia giáo dục Phan Hồ Điệp từng nhắn nhủ: “Một em bé được hướng dẫn đúng sẽ có khả năng ngoại ngữ vượt trội, chủ động học, nội lực, biết cách quản lý cảm xúc". Tóm lại, EQ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ. Trẻ có EQ cao sẽ có cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn.

EQ có tầm quan trọng lớn đối với sự phát triển của trẻ nhỏ

>> Xem thêm: Chỉ số EQ 120 là cao hay thấp? Cách cải thiện chỉ số EQ

Trí tuệ cảm xúc (EQ) và ứng dụng tuyệt vời trong việc học tiếng Anh

Khuyến khích việc rèn luyện trí tuệ cảm xúc trong quá trình giáo dục đem lại rất nhiều tác động tích cực đối với trẻ trong việc học tiếng Anh. Bởi vì, khi học tiếng Anh, trẻ sẽ được học về các kỹ năng tương tác, giao tiếp, bổ sung vốn từ vựng phong phú, học cách ghi nhớ và thể hiện bản thân, dễ hòa nhập với một nền văn hoá mới và phát triển  tư duy đa chiều…

 

Trong khi đó, trí tuệ cảm xúc giúp trẻ nhận thức và quản lý cảm xúc, phát triển kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và giải quyết vấn đề. Do đó, nếu khéo léo tích hợp việc dạy trí tuệ cảm xúc trong quá trình học tiếng Anh sẽ tạo nên một phương pháp tuyệt vời, giúp trẻ nhỏ phát triển trí tuệ và cảm xúc một cách toàn diện. Không có gì ngạc nhiên khi một đứa trẻ nếu được hướng dẫn đúng sẽ có khả năng ngoại ngữ vượt trội đồng thời luôn chủ động học, có nội lực, có khả năng quản lý cảm xúc.

 

Phát triển trí thông minh cảm xúc thông qua học ngoại ngữ cũng giúp trẻ dần có khả năng đối mặt với áp lực học tập một cách tích cực hơn, không sợ thất bại mà thay vào đó chú trọng vào quá trình học và sự cải thiện bản thân. Điều này tạo nên một tâm lý tích cực, khuyến khích các em không ngần ngại tham gia vào các hoạt động học tập và trải nghiệm mới, từ đó giúp trẻ phát triển các kỹ năng mềm cần thiết để thành công trong cuộc sống như giao tiếp, hợp tác và lãnh đạo.

Bứt phá trí thông minh ngôn ngữ nhờ học tiếng Anh tích hợp EQ

Khóa học tiếng Anh tích hợp EQ tại Pantado

Hiểu sâu sắc vai trò của việc kết hợp dạy tiếng Anh với trí tuệ cảm xúc, PANTADO đã kết hợp với chuyên gia giáo dục Phan Hồ Điệp xây dựng chương trình giảng dạy Tiếng Anh tích hợp trí tuệ cảm xúc cho trẻ nhỏ nhằm giúp bé không chỉ học giỏi Tiếng Anh mà còn xây đắp nền móng vững chắc để bé lớn khôn toàn diện, trưởng thành và hạnh phúc hơn. 

PANTADO tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến ngay từ những ngày đầu xuất hiện tại Việt Nam. Chương trình tiếng Anh kết hợp EQ tại Pantado là một giải pháp đột phá chưa có đơn vị giáo dục tiếng Anh trực tuyến nào trên thị trường có. 

Với phương pháp học tiếng Anh tích hợp các bài giảng về trí tuệ cảm xúc (EQ), Pantado là đơn vị ĐẦU TIÊNDUY NHẤT áp dụng, đào tạo về EQ tại Việt Nam giúp trẻ phát triển ngôn ngữ tự nhiên, hình thành các phản xạ tiếng Anh và tư duy cảm xúc tích cực. 

Chương trình bao gồm những chủ đề cơ bản của cảm xúc được lồng ghép khéo léo trong các buổi học tiếng Anh. Chỉ từ 3-5 phút mỗi bài học, trẻ được trải nghiệm môi trường “Trí tuệ - Hạnh phúc” với những bài học bổ ích do chính chuyên gia Phan Hồ Điệp giảng dạy thông qua video minh họa trực quan.

