Tin Mới

20+ ĐỀ ÔN HÈ TIẾNG ANH LỚP 4 LÊN LỚP 5 CHO TRẺ TIỂU HỌC

Ba mẹ sắp xếp thời gian biểu cân đối giữa việc giải trí và học bài trong kì nghỉ hè sẽ giúp các con vừa được vui chơi, nghỉ ngơi vừa củng cố kiến thức cũ. Cùng theo dõi bài viết tổng hợp các đề ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 dưới đây của Pantado để có tài nguyên cho các con luyện tập mỗi ngày.

English test I

Bài 1. Chọn đáp án đúng:
Question1. Let’s …hello to the teacher

A. go B. say C.know D.to

Question2. There is … dog in my house

A. a B. an C. two D.is

Question3. Give …. a pen, please.

A. my B. my’s C. me D. I

Question4. I … reading a book.

A. is B. are C. am D. am’s

Question5. This cake … for you, Mary. – Thank you very much.

A. Is B. are C. a D. an

Question6. Tommy is my friend. He is a …at Quang Trung Primary School.

A. Woker B. doctor C. farmer D. student

Question7. Her house is …big

A. very B. much C. many D. old

Question8. Yoko is …Japan.

A. at B. under C. up D. from

Question9. August is the eighth month … the year.

A. by B. on C. of D.from

Question10. Draw … picture, please.

A. a B. an C. a’s D. an’s

English test II

Bài 1. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau
1. Wh __ e is David from? – He is from England.
2. My sister is a student at Hoang Mai Primary Sch ___.
3. These crayons a __ for you. – Thank you very much.
4. How are you t __ ay?
5. My house is n _ w
6. This cak _ is for you. – Thank you very much
7. Ha __ y birthday to you, Alan.
8. There are 20 student _ in my classroom.
9. Tha __ you very much.
10. This is my friend. __ r name is Alice.

Bài 2: Chữa các từ sau cho đúng

pactker _______________ banalna _______________
stasr _______________ birsd _______________
schpool _______________ broewn _______________
kitet _______________ whien _______________
notesbook _______________ whiute _______________

English test III

Bài 1. Chữa các từ sau cho đúng:

banalna _______________ lite        _______________
whuere _______________ stutdent _______________
mielk _______________ whlo _______________
plearse _______________ whym _______________
buqs _______________ Einglish _______________

Bài 2. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau
1. Mary is in the cl _ _ _ _ _ _ m now.
2. I’d like _ _ ice-cream.
3. That is _ bicycle.
4. He was bor _ n in May.
5. I am _ _ om England.
6. Happy bi _ _ _ _ ay to you!
7. _ _ _ _ is it? – It is a chair.
8. Ha can dance b _ _ cannot play football.
9. _ _ _ _ is it? – It is a kite.
10. _ _ _ you swim, Nga? - Yes, I can.


English Test IV

Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại

1. A. Speak B. Song C. Play D. Swim
2. A. Countryside B. City C. Street D. Map
3. A. Milk B. Chicken C. Bread D. Fish
4. A. August B. November C. May D. Match
5. A. Maths B. English C. Science D. Vietnam

Bài 2: Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau.
1. Yes, I’d like some milk.                   ____________________________________________
2. He has Maths and Art on Monday. ____________________________________________
3. Because I like to sing songs.          ____________________________________________
4. There are four books on my desk. ____________________________________________
5. My pen friend is from America.      ____________________________________________
 

>> Xem thêm: Cách sử dụng cấu trúc Would you like

Bài 3: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. 
1. doll / for / This/ you/ is.    ____________________________________________
2. is / My / classroom / big. ____________________________________________
3. subjects / What / like / he/ does? ____________________________________________
4. you / do / like / Why/ English?     ____________________________________________
5. was / I / in/ April / born.                ____________________________________________
 

English Test V

1. …….. does your mother work? – She works in a primary school.

A. Where B. What C. How D. Why

2. What’s your ……….. food? – I like chicken.

A. good B. favorite C. nice D. small

3. ………. you like some orange juice? – Yes, please. I love it.

A. Do B. Are C. Would D. About

4. What …….. she like? – She’s very nice.

A. are B. am C. is D. to be

5. My mother is a ……… teacher. She is kind and friendly, too.

A. small B. big C. thin D. good

6. What does he look like? – He looks ………. .

A. sporty B. friend C. student D. pretty

7. What is Christmas? – It is ………. .

A. a festival for children C. a big festival
B. a festival for teachers D. a popular festival in Vietnam

8. There …….. a lot of fun on festivals.

A. is B. are C. am D. have

9. We ………. our teachers and friends on Tet holidays.

A. go B. visit C. get together D. eat

10. What are you going to do at Mid-Autumn? – I …….. the School Lantern Parade.

A. join B. am going to join C. go to join D. go and join

II. Fill in the blanks with the given words

giraffes sporty swing T-shirt market zoo animals sweets


1. Today, Linda is wearing a _________(1), jeans and shoes. She looks __________(2). Tet is coming soon. She goes to Tet _______(3) with her mother because she wants some _______(4) and fruit.
2. I am Mai . I often go to the (5)__________ with my mother. I like monkeys because they can
(6)________. My mother likes (7)________ because they are pretty. We like (8)_________ very much.
 

III. Odd one out

1. a. an elephant b. a bear c. a giraffe d. crocodiles
2. a. thirsty b. thirteen c. fifty d. twenty
3. a. hospital b. school c. field d. factory worker
4. a. a shirt b. a dress c. trousers d. a skirt
5. a. lemonade b. bread c. fried chicken d. noodles
6. a. New Year b. mooncake c. Children’s Day d. Tet
7. a. careful b. cheerful c. bulky d. lovely
8. a. medicine b. raincoat c. a camera d. an umbrella

Tải trọn bộ đề ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5

Ba mẹ tải trọn bộ 20 đề ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 cho các con và in ra để các con tiện ôn tập và củng cố kiến thức hơn nhé.

Link download: Tại đây

>> Có thể bạn quan tâm: Học Tiếng Anh online chương trình Bộ Giáo dục

                                          Đề ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4

 

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

TRỌN BỘ 15 ĐỀ ÔN HÈ TIẾNG ANH LỚP 1 LÊN LỚP 2 (NĂM 2024 - 2025)

Kì nghỉ hè dài, con không có thời gian biểu cho các hoạt động rõ ràng khiến con mải chơi đôi khi quên mất việc học. Để giúp con tránh tình trạng quên kiến thức cũ, Pantado đã tổng hợp bộ đề ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 cho các con ôn luyện mỗi ngày. Theo dõi bài viết dưới đây để giúp con củng cố kiến thức Tiếng Anh trong kì nghỉ này nhé.

