Top 150 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Spa thông dụng nhất

Top 150 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Spa thông dụng nhất

Nếu bạn đang quan tâm đến Spa hay là một người đang làm việc trong chuyên ngành này thì bài viết này sẽ là một bài viết hay dành cho bạn! Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Spa qua bài viết dưới đây nhé!

 

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Spa


 

Dưới đây là danh sách trọn bộ từ vựng về Spa cơ bản đồng thời xuất hiện nhiều nhất trong đời sống hàng ngày. 

 

 

Từ vựng tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa tiếng Việt

Body massage

ˈbɒdi ˈmæsɑːʒ

Mát xa toàn thân

A sauna

ə ˈsaʊnə

Tắm hơi.

Skin treatment

skɪn ˈtriːtmənt

Điều trị da

Pores

pɔːz

Lỗ chân lông

Dry skin

draɪ skɪn

Da bị khô

Toe nail

təʊ neɪl

Móng chân

Scrub

skrʌb

Tẩy tế bào chết

Cleansing milk/ cleanser

ˈklɛnzɪŋ mɪlk/ ˈklɛnzə

Sữa rửa mặt

Polish change

ˈpɒlɪʃ ʧeɪnʤ

Đổi nước sơn

Nail art, nail design

neɪl ɑːt, neɪl dɪˈzaɪn

Vẽ móng

Point

pɔɪnt

Giống oval

Oily skin

ˈɔɪli skɪn

Da nhờn

Foot/ hand massage

fʊt/ hænd ˈmæsɑːʒ

Xoa bóp thư giãn tay/ chân

Manicure

ˈmænɪkjʊə

Làm móng tay

Lile

 

Dũa móng

Around

əˈraʊnd

Móng tròn trên đầu móng

Skin pigmentation

skɪn ˌpɪgmənˈteɪʃən

Da bị nám

Cuticle cream

kjuːtɪkl kriːm

Kem làm mềm da.

Buff

bʌf

Đánh bóng móng

Sebum

 

Bã nhờn.

Spa packages

spɑː ˈpækɪʤɪz 

Gói chăm sóc

Freckle

ˈfrɛkl

Tàn nhan

Pedicure

ˈpɛdɪkjʊə

Làm móng chân

Shape

ʃeɪp

Hình dáng của móng

Acne

ˈækni

Mụn trứng cá

Cleansing milk/ cleanser

ˈklɛnzɪŋ mɪlk/ ˈklɛnzə

Sữa rữa mặt

Pigmented

ˈpɪgməntɪd

Sắc tố.

Serum

ˈsɪərəm

Huyết thanh chăm sóc da.

Cuticle pusher

ˈkjuːtɪkl ˈpʊʃə

Sủi da.

Facelift

 

Căng da mặt.

Rock/ tone

rɒk/ təʊn

Đá

Hand massage

hænd ˈmæsɑːʒ

Xoa bóp thư giãn tay.

Scar

skɑː

Sẹo

Square

skweə

Móng vuông

Book someone an appointment

bʊk ˈsʌmwʌn ən əˈpɔɪntmənt

Đặt lịch cho ai đó

Nail

neɪl

Móng tay

Stone

stəʊn

Đá

Body massage

ˈbɒdi ˈmæsɑːʒ

Mát-xa toàn thân

Cleanser

ˈklɛnzə

Sữa rữa mặt.

Skin care

skɪn keə

Chăm sóc da.

Face contouring

feɪs ˈkɒntʊərɪŋ

Chống chảy xệ mặt

Cut down

kʌt daʊn

Cắt ngắn

Cuticle cream

ˈkjuːtɪkl kriːm

Kem làm mềm da

Oily skin

ˈɔɪli skɪn

Da nhờn

Emery board

ˈɛməri bɔːd

Tấm bìa cứng phủ bột mài, dùng để dũa móng tay

Freckle

ˈfrɛkl

Tàn nhan

Nail polish remover

neɪl ˈpɒlɪʃ rɪˈmuːvə

Tẩy sơn móng tay

Rock massage

rɒk ˈmæsɑːʒ

Mát xa đá.