Anh ngữ Pantado kết hợp với chuyên gia Phan Hồ Điệp xây dựng phương pháp dạy Tiếng Anh tích hợp trí tuệ cảm xúc

Anh ngữ Pantado kết hợp với chuyên gia Phan Hồ Điệp xây dựng phương pháp dạy Tiếng Anh tích hợp trí tuệ cảm xúc

Pantado và chị Phan Hồ Điệp tin rằng với sự nỗ lực của cha mẹ và phương pháp giáo dục phù hợp chắc chắn sẽ là nền móng để một đứa trẻ có thể thành công và hạnh phúc trong cuộc đời.

Hãy cùng Pantado chắp cánh cho ước mơ của con thông qua khóa học Tiếng Anh tích hợp Trí tuệ Cảm xúc tại Pantado. 

Để tìm hiểu rõ hơn về chương trình học, ba mẹ vui lòng liên hệ hotline thêm số hotline hoặc inbox trực tiếp cho fanpage Pantado để được tư vấn miễn phí và nhanh chóng! 

 

BỘ ĐỀ THI TIẾNG ANH GIỮA KỲ 2 LỚP 9 NĂM 2023 - 2024 (CÓ ĐÁP ÁN)

Chào các bạn, để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ II, Pantado đã tổng hợp một số đề cương giúp bạn ôn luyện kiến thức trong nửa kỳ II vừa qua. Hãy đặt thời gian và thử sức với các đề thi Tiếng Anh giữa kỳ 2 lớp 9 dưới đây nhé.

ĐỀ THI TIẾNG ANH GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh 9

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1.A. sprinkle              B. drai                     C. tender                    D. garnish

2.A. imitate               B. translate                 C. phrase                    D. language

3.A. explore              B. exotic                     C. explain                   D. excuse

II. Choose the word with different stress from the others in each question.

4.A. celery                B. marinate             C. versatile               D. mayonnaise           

5.A. punctual            B. flexible               C. openness              D. specific

6.A. establishment    B. derivative           C. population            D. simplicity

III. Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

7. You should___________the sauce you have prepared to be sure that it is not spicy.

A. taste                       B. cook                       C. touch                     D. smell

8. We haven't got__________ more bread. Would you like _________biscuits with your cheese?

A. any – any               B. any – some            C. some – any            D. some - some

9. Common eating habits that can lead to___________ are: eating too fast, eating when not hungry, eating while standing up, and skipping meals.

A. gain weight           B. weight gain            C. put on weight        D. be heavy

10. Despite the differences in cuisine of each region, there are similarities, such as the__________for main meals – rice, ways of adding fish sauce, herbs and other flavors.

A. staple                     B. basic                      C. foundation             D. necessity

11. If my mother goes home late this evening, my father________________.

A. will cook              B. would cook          C. had cooked            D. is cooking

12. For people in Cam Thanh Commune near Hoi An, the coconut wetlands provide fisheries, a beautiful area for __________as well as an ideal refuge for boats during heavy storms.

A. tourist                    B. tour                       C. tourism                  D. tour guide

13. What do you think of _________public transport in ___________Ha Noi?

A. x - x                      B. a – a                       C. a - x                                   D. the – x

14. __________is popular with tourist of young age because they travel with minimum luggage and on a limited budget.

A. Backpack           B. Backpacking         C. Backpacker            D. Go backpacking

15. We __________her if we had her address.

A. email                      B. will email               C. would email           D. should email

16. 2005 was the year __________there was a big earthquake in Indonesia.

A. which                    B. where                     C. who                                   D. when

17. When you _____________a new English word or phrase, make a note of it!

A. come across           B. come back             C. come into               D. come on

18. Trying to use a __________dictionary less and switching to a monolingual one can help you to stop translating in your head when you are speaking or listening.

A. biannual                 B. bicentenary            C. bi-monthly             D. bilingual

19. Are you someone who can read and write well in English but cannot speak ___________?

A. fluent                     B. fluently                  C. fluency                  D. a fluency

20. If you get __________when speaking, take two deep breaths before you say something.

A. annoyed                B. nervous                  C. pleased                  D. unwilling

IV. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.

English is the most important in the world today. A very large (21)________ of people understand and use English in many countries of the world.

Indeed English is a very useful language. If we speak English we can go to any place or country we like. We shall not find it hard to (22) ________people understand what we want to say.

English also helps us to learn all kinds of subjects. Hundreds of books are published in English every day in many countries to teach people many useful things. The English language has, (23)__________, helped to spread ideas and knowledge to all the corners of the world. There is no subject that cannot be taught in English.