Unit 1 What is this ?

Exercise 1 : Read and choose the correct answer.
a. My name ………… Ben. am is are
b. ………… to meet you. Nice Nine How
c. How old…………you ? I’m seven years old. are am is
d. ………… are you ? I’m fine , thanks. What When How
e. What is this ? It ………… a book . am is are
f. Is it a ruler ? Yes , it ………… are is am
g. Is it a rubber ? …………, it isn’t. Yes No  
h. I …………eight years old. am is are
i. How …………are you ? I’m nine years old. old color is
j. What ………… is this ? It is blue. color animal number
k. …………is this ? It is a pencil case. What When How

Exercise 2 : Put the words into the right column

blue - dog - cat - tiger – pencil – green – book - bag - ruler- ten - brown – purple – pen - duck
bird – elephant- rubber - pencil case – rabbit – red – one – black – five – yellow - monkey

Colours Animals Numbers School things
Blue
…………………..
…………………..
…………………...
Dog
……………………..
……………………..
…………………….
One
…………………….
……………………..
…………………..
Pen
…………………….
…………………..
…………………..

 

Unit 2: Playtime!

Exercise 1: Circle the odd one out

a. apple b. pizza c. orange d. peach
a. doll b. ball c. teddy d. book
a. pen b. car c. pencil d. ruler
a. green b. kite c. pink d. red
a. pink b. green c. blue d. circle
a. I b. My c. He d. She
a. ten b. five c. three d. black
a. Hi b. Hello c. Hey d. Good bye

Exercise 2: Answer the questions about you.
a) What is your name ?
……………………………………………………………………………………………..
b) How old are you ?
……………………………………………………………………………………………..
c) What animals do you like ?
……………………………………………………………………………………………..
d) What is your favorite color ?
……………………………………………………………………………………………..
e) What is your favorite toy ?
……………………………………………………………………………………………..

Unit 3: This is my nose!

Exercise 1: Match (A) with ( B)

A B  
1. What is your name ? a) My favorite color is yellow. 1.        
2. How old are you ? b) I am from Vietnam. 2.
3. What color is your pen ? c) She is seven years old. 3.
4. How are you ? d) I am fine ,thank you. 4.
5. How old is your sister ? e) My pen is red. 5.
6. How old is your brother ? f) I am five years old. 6.
7. Where are you from ? g) My name is Peter. 7.
8. What is your favorite color ? h) He is eight years old. 8.
9. What is this ? i) These are my arms. 9.
10. What are these ? j) This is my nose. 10.

Exercise 2 : Put the words in the correct order.
a. is /my /This /face./
………………………………………………………..
b. are /These/ my /arms./
………………………………………………………..
c. fingers./are /These/my/
………………………………………………………..
d. This /nose. /is/my/
………………………………………………………..
e. hands/These /my/are/
………………………………………………………..
f. ears./ These /are /my/
………………………………………………………..
g. These/ are /eyes./my/
………………………………………………………..
h. is /This /my /mouth./
………………………………………………………..

Unit 4: He's a hero!

Exercise 1 : Read and tick(✓) True or False.
Hi, My name is Alex. I’m seven years old. I’m a pupil and I’m from America. There are four people in my family . My dad is doctor . My mom is a teacher.My mom teaches Maths . My brother is nine years old. He is a pupil . I love my family.
  True False
a. His name is Alex.  
b. He’s six years old.    
c. He’s a pupil.    
d. He’s from England.    
e. His dad is a policeman.    
f. His brother is ten years old.    
g. His mom is a teacher.    
h. His brother is a pupil.    

Exercise 2 : Find and correct the mistakes.
a) She is a doctors.
=>…………doctor……………………………………………
b) These is my mom.
……………………………………………………………........
d) Is it a rubber ? No, it is.
……………………………………………………………........
e) These are my leg.
……………………………………………………………........
f) Yes, she isn’t. She is a nurse.
……………………………………………………………........
g) My brother is an policeman.
……………………………………………………………........
h) This is my noses.
……………………………………………………………........
i) What does your father do ? She is a doctor.
……………………………………………………………........
j) Is she a housewife ? Yes, she isn’t.
…………………………………………………………….....


 

Unit 5: Where is the ball ?

Exercise 1: Put the words in the correct order

a) It/ in / is / the / net./ b) cat/ The / is / under /the /table./
……………………………………… ……………………………………………
c) book /The / is / in /bag. /the/ d) ball / The / is / on / the /tree./
…………………………………………… ……………………………………………
e) The /ball/ on /is / the /slide ./ f) rubber / The / on / is /table./ the /
…………………………………………… ……………………………………………
g) ball/The/under/is/the/seesaw./ h) bird /The /on /is /tree. / the/
…………………………………………… ……………………………………………
i) ball /The / in /is / pool./the/ j) pencil/The/ in/ is/bag. / the/
…………………………………………… ……………………………………………
k) kite/The/is/on/the/tree./ l) The /under/slide./ball/is/the/
…………………………………………… ……………………………………………
Exercise 2: Circle the odd one out.
a) kite b) teddy bear c) train d) bag
a) nose b) robot c) face d) leg
a) in b) under c) on d) This
a) kite b) teddy bear c) doll d) bag
a) slide b) seesaw c) swing d) pencil
a) teacher b) nurse c) school d) doctor
a) blue b) green c) black d) tree

>> Xem thêm: Các bộ phận trên cơ thể người bằng Tiếng Anh

Unit 6: Billy’s teddy bear !

Exercise 1: Read and match.

a) Where is the cat ? 1) It’s Anna’s kite.
b) What is this ? 2) The cat is under the table.
c) Whose bag is this ? 3) The book is in the bag.
d) Is the ball on the slide ? 4) She is a teacher.
e) Where is the book ? 5) It’s Tony’s bag.
f) Whose kite is this ? 6) Yes , it is.
g) What does he do ? 7) My favorite color is green.
h) What are these ? 8) He’s a police officer.
i) What does she do ? 9) It’s a train.
j) What’s your favorite color ? 10) These are my legs.

Exercise 2: Read and circle the correct words.
a) Whose / Where kite is this ? It’s Tony’s kite.
b) What are these ? This / These are my arms.
c) Is it a pencil ? Yes / No , it is.
d) She is a / an teacher.
e) What / Where is the frisbee ? It’s in the goal.
f) Whoes bag is this ? This is John’s / John bag.
g) What is these / this ? This is my face.
h) What does he do ? She / He is a police officer.
i) Is he a doctor ? Yes, he is / isn’t.
j) These are my ears / ear.
k) Where is the kite ? It is / are on the tree.