Oval

ˈəʊvəl

Cũng là móng tròn nhưng hơi nhọn hơn around

Skin pigmentation

skɪn ˌpɪgmənˈteɪʃən

Da bị nám

Nail brush

neɪl brʌʃ

Bàn chải chà móng

Serum

ˈsɪərəm

Huyết thanh chăm sóc

Wrinkle

ˈrɪŋkl

Nếp nhăn

Serum

ˈsɪərəm

Huyết thanh chăm sóc

Skin pigmentation

skɪn ˌpɪgmənˈteɪʃən

Da bị nám

Freckle

ˈfrɛkl

Tàn nhan

Cuticle pusher

ˈkjuːtɪkl ˈpʊʃə

Sủi da (dùng để đẩy phần da bám trên móng)

Spa packages

spɑː ˈpækɪʤɪz

Gói chăm sóc

Scrub

skrʌb

Tẩy tế bào chết

Rock/ stone

rɒk/ stəʊn

Đá

A sauna

ə ˈsaʊnə

Tắm hơi

Nail file

neɪl faɪl

Dũa móng tay

Back

bæk

Lưng

Foot/ hand massage

fʊt/ hænd ˈmæsɑːʒ

Xoa bóp thư giãn tay/ chân

Oily skin

ˈɔɪli skɪn

Da bị nhờn

Dry skin

draɪ skɪn

Da bị khô

Anti Wrinkle

Antiwrinkle

Tẩy nếp nhăn

Orthopedic surgery

ˌɔːθəʊˈpiːdɪk ˈsɜːʤəri

Phẫu thuật chỉnh hình

Breast enhancement

brɛst ɪnˈhɑːnsmənt

Nâng ngực

Maxillo-facial surgery

Maxillo-ˈfeɪʃəl ˈsɜːʤəri

Phẫu thuật hàm mặt

Dandruff

ˈdændrʌf

Gàu

Wrinkle

ˈrɪŋkl

Nếp nhăn

Anti-wrinkle

ˈænti-ˈrɪŋkl

Tẩy nếp nhăn

Skin care

skɪn keə

Chăm sóc da

Cuticle cream

ˈkjuːtɪkl kriːm

Kem làm mềm da

Oily skin

ˈɔɪli skɪn

Da nhờn

Abdominal liposuction

æbˈdɒmɪnl liposuction

Hút mỡ bụng

Arm liposuction

ɑːm liposuction

Hút mỡ tay

Ablative

ˈæblətɪv

Bóc tách

Beauty salon

ˈbjuːti ˈsælɒn

Thẩm mỹ viện

Trim the Chin

trɪm ðə ʧɪn

Gọt cằm

Plastic surgery

ˈplæstɪk ˈsɜːʤəri

Phẫu thuật tạo hình

Reconstructive surgery

ˌriːkənˈstrʌktɪv ˈsɜːʤəri

Phẫu thuật phục hồi

Beautify

ˈbjuːtɪfaɪ

Làm đẹp

Liposuction

Liposuction

Hút mỡ

Trim face

trɪm feɪs

Gọt mặt

Buttocks liposuction

ˈbʌtəks liposuction

Hút mỡ mông

Cosmetic Surgery

kɒzˈmɛtɪk ˈsɜːʤəri

Phẫu thuật thẩm mỹ.

Acne

ˈækni

Mụn

Aesthetic

iːsˈθɛtɪk

Thẩm mỹ

Cosmetic

kɒzˈmɛtɪk

Thẩm mỹ

Surgery

ˈsɜːʤəri

Phẫu thuật

Dental surgery

ˈdɛntl ˈsɜːʤəri

Phẫu thuật nha khoa

Weight loss

weɪt lɒs

Giảm cân

Fat reduction

fæt rɪˈdʌkʃən

Giảm béo

Non-surgical

nɒn-ˈsɜːʤɪkəl

Nội khoa

Raising the nose

ˈreɪzɪŋ ðə nəʊz

Nâng mũi

Facial liposuction

ˈfeɪʃəl liposuction

Hút mỡ mặt

Cut eyes

kʌt aɪz

Cắt mắt

Trim Maxillofacial

trɪm Maxillofacial

Gọt xương hàm

Stretch the skin

strɛʧ ðə skɪn

Căng da

Fat Transplant

fæt trænsˈplɑːnt

Cấy mỡ

Surgical

ˈsɜːʤɪkəl

Ngoại khoa

Stretch the neck skin

strɛʧ ðə nɛk skɪn

Căng da cổ

Thigh liposuction

θaɪ liposuction

Hút mỡ đùi

Dental

ˈdɛntl

Nha khoa

Facelift

 