As English is used so much everywhere in the world, it has helped to make the countries in the world friendlier. The leaders of the world use English (24) ________one another. The English language has also helped to spread better understanding and friendship among countries of the world.

Lastly, a person who knows English is respected by people. It is for all these (25) ________that I want to learn English.

21.A. few                  B. deal                       C. amount                  D. number

22.A. get                   B. let                         C. persuade                D. make

23.A. however          B. therefore               C. athough                 D. otherwise

24.A. understand      B. understanding       C. to understand        D. understood

25.A. reasons            B. causes                   C. effects                   D. results

V. Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.

Free and Easy

In the past, getting recipes and cooking tips was a complicated process. A person had to go to the store and buy a cook book, or get recipes from friends. Fortunately, the Internet has changed all that. Now, if you want to find a recipe for lasagne or Cobb salad, you just search online. It couldn't be simpler.

Cooking blogs are a great source of information because they are free and there are so many of them. They are also nice because they give all different kinds of ideas. The problems with blogs is that because we don't know who is writing them, we need to use with caution. When you are looking at a new blog, you don't know if the writer knows what he or she is talking about.

We'd like to introduce two popular cooking blogs. The first is called Smitten Kitchen. This website is run by a family living in New York City. It focuses on food that doesn't require many ingredients. If you want to make food that is simple but wonderful, then this is the site for you. It offers hundreds and hundreds of recipes, divided into categories. You will be amazed at how many there are.

Wednesday Chef is another great cooking blog. It is run by a writer who lives in Berlin. This blog also offers many recipes, along with recommendations for great restaurants in Berlin, and advice for people who want to start their own blogs. Wednesday Chef has great pictures of its food, as well as interesting pictures of Berlin. The blog got its name because in the past, newspapers published their food articles on Wednesdays.

There are a lot of cooking blogs on the Internet, and most of them are pretty good. Go online and check some of them out. You might be surprised at how much they can help you improve your cooking.

26. How did Wednesday Chef get its name?

A. The writer only posts recipes on Wednesdays.

B. The writer only cooks on Wednesdays.

C. The writer was born on a Wednesday.

D. Newspapers used to publish food articles on Wednesdays.

27. Which of the following is NOT a benefit of cooking blogs?

A. There are many of them.                           

B. Everyone who writes them is an expert.

C. They are free.                                            

D. They give a lot of different ideas.

28. Who runs the blog Smitten Kitchen?

A. A family in New York.                             

B. A woman in New York.

C. A family in Berlin.                                   

D. A woman in Berlin.

29. What does the passage say about Smitten Kitchen

A. It only gives recipes on Italian food.        

B. It focuses on simple recipes.

C. It only offers a few recipes.                      

D. Most of the food on that blog is hard to make.

30. Why should we be careful when we are looking at new blogs?

A. We don't know who the writers are.

B. Most new blogs are terrible.

C. The recipes on new blogs are usually hard to make.

D. They charge you some fees to get the recipes.

VI. Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

31. You don’t sleep eight hours every night. You will feel moody. (If)

...............................................................................................

32. The rescue operation was arranged by a charity organisation. It was a success. (which)

...............................................................................................

33. People in the world don't speak the same language, so there are problems in communication. (spoke)

...............................................................................................

34. In universities/ colleges/ English-speaking countries/ primary language/ instruction/ English.

...............................................................................................

 

---------------------------------------- THE END ---------------------------------------------

 

ĐÁP ÁN

1. A 2. D 3. B 4. D 5. D 6. C 7. S 8. B 9. B 10. A
11. A 12. C 13. A 14. B 15. C 16. D 17. A 18. D 19. B 20.B
21. D 22. D 23. B 24. C 25. A 26. D 27. B 28.A 29. B 30.A

31. If you don’t sleep eight hours every night, you will feel moody.

32. The rescue operation which was a success was arranged by a charity organisation

33. If people in the world spoke the same language, there wouldn’t be problems in communication.

34. In universities and colleges in English-speaking countries, the primary language of instruction is English.

---------------------------------------- THE END ---------------------------------------------

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU ÔN THI TIẾNG ANH GIỮA KỲ II LỚP 9

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1PNLiAku5lEk55DI7R239OIrAgMYn2DMq?usp=drive_link 

>> Tham khảo: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ II TIẾNG ANH 6 NĂM 2024 (CÓ ĐÁP ÁN)

Hy vọng các đề cương ôn tập hữu ích với bạn. Chúc các bạn ôn tập tốt! Đừng quên theo dõi website Pantado để học thêm nhiều kiến thức Tiếng Anh hay nữa nhé!