Unit 7: Are these his trousers?

Exercise 1 : Write the sentences using the right possessive adjective.

my his your her

a. I am John. My name is John.
b. He is Jason. …………name is Jason.
c. She is Mary. …………name is Mary.
d. What is ………… name ? My name is Alex.
e. She is my sister. ………… name is Rosy.
f. What is ………… name ? Her name is Anna.
g. What is his favorite color? ………… favorite color is red.
h. What is………… favorite color?Her favorite color is green.
i. What is his favorite toy ? ………… favorite toy a robot.
j. His name is Alex. …………. T- shirt is red.
k. ………… name is Lisa. Her shoes are green.

Exercise 2 : Circle the odd one out.
1) a) kite b) teddy bear c) train d) bag
2) a) T - shirt b) coat c) dress d) slide
3) a) in b) under c) on d) These
4) a) socks b) shorts c) tree d) pants
5) a) slide b) zoo c) seesaw d) swing
6) a) teacher b) nurse c) school d) doctor
7) a) blue b) green c) black d) tree
8) a) hat b) face c) nose d) hand

Unit 8: Where's Grandma?

Exercise 1: Read and match
a) Where are they ? 1) He is a police officer.  a)      
b) Is she in the living room ? 2) It’s in the goal.  b) 
c) Where is he ? 3) They are in the dining room.  c)
d) Are they in the garden ? 4) No, she isn’t.  d)
e) Where is she ? 5) He’s in the bedroom. e)
f) Is he in the bedroom ? 6) She’s in the kitchen. f)
g) Where is the Frisbee ? 7) Yes, they are. g)
h) What does he do ? 8) Yes, he is. h)

Exercise 2: Put the words into the right column

dress - doctor - nose - bathroom - coat - nurse - hands - bedroom
pants - farmer - legs - kitchen - shoes – pilot - eyes - dining room

Clothes Jobs Parts of body Rooms in the house
T- shirt
…………………..
…………………..
…………………...
…………………...
teacher
……………………..
……………………..
…………………….
…………………...
face
…………………….
……………………..
…………………..
…………………...
living room
…………………….
…………………..
…………………..
…………………...

 

Trọn bộ 15 đề ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Để các con tiện luyện tập mỗi ngày, ba mẹ tải và in bộ đề cho con: Tại đây

>> Có thể bạn quan tâm: Học Tiếng Anh online 1 kèm 1 chuẩn Bộ giáo dục

                                           Đề ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 mới nhất

Bài viết trên đã tổng hợp trọn bộ 15 đề ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 mới nhất cho các con. Ba mẹ thiết lập thời gian biểu đan xen giữa việc vui chơi và học bài hợp lý cho các con để con vừa có kì nghỉ hè đáng nhớ vừa không quên kiến thức cũ nhé!

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

15 ĐỀ ÔN HÈ TIẾNG ANH LỚP 2 LÊN LỚP 3 NĂM HỌC 2024 - 2025

Để các con có một mùa hè vui vẻ, đáng nhớ mà vẫn nhớ tốt các kiến thức đã học thì ba mẹ nên lập cho con một thời gian biểu chi tiết, kết hợp hài hòa giữa việc vui chơi và học bài. Đặc biệt với môn Tiếng Anh, việc ôn luyện thường xuyên sẽ giúp các con lớp 2 lên lớp 3 được củng cố và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ. Dưới đây là bài viết Pantado tổng hợp các đề ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 cho các bé. Ba mẹ tải về và cho con làm đan xen với việc vui chơi trong các ngày hè nhé.

>> Có thể ba mẹ quan tâm: Tiếng Anh online 1 kèm 1 chuẩn Bộ giáo dục

Unit 1 Our new things


Exercise 1: Answer the questions
1.What is that ? ( a pencilcase) _______________________________________
2.What are those ?(books) _____________________________________________
3. What is this ? ( a table ) _____________________________________________
4.What are these ? ( pegs ) ____________________________________________
5.What is this ( a picture) ______________________________________________
6.What are these ?( computers) _________________________________________
7.What are those ? ( pens ) ____________________________________________
8. What is this ? ( a rubber ) ____________________________________________
9.What is that ? ( a bag) ________________________________________________
10.What are those ? (chairs) ______________________________________________

Exercise 2: Find the mistakes and correct them

a. This is a apple. b. These are my computer.
=> This is an apple =>
c. That is a posters. d. Those are peg.
=> =>
e. These is my books. f. This is an cupboard.
=> =>
g. Those are my new ruler. h. That is my bag
=>  =>
i. These are my pressent j. Those is my pencil case.
=> =>

 

Unit 2 They’re happy now


Exercise 1 : Put the words in the correct order

a. I - happy - am I am happy
b. are - cold - We .....................................................................
c. My sister - thirsty - is .....................................................................
d. She - sad - is .....................................................................
e. you - Are - hungry ? .....................................................................
f. They - sad - are .....................................................................
g. Is - happy - he ? .....................................................................
h. My – tired - dad - is .....................................................................
i. he - Is - cold ? .....................................................................
j. Kate and Ben – happy- are .....................................................................
k. I - tired - am .....................................................................
l. brave – My – brother - is .....................................................................
m. teacher – scared – My – is .....................................................................

Exercise 2 : Write the correct form of be

1) Is he sad ?
Yes , he is.
2) Are you happy ?
Yes , I ……………..
3) Is she happy ?
No , she ……………..
4) Is he hungry ?
No , he ……………..
5) Are they cold ?
Yes, they ……………..
6) Are they happy ?
No , they ……………..
7) Are you hot ?
No , I ……………..
8) Are she hungry ?
Yes , She ……………..
9) Is he scared ?
Yes , he ……………..
10) Is he thirsty ?
…………….. , he isn’t.
11) Are they happy ?
……………. , they are .
12) Are you tired ?
……………., I am.

Exercise 3: Circle the odd one out

a. apple b. chicken c. mango d. banana
a. table b. chải c. board d. student
a. like b. happy c. sad d. thirsty
a. is b. This c. am d. are
a. These b. Those c. This d. The
a. He b. She c. They d. My
a. my b. your c. his d. We
a. head b. face c. nose d. poster
a. ball b. pencil c. pen d. book
a. next to b. on c. is d. under
a. meat b. fish c. pizza d. apple

 

Unit 4: Have you got a milkshake?