Căng da mặt

Body sliming

ˈbɒdi ˈslaɪmɪŋ

Giảm béo toàn thân

Vaginal Rejuvenation

vəˈʤaɪnəl rɪˌʤuːvɪˈneɪʃən

Trẻ hóa âm đạo

Do pink vagina

duː pɪŋk vəˈʤaɪnə

Làm hồng âm đạo

Skin cleaning

skɪn ˈkliːnɪŋ

Làm sạch da

Frenectomy

Frenectomy

Giải phẫu

Back liposuction

bæk liposuctio

Hút mỡ lưng

Liposuction eye puffiness

Liposuction aɪ ˈpʌfɪnəs

Hút mỡ bọng mắt

Hair removal

heə rɪˈmuːvəl

Triệt lông

Sebum

Sebum

Bã nhờn

Skin Toning

skɪn ˈtəʊnɪŋ

Cải thiện màu da

Tattoo Removal

təˈtuː rɪˈmuːvəl

Xóa xăm

Vascular

ˈvæskjʊlə

Mao mạch

Skin treatment

skɪn ˈtriːtmənt

Điều trị da

Therapy

 

Trị liệu

Chin face V line

ʧɪn feɪs viː laɪn

Độn cằm vline

Skin peeling

skɪn ˈpiːlɪŋ

Lột da chết , tẩy da chết sâu

Body shaping

ˈbɒdi ˈʃeɪpɪŋ

Dáng

Hyper sensitivity

ˈhaɪpə ˌsɛnsɪˈtɪvɪti

Độ nhạy cao

Dermatology

dɜːməˈtɒləʤi

Da liễu

Skin Tightening

skɪn ˈtaɪtnɪŋ

Làm căng da

Vaginal Tightening

vəˈʤaɪnəl ˈtaɪtnɪŋ

Se khít âm đạo

Psoriasis

sɒˈraɪəsɪs

Bệnh vảy nến

Pigmented

pɪgməntɪd

Sắc tố

Gingivectomy

 

Cắt đốt

Body contouring

ˈbɒdi ˈkɒntʊərɪŋ

Chống chảy xệ body

Fractional

ˈfrækʃənl

Vi phân

Non – Ablative

nɒnˈæblətɪv

Không bóc tách

Vascular Lesions

ˈvæskjʊlə ˈliːʒənz

Thiếu máu

Varicose veins

ˈværɪkəʊs veɪnz

Suy tĩnh mạch

Vitiligo

 

Bệnh bạch biến

Back liposuctio

bæk liposuctio

Hút mỡ lưng

Cut eyes

kʌt aɪz

Cắt mắt

Stretch the neck skin

strɛʧ ðə nɛk skɪn

Căng da cổ

Raising the nose

ˈreɪzɪŋ ðə nəʊz

Nâng mũi

 >>> Có thể bạn quan tâm: Top 150 danh từ tiếng Anh thông dụng nhất bạn cần biết

 

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành Spa


 

Please turn off the air conditioner.

Hãy tắt máy điều hòa/ máy lạnh.

Can you turn on the music?

Bạn có thể bật nhạc lên được không?

Please sit down here and enjoy the massage.

Hãy ngồi xuống đây và tận hưởng dịch vụ thư giãn.

Let’s go take a bath. 

Bạn hãy đi tắm lại cho sạch.

Would you like to foot massage or body massage?

Bạn muốn xoa bóp thư giãn chân hay toàn thân?

All of our skincare cream is Mun’s product.

Tất cả các mỹ phẩm dưỡng da của chúng tôi đều là sản phẩm Mun.

Did you book before you come here?

Bạn đã đặt chỗ trước khi tới đây chứ?

The foot massage cost is 5USD.

Giá thư giãn chân là 5 Đô.

Do you have an appointment?

Bạn có đặt lịch cuộc hẹn trước không?

>>> Mời xem thêm: nghe tiếng anh miễn phí online