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ II TIẾNG ANH 6 NĂM 2024 (CÓ ĐÁP ÁN)

Để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi Tiếng Anh giữa kỳ II sắp tới, bên cạnh việc ôn tập các từ vựng, ngữ pháp đã học thì các bạn còn cần luyện đề nhiều hơn để biết được cấu trúc bài thi và chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi. Chính vì vậy, hãy cùng ngồi vào bạn, đặt thời gian và bắt đầu làm bài như đang trong phòng thi thôi nào.

Đề kiểm tra giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 1)

 1. Find the word which has a different sound in the part underlined 

1.

A. delicious

B. like

C. nice

D. fine

2.

A. postcard

B. come

C. home

D. so

3.

A. motor

B. money

C. show

D. robot

4.

A. near

B. bear

C. idea

D. appear

5.

A. here

B. series

C. sphere

D. there

6.

A. match

B. square

C. badminton

D. grandfather

7.

A. programme

B. sport

C. most

D. show

8.

A. thirty

B. them

C. both

D. theme

9.

A. schedule

B. when

C. red

D. comedy

10.

A. brother

B. through

C. then

D. weather

 

II. Choose the best answer (A, B, C or D).

1.   I usually play football when I have ________.              

      A. spare time               B. good time               C. no time                   D. times

2.   In team sports, the two teams _________ against each other in order to get the better score.

      A. are                          B. do                           C. make                       D. compete

3. _________ draw on the walls and tables, please.

      A. Do                          B. Don’t                      C. Should                    D. Shouldn’t

4.   Nam plays sports very often, so he looks very _________.

      A. sport                       B. sports                      C. sporty                     D. sporting

5.   Last summer, I _________ fishing with my uncle in the afternoon.

      A. go                           B. went                       C. goes                        D. going

6.   Have you ever __________ to London?

      A. be                           B. being                       C. been                        D. gone

7.   People in Tokyo are very polite _________ friendly.

      A. or                            B. and                         C. but                          D. so

8.   Do you know __________ drink in Viet Nam?

      A. popular                                                       B. more popular

      C. more and more popular                              D. the most popular

9.   When we were in Stockholm, we had coffee and cakes ________ a coffee shop ______ the Old Town.

      A. on - on                    B. at - at                      C. in - in                      D. on - at

10. The Eiffel Tower is the most __________ landmark in the world.

      A. visit                        B. visiting                    C. visited                     D. to visit

11. Super cars will ___________ water in the future.

      A. go by                      B. run at                      C. run on                   D. travel by

12. The robot will ______________ of the flowers in the garden.

      A. take care                 B. take note                 C. be careful                D. carry

13. The house will have a super mart TV to _______________ the e-mails.

      A. send and post                                             B. send and receive

      C. get and take                                                D. receive and get

14. _____________ pencils and rapper, every student will have a computer.

      A. By                          B. Instead                   C. Instead of               D. At

15. We might have a  _______ TV to watch TV programmes from space.

      A. wireless                  B. remote                    C. automatic                D. local

16. My brother wants to become a ___________ to tell TV viewers what the weather is like.

      A. newspaper              B. actor                       C. weatherman            D. producer

17. TV ____________  can join in some game shows through telephone or by mail.

      A. people                     B. weatherman            C. newsreaders            D. viewers

18.  ___________  are films by pictures, not real people and often for children.

      A. Documentaries                                           B. Love stories

      C. Cartoons                                                     D. Detective stories

19. Are there any good programs ____________ teenagers on TV tonight?

      A. to                            B. for                           C. of                            D. with

20. My father works late tomorrow, so he will ____________ the first part of the film on VTV1.

      A. miss                        B. lose                         C. forget                      D. cut

III. Complete the sentences with and, so, but or because.

1.   I didn’t feel well ____________ I stayed at home..

2.   He liked her _____________ she was happy.

3.   I liked Spain ___________ I wanted to go home.

4.   She likes swimming ____________ jogging.

5.   We were late ___________ there was an accident.

IV. Complete the following sentences with the correct form of the verbs in brackets.

1.   I (not be) ______________ very happy yesterday.

2.   The people in the café (not be) _____________ friendly when I was there yesterday.

3.   I (leave) ___________ my school bag at school this morning.

4.   It (be) _______________ a great film in 2001.

5.   Our teacher (tell) _____________ us to be quiet yesterday.

6.   I went to the shop but I (not have) ______________ any money.

7.   Susan (not know) ___________________ about the exam and she did very badly.

8.   I (buy) _________________ a ticket for the football match yesterday.

V. Complete the following sentences with the verbs in the present perfect.

      not see       take           visit           win            read          not study