Exercise 1: Read and complete the sentences

a. Have you got an apple ? Yes , I ………………………
b. ………… she got a banana ? No , she hasn’t.
c. Have they got fries ? ……………… , they have.
d. What have you got ? I ……………… a pizza.
e. What has she got ? She ………………………chicken.
f. …………… he got a cheese sandwich ? Yes , he has.
g. Has she got chicken ? …………, she has.
h. What has he got ? He ………………………a cake .
i. Have you got a milkshake ? Yes, I ………………
J. Has he …………… an orange ? Yes, he has.
k. ……………… has she got ? She has got a cheese sandwich.


Exercise 2 : Read and choose the correct words


a) Have / Has you got oranges ?


b) What have you got ? I have / has got apples.


c) She haven’t / hasn’t got milkshake .


d) Have / Has she got grapes ? Yes, she has.


e) I haven’t / hasn’t got fries.


f) What have/ has he got ? He has got bananas.


g) Has she got a cheese sandwich ? Yes, she have / has.


h) Have you got orange jucie ? Yes, I have / haven’t.


i) Have you got an /a orange ? No, I haven’t.


j) What has Bella got ? She has / have got salad.


k) Have / Has Alex and Ben got rice ? Yes, they have .
 

>> Tham khảo: Tài liệu sách học Tiếng Anh lớp 3

Unit 5: We’ve got English!

Exercise 1: Put the words in the correct order :


a. I / got/have /English /Monday /on /
………………………………………………………………………….
b. music /We / have got/ Thursday /on
………………………………………………………………………….
c. When / maths / have /we /got ?
………………………………………………………………………….
d. Amy/Thursday/ has / PE/got / on/
………………………………………………………………………….
e. on / Friday / What / have /got /we ?
………………………………………………………………………….
f. Peter / and / Tony/ got /have / Science/ on Saturday. /
………………………………………………………………………….
g. have / got / music /I /Monday. /on/
………………………………………………………………………….
h. Has / got / she/Music / on / Thursday ?
…………………………………………………………………………

Exercise 13 Read and write:

At our class we’ve got one big whiteboard. In our classroom there are
twelve chairs and thirteen tables. There is a small bin at the corner. There
are three pictures on the wall and they look so beautiful. In our classroom
we learn and play. The pupil learn many subjects such as Maths, Art,
English and Science. We love music because I can sing well.

bin whiteboard tables chair music pictures

 

1. In this classroom, there is one big whiteboard
2. In this classroom, there are 12 ________ and 13 __________
3. At the corner, there is a small __________
4. On the wall, there are 3 beautiful ___________
5. They like ___________ more than other subjects.

Unit 6 Let’s play after school !

Exercise 1: Put the words in the correct order:


a. go – swimming – I – on – Thursday
……………………………………………………………………
b. watch – on – Friday – I – TV
……………………………………………………………………
c. I – listen – don’t – to music – Saturday
……………………………………………………………………
d. grandma – I – visit – my – on – Tuesday
……………………………………………………………………
e. play – football – don’t – I – Sunday – on
……………………………………………………………………
f. I – mum – help – my – Wednesday – on
……………………………………………………………………
g. table tennis – every – Monday – I – play
……………………………………………………………………
h. after school – I – to music- listen
……………………………………………………………………
i. What – you – do – after school – do ?
……………………………………………………………………

Exercise 2: Circle the odd out:

a. What b. How c. Write d. When
a. your b. his c. her d. She
a. February b. Saturday c. Monday d. Sunday
a. listen b. is c. watch d. go
a. May b. March c. Monday d. January
a. math b. art c. science d. American
a. write b. play c. read d. tennis
a. like b. When c. what d. How

Unit 7 Let’s buy presents!

Exercise 1: Circle the odd one out.

1. a) chicken b) pizza c) noodles d) card
2. a) cards b) presents c) pillow d) balloons
3. a) their b) it c) our d) your
4. a) English b) Math c) Music d) school
5. a) cake b) bed c) cabinet d) shelf
6. a) rug b) blanket c) pillow d) milkshake
7. a) apples b) salad c) pears d) grapes
8. a) he b) she c) they d) their
9. a) sixty b) Friday c) eighty d) forty
10. a) Sunday b) Tuesday c) Yesterday d) Thursday

Exercise 2: Find the mistakes and correct them.
a) There is an birthday card on the table.
………………………………………………………………………………….
b) Peter and Henry likes balloons and trains.
………………………………………………………………………………….
c) Our neighbors is very kind. They are Mr. and Mrs. Guss.
………………………………………………………………………………….
d) Does your sister like candy ? Yes, he does.
………………………………………………………………………………….
e) What does he likes ? He likes candy and nuts.
………………………………………………………………………………….
f) What do you have English ? I have English on Monday and Friday.
………………………………………………………………………………….
g) Do you like balloons ? Yes, he does.
………………………………………………………………………………….

Download bộ đề ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3

Ba mẹ tải bộ 15 đề ôn hè môn Tiếng Anh cho các bé lớp 2 lên lớp 3: Tại đây

>> Xem thêm: Bộ đề ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4

 

Bài viết trên đã tổng hợp trọn bộ 15 đề ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3. Ba mẹ hãy cho các con ôn tập thường xuyên để tránh tình trạng hổng kiến thức khi vào năm học mới nhé. Chúc các con có kì nghỉ hè vui vẻ!

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

30+ ĐỀ ÔN HÈ MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 LÊN LỚP 4 MỚI NHẤT (Phần 2)

Kì nghỉ hè kéo dài khiến con quên mất khá nhiều kiến thức đã học. Để tránh tình trạng "mất chữ" khi quay trở lại trường, ba mẹ hãy cho bé luyện đề ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 mỗi ngày để con được ôn tập kiến thức mỗi ngày.

>> Xem thêm: 30+ đề ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 mới nhất (Phần 1)

BÀI TẬP TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

Uncle Family Sister Eight Daughter Grandma
Father Table Nine Mother Eggs Map
Ruler Yellow Old Pink Aunt Grandpa
.................................... gia đình .................................... bố
.................................... anh, em trai .................................... cháu trai
.................................... cháu gái .................................... mẹ
.................................... cô, dì .................................... chú
.................................... .................................... ông
.................................... số 9    

 

Câu 2: Sắp xếp lại các câu sau:
1. name/ your/ What/ is?
…………………………………………………………………………………………
2. Nam / is / My / name.
…………………………………………………………………………………………
3. is / this / What?
…………………………………………………………………………………………
4. pen / It / a / is.
…………………………………………………………………………………………
 

 

CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT, CON VẬT


Câu 1: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau.

 _apple  _at  o_topus  tw_  c_ok  
 _ook  f_sh  d_or  p_ncil t_ble  t_n

Câu 2: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B.

A B A B
fish quả trứng board con khỉ
egg con cá monkey cái bảng
table con mèo elephant trường học
book quyển sách seven số bảy
cat cái bàn school con voi
desk bàn học panda gấu trúc

 

Công thức của to be

(+)   S + am/is/ are + Tính từ/ danh từ/
(- )   S + am not/ isnot/ are not + Tính từ/ danh từ/
(?)   Is / are + S + Tính từ/ danh từ/ trạng từ.
      >  Yes, S + to be.
      >  No, S + to be + not.


*Cách viết tắt của to be:

I am = I’m He is = he’s They are = they’re
She is = she’s It is = it’s You are = you’re
Is not = isn’t are not = aren’t am not = am not


Câu 1: Điền " am, is, are" vào các câu sau
1. It ............. a pen.
2. Nam and Ba .....................fine.
3. They ...................nine.
4. I ......................Thu.
5. We .........................engineers.

Câu 2: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm và sửa lỗi
1. Is they black pens?
2. They is black books.
3. Are they people tourits?
4. The books and pens isn't green.
5. Are they brown beras teddy?
6. It are a black dog.
7. It is a red hats.
 

Download bộ đề ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên 4 (Phần 2): Tại đây

Bài viết đã tổng hợp các bộ đề ôn tập hè môn Tiếng Anh cho các bé lớp 3 chuẩn bị lên lớp 4. Ba mẹ hãy tải xuống và cho con làm đề để con không quên kiến thức nhé. Chúc các con có kì nghỉ hè thật vui vẻ, đáng nhớ!

>> Có thể ba mẹ quan tâm: Học Tiếng Anh online chương trình Bộ giáo dục

 

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

30+ ĐỀ ÔN HÈ MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 LÊN LỚP 4 MỚI NHẤT (Phần 1)

Vậy là một kì học lại vừa trôi qua, các bé đã bắt đầu bước vào kì nghỉ hè như các năm. Chắc hẳn ba mẹ cũng đang mang nỗi lo rằng nghỉ hè dài sẽ khiến con quên mất kiến thức cũ. Vậy thì ba mẹ hãy cùng Pantado nhắc lại kiến thức thường xuyên bằng cách cho con làm các bài tập ôn hè môn Tiếng Anh dành cho các bé lớp 3 lên lớp 4 ngay dưới đây.

>> Có thể bạn quan tâm: Tiếng Anh trực tuyến cho trẻ lớp 3

ĐỀ 1


Exercise 1: Chọn từ khác nhóm và khoanh vào mỗi câu

1. A. Hi B. Nice C. Hello
2. A. Fine B. Meet C. Read
3. A. How B. What C. See
4. A. David B. I C. You
5. A. Bye B. Goodbye C. Later
6. A. Book B. New C. Pen
7. A. Rubber B. Small C. Big
8. A. Ruler B. Pencil C. My
9. A. Library B. Fine C. Classroom
10. A. Open B. Close C. Please


 

ĐỀ 2


Exercise 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất


1. ………………………, Nam.
 

A. Hello B. Cat C. Lan D. Your


2. Hello, ……………………..!

 

A. Joln B. John C. Is D. Jhno

 

3. Hi, my ………………………. Is Scott
 

A. This B. Your C. Name D. I


4. Hello, I …………….Lisa

 

A. Is B. Am C. My D. Name


5. …………………… your name? My name is John.
 

A. What’s B. What C. Name D. Hi


6. What is ………………. Name? My name’s Kate.

 

A. Your B. My C. Am D. You


7. My name ……………….. Jenny.

 

A. Are B. Is C. Am D. I’m


8. What is your name? ………………. Name is Chi.

 

A. My B. Your C. You D. I’m


9. What is your name? …………………………. Mai

 

A. My name’s B. My name C. I D. You


10. Hi! What’s your name? …………………….! My name’s Kate.

 

A. Hello B. Who C. What D. Name

 

 

ĐỀ 3


Exercise 1: Em hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất


1. Một cái bàn viết như thế nào?
 

A. a desk B. a cat C. a book D. an desk


2. Một quyển sách viết như thế nào?
 

A. An pen B. books C. a pen D. a book


3. Một cái bút chì viết như thế nào?

 

A. A book B. a pen C. a pencil D. chairs


4. Một cục tẩy viết như thế nào?
 

A. A eraser B. erasers C. an eraser D. a cat


5. Một cái bút mực viết như thế nào?

 

A. Book B. a pencil C. a pen D. a ruler


6. Một cái ghế viết như thế nào?

 

A. A desk B. a pen C. a book D. a pencil


7. Một cặp sách viết như thế nào?

A. A bag B. a pen

C. a pens

D. book


8. Một cái thước kẻ như thế nào?

 

A. A ruler B. rulers C. a book D. a pen


9. Từ một con mèo viết như thế nào?
 

A. A chair

B. a cat

C. a ruler D. desk


10.Từ xin chào viết như thế nào?

 

A. Goodbye B. hello C. a book D. a pen


 

ĐỀ 4


Exercise 1: hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất


1. “isn’t” là viết tắt của những từ nào dưới đây?
 

A. I is B. I am C. it is D. is not


2. “It’s” là viết tắt của từ nào dưới đây?
 

A. It is B. I am C. it am D. it an


3.. ……………………. This a book?

 

A. It B. I C. what D. is


4. Yes, it ………………..

 

A. Is B. it C. not D. isn’t


5. Is this a ruler? ………………………..
 

A. No, it is B. no, isn’t C. no, it isn’t D. no, it not


6. Is this …………… pencil?

 

A. An B. a C. the D. the


7. Is this a chair? …………………………………..

 

A. Yes, it isn’t B. yes, it not C. yes, it is D. yes, isn’t


8. Từ “chair” nghĩa là gì?

 

A. Cái cặp sách B. cái thước kẻ C. cái bút chì D. cái ghế


9. Từ “pencil” nghĩa là gì?

 

A. Cái bút chì B. cái bàn C. con mèo D. quyển sách


10.Từ “pencil case” nghĩa là gì?
 

A. Cái gọt bút chì B. cái hộp bút C. cái thước kẻ D. cái cặp sách


 

ĐỀ 5


Exercise : hãy khoanh tròn vào một đáp án đúng nhất


1. Be quiet, …………….

A. Pleas

B. please C. sit D. plise


2. Come ……………
 

A. Here B. her C. there D. these


3. Open ………………. Book.
 

A. Your B. yours C. I D. you


4. Close your ………………….
 

A. Hat B. hello C. hi D. book


5. May I …………………… water?
 

A. Listen B. drink C. go D. come


6. …………………… sit down
 

A. Be B. please C. am D. what


7. …………………… up, please
 

A. Sit B. stand C. go D. come


8. ……………….. I go out?
 