1.   My team ___________ ten matches this year.

2.   They ___________ German before. This is their first year.

3.   I __________ lots of photos with my camera.

4.   She _________ the USA three times. Her aunt lives there.

5.   The longest book I ___________ is The Lord of the Rings.

6.   I ___________ that film. Is it good?

VI. Make questions for the underlined words.

1. My father plays tennis every Friday.

 ......................................................................................... ?

2.   Our class has Geography on Monday.

.......................................................................................... ?

3.   Hi-tech robots might look after children.

 ......................................................................................... ?

4.   People might watch films on smart phones.

 ......................................................................................... ?

5.   We will travel to the moon by a super car.

 ......................................................................................... ?

------------------------------------------ THE END ----------------------------------------------

>> Xem thêm:

Các thì trong Tiếng Anh lớp 6

Học Tiếng Anh online 1 kèm 1

 

 

ĐÁP ÁN

 1. Find the word which has a different sound in the part underlined 
 1. A
 1. B
 1. B
 1. B
 1. D
 1. B
 1. B
 1. B
 1. D
 1. B

 

 1. Choose the best answer (A, B, C or D).
 1. A
 1. D
 1. B
 1. C
 1. B
 1. C
 1. B
 1. D
 1. C
 1. B
 1. C
 1. A
 1. B
 1. C
 1. A
 1. C
 1. D
 1. C
 1. B
 1. A

 

 1. Complete the sentences with and, so, but or because.
 1. so
 2. so
 3. and
 4. because
 1. Complete the following sentences with the correct form of the verbs in brackets.
 1. wsn’t
 2. weren’t
 3. left
 4. was
 5. told
 6. didn’t have
 7. didn’t know
 8. bought
 1. Make questions for the underlined words.
 1. won
 2. haven’t studied
 3. took
 4. has visited
 5. have read
 6. haven’t seen
 1. Make questions for the underlined words.

      1. How often does your father play tennis?

      2. What does your/our class have on Monday?

      3. Who might Hi-tech robots look after?

      4. What might people do on smart phones?

      5. Where will you/we travel to by a super car?

------------------------------------------ THE END ----------------------------------------------

>> Mời xem thêm:

Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh 3 học kỳ II

Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh 4 học kỳ II

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ II tới, Pantado đã tổng hợp một số đề cương ôn thi nhằm tổng hợp những kiến thức trọng tâm và các dạng bài thường gặp trong học kỳ II lớp 4. Cùng tải tài liệu và bắt tay vào làm luôn nhé!

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH HỌC KỲ II LỚP 4 NĂM 2023 – 2024

(ĐỀ 1)

Question 1: Tìm từ khác loại

1. A. chicken                    B. noodle                C. camera                    D. rice

2. A. family                      B. shoes                  C. skirt                        D. jeans

3. A. elephant                   B. favourite            C. giraffe                     D. tiger

4. A. bakery                      B. school                C. hotel                       D. breakfast

Question 2: Nhìn tranh và hoàn thành các từ còn thiếu

https://www.vietjack.com/de-kiem-tra-lop-4/images/de-kiem-tra-tieng-anh-4-cuoi-hoc-ki-2-de-1-1.PNG

https://www.vietjack.com/de-kiem-tra-lop-4/images/de-kiem-tra-tieng-anh-4-cuoi-hoc-ki-2-de-1-2.PNG

Question 3: Điền YES vào câu đúng hoặc NO vào câu sai.

Dear Phong, I’m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you do yesterday?

1. Jack got up early. …………

2. In the morning, he cleaned the living room. ………………

3. In the afternoon, he worked in the garden. ………………

4. In the evening, he chatted online with his friend Mai. ………………

Question 4: Điền vào đoạn văn dựa vào các từ cho sẵn (có 2 từ không dùng)

photos     a    hospital    car     picnic     swimming

This is my father. He is a doctor. He works in a (1) ______________. He is always busy. On the weekends, we often have a (2) ______________ in the park. We usually go there by car. I like (3) ______________ very much, so my father sometimes drives me to the beach. We often take some (4) ______________.