A. What B. may C. please D. be


9. Từ nào sau đây nghĩa là “nghe”
 

A. Point B. listen C. stand D. sit


10.Từ nào sau đây nghĩa là “ngồi”?
 

A. Sit B. down C. stand D. up


 

ĐỀ 6


Hãy khoanh tròn môt đáp án đúng nhất
1. ……………… are you?
 

A. What B. is C. how D. this


2. I’m …………….. thanks.
 

A. Am B. fine C. what D. are


3. How ……………. You?
 

A. Is B. am C. what D. are


4. I am fine, thank……….
 

A. You B. your C. yours D. yous


5. I……….. fine, thanks.
 

A. Is B. am C. name D. a


6. Từ nào sau đây có nghĩa là khỏe?
 

A. Am B. fine C. five D. are


7. Từ “I’m” là viết tắt của những từ nào sau đây?
 

A. It is B. is not C. I am D. I is


8. “bạn có khỏe không?” hỏi như thế nào?
 

A. How you? B. how’s you? C. how am you? D. how are you?


9. “Mình khỏe, cảm ơn!” nói thế nào?
 

A. I’m fine, thanks B. I’m thanks you C. I fine, thank you D. I’m fine, thanks you


10.Từ nào sau đây có nghĩa là “cảm ơn”?
 

A. Thanks B. thanks you C. thank D. fine

 

ĐỀ 7


Hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất


1. This is my……………………………., Lan
 

A. Book B. pen C. bag D. friend


2. This is my ………………….., Mr Nam
 

A. Teacher B. desk C. table D. board


3. Is ……………………. Your friend? Yes, it is.
 

A. This B. these C. the D. they

 

4. This is ……………… ruler.
 

A. I B. my C. the D. you


5. What’s this? …………………
 

A. It’s a desk B. this is my friend C. it’s red D. this is my teacher.


6. ………………. Is this? It’s my friend, Minh.
 

A. What B. who C. how D. what’s


7. Is this…………. friend, Mai? yes, she is
 

A. My B. I C. you D. your


8. …………… that Linh? Yes, it is
 

A. Is B. am C. are D. who


9. …………….. this his friend? No it isn’t.
 

A. Am B. are C. is D. what


10. Are they your friends? ……………………
 

A. Yes, it is B. yes they are C. yes it isn’t D. no, it is

 

 

ĐỀ 8


Hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất


1. ……….. is this? it’s a pencil case.
 

A. Where B. how C. what D. what color


2. What are these? …………………… markers.
 

A. It is B. I’m C. they’re D. you’re


3. ……………. this your crayon? No, it isn’t.
 

A. Is B. am C. are D. what


4. ……………… these your crayons? No, they aren’t.
 

A. Is B. am C. are D. what


5. Em nói thế nào khi muốn hỏi vật gì đó mà em không biết?
 

A. What’s your name? B. What is this?
C. what color is this? D. what is those?


6. Em hỏi thế nào khi không biết chính xác đó có phải là một quyển vở không?
 

A. Are you fine? B. Are these notebooks?
C. is that a notebook? D. is this brown?


7. What are these? …………………….. are tables.
 

A. They B. you C. they’re D. you’re


8. Are …………… pens? Yes, they are
 

A. These B. this C. you D. the


9. ………………….. are the crayons? They are yellow.
 

A. What B. what color C. what’s D. how


10. Are these pencil cases? …………………....
 

A. Yes, it is B. yes, I am C. yes, we are D. yes, they are

 

ĐỀ 9

Exercise 2: chọn đáp án đúng


1. What ……….. her name? (am, is, are)
2.
There’re …………..beds in the bedroom (a, an, two)
3. This is …………… living room (my, this, I )
4. How old ………………? He’s 10 years old (are you, he is, is he)
5. There are 2 ………….. in the room. (bed, chairs, table)
6. They …………. big. (am, is, are)
7. What’s ………… name? I’m Nam. (your, you, my)
8. This is my school. ………….is nice. (they, it, he)
9. The man is …………… father. (I, she, her)
10. This is my father. ……….. name is Hung. (his, her, my)

 

ĐỀ 10

Exercise 2: Đọc và tìm đáp án đúng


Hi! My name is Ba. These are my friends. They are Nam, Hoa and Lien. I like football, but I don’t like skipping. Nam likes basketball, but he doesn’t like table tennis. Lien and Hoa like blind man’s bluff, but they don’t like baseball. We all like hide and seek. It’s our favorite game.
 

1. Ba likes skipping T F
2. Nam doesn’t like table tennis T F
3. Lien and Hoa like baseball T F
4. Nam likes basketball T F
5. Ba, Nam, Hoa, Lien like hide and seek T F

 

 

DOWNLOAD FILE TỔNG HỢP 30+ ĐỀ TIẾNG ANH ÔN HÈ LỚP 3 LÊN LỚP 4

Tải bộ 30+ đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4: Tại đây

>> Tham khảo: Khóa học Tiếng Anh online 1 kèm 1 chuẩn Bộ giáo dục

                          Đề ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 (Phần 2)

 

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

25+ chủ đề thuyết trình Tiếng Anh phổ biến cho trẻ Tiểu học

Học Tiếng Anh theo chủ đề vừa giúp các bé luyện kĩ năng đọc, thuyết trình, vừa giúp bé nhớ từ vựng dễ dàng và nhớ lâu hơn. Dưới đây là các chủ đề thuyết trình Tiếng Anh phổ biến cho các bé Tiểu học được thầy cô Pantado biên soạn và tổng hợp. Các bé cùng tham khảo và luyện tập ngay nhé!

>> Tham khảo: Học Tiếng Anh tích hợp trí tuệ cảm xúc EQ


TOPIC 1: MY FAMILY

Today I’m so happy to tell you about my family. My family is small. There are 4 people in my family: my father, my mother, my older sister and me. I don't have any brothers. My father is tall and handsome. My mother is short but beautiful. My older sister is tall and pretty. I am the youngest person in my family. I am big but cute. My father is an engineer and my mother is a teacher. My sister is 9 years old and she is a pupil. I am 3 years old younger than my sister. I am a pupil, too. My sister and l both learn at Nguyen Trai Primary school. On the weekend, we love going to supermarket and going to the park together. We often eat out at a small restaurant and play games at Vincom Royal City. I really love my family and so does my family.

TOPIC 2: MY HOUSE

Today I would like to tell you about my house. This is my house. My house has 3 floors. There are 6 rooms in my house. A living room and a kitchen are downstairs. Two bedrooms and two bathrooms are upstairs. In the living room, there are a big television, a big table, a sofa and two armchairs. I often watch TV and chat with my family here. In the kitchen, there is a big refridgerator standing next to the cupboard. There are 1 squared table and 6 chairs in the middle of room. My mom often cooks food and we have dinner together here. In the bathroom, there are a mirror, a shower, a sink, a toilet and a washing machine. My parents' bedroom is bigger than mine. In my bedroom, there is a small comfortable bed by the wall.. I love my house very much.

TOPIC 3: MY BEDROOM

I'd like to tell you about my room. I have my own bedroom. I don't share bedroom with my sister. My bedroom is upstairs and next to my sister's room. It's a small bedroom but nice. There is a bed by the wall. The brown desk and a chair are in front of the window. The bookshelf is on the left and above the desk. The wardrobe is on the right. There is a big poster about my favorite TV singer on the wall. There is also a balcony in front of my window. I put many flower pots there. I love watering flowers and seeing them through the window. I sleep, learn, and read a book in my bedroom It's not a big bedroom but I like it.

 

TOPIC 4: MY FAVORITE SPORT

I like many sports but I like football the most. I am good at playing football. I play football with my friends every Sunday afternoon. We play it on the football field at my school. I am good at kicking and scoring points for my team. So I am the leader of my team. My team really loves me. After school, I practice with my own football with my neighbor, Nam. I also enjoy watching football games on TV. My favorite football team is the Manchester United. My favorite footballer is David Beckham. I have a 100 card collection about Manchester United footballers. I want to be a professional footballer when I grow up. I love everything about football.

TOPIC 5: SUMMER VACATION

Today I'm going to tell you about my last summer vacation. Last year, I went to the beach with my family for 5days. We went there by plane. It was my first time so I was very excited. I really loved it. We stayed in the hotel near the beach. It was really hot and we swam in the pool and the sea every day. I liked the sea the most because of the waves. I tried surfing but it was difficult. In the evening, we ate sea food for dinner in a restaurant then we went to a sea food market there to buy some fish to bring home. We bought lots of presents and souvenirs to our friends and relatives. It was a brilliant holiday because I had chances to see sunrise and sunset at the beach with my family and we enjoyed good time together.

TOPIC 6: MY FOOD

My favorite food is tasty pizza. Pizza is so good to eat. In fact, I love everything about pizza. The sauce and the cheese taste is very good together. It is so delicious it melts in my mouth. I like it with tons of thick cheese. My favorite part of pizza is the crust! My grandmother makes the best pizza with sea food. She often makes pizza for dinner at the weekend. Nothing can beat pizza's crunchy cheesy goodness. Eating pizza makes my tummy feel yummy. I like pizza the best.

TOPIC 7: FAVORITE SEASON

There are 4 seasons in a year such as spring, summer, autumn and winter. My favorite season is summer. I like it because we don't have school and I can get up late during long summer holiday. In summer, the weather is hot. The plants grow bigger. I see many flowers and trees. I eat many favorite fruit in summer, for example, mangos, watermelons, oranges, pineapples, coconuts,.... I wear my T-shirt and shorts. I go swimming at the swimming pool every day with my father. On summer vacation, I go to the beach with my family. I swim, build sandcastle, play beach games with my family and relax on the warm sand. I like ice-cream and cool drinks when the weather is hot, because the ice cools down the summer heat. I like summer vacation very much.

TOPIC 8: FARM ANIMAL

I will tell you about my favorite farm animal. There are many animals on the farm such as cows, horses, pigs, sheep, goats... But my favorite animal is cow. I have a cow in my house. Its name is Moo. I will tell you the reasons why I love it. Firstly, I love it because it's very lovely with black and white skin. It has 4 legs, 2 eyes, 2 ears, 1 big body and 1 tail. It's fat and strong. Secondly, I love it because I love to hear its sound. It says 'moo moo' very loudly. Moo can walk and run like me. I like eating food but Moo likes eating grass. Thirdly, I love it because it is very friendly. I often play with it when I have free time. Moo has a baby cow. It is called 'Calf'. Little calf is very cute. Finally, I love it because it can give milk. I like to drink milk every day. I love Moo very much.

TOPIC 9: SCHOOL OBJECT

I would like to tell you about my favorite pen. My grandpa gave it to me on my birthday of six. It's a new fashionable red fountain pen. It's long and thin. It's special to me because my grandpa bought it from USA and sent it to me. I like it more than my old fountain pen because it can help me write easier and make my words nicer with rounder and smoother lines. I often use it to do my homewok and write lessons in my notebook in class. I also love it because I don't need to get ink from ink pot so many times. I just get ink once then I can use it for a month. The ink pot is very modern because it never lets ink drop on my fingers. When I finish my writing, I often put it in a small rectangle red box. I really love it because it's my grandpa's souvenir.

TOPIC 10: HOBBIES AND INTERESTS

I enjoy different hobbies in my free time such as on sunny day, I like swimming, on rainy day I like watching movies, on windy day I like flying kites. I like playing basketball. I'm very good at playing basketball because I'm very tall. Playing basketball is very good to my health. It keeps me fit and stronger. I usually go to the park and play basketball. I also go to basketball training every Wednesday after school. I also play the violin. I practice with my music teacher on Tuesday afternoons. Stamp collecting is also my favorite hobby. I have over two thousand stamps from thirty countries. My dad gave me his old collection from when he was a child. Dad and I love to collect stamps together. I hope I will become a famous basketball player in the future.

 

>> Có thể bạn quan tâm: Tiếng Anh giao tiếp 1 kèm 1

 

TOPIC 11: FAVORITE TOY

My favorite toy is very special to me. My favorite toy is a teddy bear. It's white. Its name is Petty. It's very soft and big. It has two black eyes, two small and rounded ears, two long legs and one small black nose. It is wearing a red dress with a red bow on its right ear. I received this toy from my mother on my sixth birthday. I've had this toy since 2018. I often hug my teddy bear when I sleep and play with it in my free time. I give it food and let it sleep in my bed. I often share my toy with my sister. We often play with it after school every day. This toy is my favorite toy because I spend most of the time to play with it. I consider it as a little baby in my house. I have had so many toys but this one can't be replaced.

TOPIC 12: BODY PARTS

Let me tell you about body parts. I've got two eyes. I see with my eyes. I've got two ears. I hear with my ears. I've got one mouth. I eat with my teeth. I taste with my tongue. I've got one nose. I smell with my nose. I've got two hands. I touch with my fingers. I hold things with my hands. I wave with my arms. I've got two legs. I walk and run with my legs and feet. I've got a big body with lots of body parts inside such as heart, kidney, lung, stomach,... These are my body parts. I always eat healthy food such as fruit and vegetables, drink lost of water and do exercise, for example, go swimming everyday to stay strong and keep fit.