Question 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. I/ like/ monkeys/ don't.

______________________________________________.

2. you/ want/ some/ Do/ a/ cakes?

______________________________________________.

3. every day/ I/ brush/ teeth/ my.

______________________________________________.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

______________________________________________.

ĐÁP ÁN (ĐỀ 1)

Question 1:

1. C

2. A

3. B

4. D

Question 2:

1. hungry

2. hospital

3. musician

4. vegetable

5. classroom

6. thin

Question 3:

1. YES

2. NO

3. YES

4. NO

Question 4:

1. hospital

2. picnic

3. swimming

4. photos

Question 5:

1. I don’t like monkeys.

2. Do you want some cakes?

3. I brush my teeth every day.

4. What is your favourite colour?


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH HỌC KỲ II LỚP 4 NĂM 2023 – 2024

(ĐỀ 2)

Question 1: Tìm từ khác loại

1. A. this                 B. that                     C. cheap                      D. those

2. A. scary              B. parrot                 C. tiger                        D. elephant

3. A. wonderful      B. weather              C. enormous               D. beautiful

4. A. would            B. fish                     C. rice                          D. chicken

Question 2: Nối cột A với cột B

A

B

1. Why do you like parrot?

2. What are you going to do this Sunday?

3. Is she a nurse?

4. When is your birthday?

5. How much is this pen?

6. Do they like swimming?

a. Yes, she is.

b. It’s in May.

c. They’re ten thousand dong.

d. Because they’re colourful.

e. No, they don’t.

f. I’m going to the zoo.

 

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

 

Question 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

does    phone    go    much    Excuse    to    because    than

1. How _____________ is this jumper?

2. What _____________ your mother do?

3. My father is taller _____________ me.

4. ____________ me. Can I have a look at these jeans?

5. What animal do you want _____________ see?

6. I like elephants ___________ they are enormous.

7. Let’s __________ to the theater.

8. What’s your __________ number?

Question 4: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Dear Jane,

My name’s Mary. I’m nine years old and I live in Da Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. My father’s 34 years old. He’s a teacher; and he’s tall and slim. My mother’s 31 years old. She’s a doctor. She’s very beautiful. My brother and I are pupils at Hoa Hong Primary School. I’m older than my brother but he’s taller than me. I love my family a lot.

Tell me about your family soon.

Best wishes,

Marry

 

1. What does Mary’s father do?

______________________________________________.

2. What does her mother look like?

______________________________________________.

3. Where does Mary study at?

______________________________________________.

4. Who is younger, Marry or her brother?

______________________________________________.

Question 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. she/ does/ what/ do/?

______________________________________________.

2. slim/ brother/ my/ is/ tall/ and/.

______________________________________________.

3. doing/ are/ what/ you/ Lan/ and/?

______________________________________________.

4. father/ my/ is/ brother/ than/ taller/ my/.

______________________________________________.

 

ĐÁP ÁN (ĐỀ 2)

Question 1: Tìm từ khác loại

1. C

2. A

3. B

4. A

Question 2: Nối cột A với cột B

1 - d

2 – f

3 – a

4 – b

5 - c

6 - e

Question 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. much

2. does

3. than

4. Excuse

5. to

6. because

7. go

8. phone

Question 4: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. He is a teacher.

2. She’s very beautiful.

3. She studies at Hoa Hong Primary School.

4. Her brother is younger.

Question 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. What does she do?

2. My brother is tall and slim.

3. My parents are young and strong.

4. What are Lan and you doing?

5. My father is taller than my brother.


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH HỌC KỲ II LỚP 4 NĂM 2023 – 2024

(ĐỀ 3)

Question 1: Viết dấu tick (þ vào tranh tương ứng với nội dung câu

1. It’s a quarter past four.                                          2. It’s snowy.

                                  

 

3. This is my bedroom.

 

Question 2: Nối cột A với cột B

A

B

1. What time is it?

2. Is she a nurse?

3. Why does he like monkeys?

4. When is your birthday?

5. Let’s go to the bookshop.

6. What’s your phone number?

a. It’s in May.

b. It’s 0985713114.

c. It’s ten o’clock.

d. Yes, she is.

e. Because they’re funny.

f. That’s a good idea.

 

1 -

2 -

3 -

4 –

5 –

6 -

Question 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau (có 2 từ không dùng đến)

When     wonderful     go     What     to     not

Mimi: The weather’s (1) ______________. Let’s go to the zoo.

Peter: Great idea! (2) ______________ animal do you want to see?

Mimi: I want (3) ______________ see monkeys.

Peter: Me too. I like monkeys.

Mimi: OK. Let’s (4) ______________ over there.

Question 4: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

1. babies/ were/ The/ hungry.

____________________________________________

2. My/ cakes./ is/ some/ making/ mother

____________________________________________

3. the/ at/ airport?/ he/ Does/ work/

____________________________________________

4. The/ cow/ on/ is/ farm./ the/

____________________________________________

 

ĐÁP ÁN (ĐỀ 3)

Question 1: Viết dấu tick vào tranh tương ứng với nội dung câu

1. b

2. c

3. c

Question 2: Nối cột A với cột B

1 - c

2 - d

3 - e

4 – a

5 – f

6 - b

Question 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau (có 2 từ không dùng đến)

1. wonderful

2. What

3. to

4. go

Question 4: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

1. The babies were hungry,

2. My mother is making some cakes.

3. Does he work at the airport?

4. The cow is on the farm.

>> Xem thêm: Đề cương ôn tập tiếng Anh học kỳ II lớp 3 năm 2023 - 2024


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH HỌC KỲ II LỚP 4 NĂM 2023 – 2024

(ĐỀ 4)

Question 1: Chọn từ khác loại

1. A. old                 B. young                 C. fish               D. slim

2. A. chicken          B. lemonade           C. pork                        D. beef

3. A. bread             B. apple                  C. noodles        D. rice

4. A. banana           B. strong                 C. thin               D. thick

Question 2: Viết các từ đúng theo chủ đề vào cột bên phải

 monkeys

 zoo

 climb

 tigers

 elephants

 bears

 swing

 subject

 dance

 England

 red

 blouse

 colour

 jump

 cinema

 

ANIMALS

ABILITIES

 

 

 

 

 

Question 3: Hoàn thành các câu sau dựa vào tranh gợi ý

                                                                        

1. I go to bed at ___________                         2. I enjoy ___________.

 

 

                                                                

3. A ___________ works in a hospital.              4. This is a ___________.

 

Question 4: Dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

________________________________________.

 

ĐÁP ÁN (ĐỀ 4)

Question 1: Chọn từ khác loại

1. C

2. B

3. B

4. A

Question 2:

ANIMALS

ABILITIES

Monkeys

Climb

Tigers

Swing

Elephants

Jump

Bears

Dance

Question 3: Hoàn thành các câu sau dựa vào tranh gợi ý

1. a quarter to ten

2. fruit juice

3. doctor

4. monkey

Question 4: Dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. Let’s go to the hospital.

2. What animal do you want to see?

3. This book is expensive.

4. His mother is a housewife.


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH HỌC KỲ II LỚP 4 NĂM 2023 – 2024

(ĐỀ 5)

Question 1: Chọn từ khác loại

1. A. Go                  B. Travel                C. Plane            D. Build

2. A. To                  B. You                    C. With             D. For

3. A. Monkey         B. Lion                   C. Tiger            D. Zoo

4. A. Holiday         B. Summer             C. Winter          D. Fall

Question 2: Đọc và tick vào tranh thích hợp

1. Her favourite food is fish.

 

2. I’d like some bread and milk.

 

3. We go fishing at weekends.

 

4. He goes swimming on Sundays.

 

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

It is Sunday today. Phong and Mai go to four places. First, they go to the bookshop because Mai wants to buy some books and pens. Then they go to the pharmacy because Phong wants to buy some medicine. After that, they go to the zoo because they want to see the animals. Finally, they go to the bakery. They want to buy something to eat because they are hungry.

1. How many places do Phong and Mai go?

__________________________________________________.

2. What do they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. Do they go to the post office?

__________________________________________________.

4. Why do they go to the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

 

ĐÁP ÁN (ĐỀ 5)

Question 1: Chọn từ khác loại

1. C

2. B

3. D

4. A

Question 2: Đọc và tick vào tranh thích hợp

1. b

2. c

3. a

4. b

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. They go to four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go to the zoo because they want to see the animals.

Question 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at home because I have to do homework.

4. He is going to Ho Chi Minh city.

 

>> Có thể bạn quan tâm:

Học tiếng Anh online 1 thầy 1 trò

Học thử tiếng Anh miễn phí tại nhà

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!