TOPIC 13: CONCERT

Last year, I went to a concert in a park in Hanoi. It was a very famous orchestra played there. We got the picnic blanket and favorite things to eat: biscuits, cakes, and sandwiches. In the concert, I heard many sounds: the cymbals clang, the flutes, the violins, and the drums bang. The music was amazing. We were happy to be there. When each piece of music was finished the people clapped and cheered. The concert was decorated by lights from little torches. Near the end of the concert, the fireworks shoot into the sky above the crowd. We all felt excited about seeing them. I really wanted to stay there. Finally, we all packed our picnics and went home. I felt asleep but still heard the music in my head.

TOPIC 14: MY BEST FRIEND

Let me introduce you my best friend. My best friend's name is Vi. She's tall and very kind. She has long straight black hair and brown eyes. She has a round face with a small nose. Vi is very funny. She likes telling jokes and makes everyone laugh. She also likes singing and dancing. She wants to be a lawyer in the future. We are in the same class and we are neighbors. Every morning, we go to school together. After school, we sing and dance together. Sometimes we play badminton and skip rope together. In the evening, we do homework together. At the weekend, we go to the park with our families or go to supermarket together. We had fun and do many things together. I hope we are best friends forever!

TOPIC 15: MY SCHOOL

I'd like to tell you about my school. My school's name is Nguyen Trai Primary School. It's in Hanoi Capital city in Vietnam. My school is not far from my house. I usually walk to school. My school is really big and modern. It has three buildings like U shape and each building has four floors. I like my school because it has a large playground, a huge swimming pool and a beautiful garden. There are a computer lab, a library and a music room in my school too. My classroom is on the second floor. It's very nice and bright with a lot of pictures and posters on the wall. I'm in class 3C. There are 12 girls and 14 boys in my class. Our teacher is Ms Nga.. Our favorite place is the schoolyard. We like to play soccer there. I really like my school!

TOPIC 16: MY SUNDAY

There are seven days of a week but I love Sunday the most! Here are some reasons why I love Sundays. On Sunday, I don't go to school. So, I usually get up late in the morning. After having a big breakfast, I go out and play basketball with my neighbors. Then I visit my grandparents. When I visit them, my grandmother cooks me many delicious meals. In my grandparents' house, I can eat lots of pizza, spaghetti. In the afternoon, I go fishing with my grandfather. After that we have fried fish for dinner with my grandparents. Next, I often play hide and seek with my cousins. Sometimes we play football together. In the evening, I watch TV or play computer games. Sundays are fun and relaxing! Sundays are my favorite days.

TOPIC 17: FAVORITE MUSIC

My favorite music is pop. Actually, I like all kinds of music. But the most favorite part is pop. That is because most people listen to music. Pop music is the most common music around us. It has a good point, we can listen to it easily, and we find it simple. Those reasons make me interested, so I like pop music. My favorite pop musician is Justin Bieber. He is one of the most famous soloist single. His songs are dance music but I like his voice and dance. I support the idea that a singer's voice is an important point in pop music. When I choose a song, I focus on the singer's voice style. And also in my phone I have lots of songs; nearly all lists are pop music, but most of them are Justin Bieber songs. Listening to music helps me enhance my imagination and creativity.

TOPIC 18: DOING HOMEWORK

Hi, I'm Daisy. I disagree with the rule that children must do homework. First, doing homework takes free time away from children. It's important for children to try new hobbies, play with their friends and spend time with their family. It's hard to do these things if they must do homework every night. Second, doing homework can make children dislike school. Children spend a lot of time learning at school. Going home and studying more can be boring. For these reasons, I don't think it's a good idea for children to do homework.

TOPIC 19: FAVORITE HOLIDAY

Hi, I'm Linh. I'd like to tell you about my favorite holiday. It's Vietnamese Lunar New Year. It's on the first day of the month of the Vietnamese lunar calendar. I spend all day with my family. We clean the house to sweep away bad luck. We decorate the house with red ribbons, balloons, and red parallels. I dress new beautiful traditional long dress which my mom bought to me is called 'ao dai'. My parents give me a red envelope with money inside for good luck. We go to our grandparents' house and our relatives' houses to give some best wishes for them for whole year. Then the elders give children lucky money for good luck. After that, we eat a big meal with pork, chicken, vegetables and fruit and many sweets.

>> Tham khảo: Các từ vựng Tiếng Anh về Tết Nguyên Đán

TOPIC 20: FAVORITE MOVIE

Hi, I'm Jennifer. My favorite movie is Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. It's an action movie. The movie is about a young woman's adventure. She gets kidnapped by pirates. Then a pirate named Captain Jack Sparrow. He's very funny and can do anything! I want to travel across the sea with him. I like this movie because it's exciting. The special effects are also terrific. I recommend that you watch it.

TOPIC 21: FUTURE DREAM

Hi, I'm Hani. When I grow up, I want to be an astronaut. I want to travel to space and discover life on other planets. It would be very exciting to walk on Mars and take a picture with an alien! I think this would be a good job for me because I'm very curious and adventurous. I'm good at science, too. To become an astronaut, I have to study science harder and exercise everyday. I think being an astronaut would be a very exciting job and would make me feel happy.

TOPIC 22: EXTREME SPORT

Hi, I'm Kelly. If I join the Extreme Sport Club, I want to learn how to snowboard. I love winter and playing in the snow. I saw people snowboarding on TV and it looked like a lot of fun. I want to snowboard down the slide of a snowy mountain with my friends. It will be exciting to do cool tricks on a snowboard, too. To snowboard, all I need is a snowboard, goggles, and winter clothes. I think snowboarding is the perfect extreme sport for me!

TOPIC 23: THE CITY I WANT TO VISIT

Hi, I'm Vernon. I want to visit Los Angeles, California. I want to go to the Universal Studios theme park. I want to go on the fun rides and take pictures with movie characters there. I also want to go to Hollywood. I hope to meet famous celebrities there! There are other exciting things to do in Los Angeles, too. I want to go to Venice Beach and learn to surf. I really hope to visit Los Angeles someday.

TOPIC 24: FAVORITE TEACHER

Hi, I'm Danny. My favorite teacher is Mr Johnson. He's my English teacher. He's very creative and humorous. Mr Steve always helps his students after school if they don't understand lessons. I can ask any questions to him about new words and new grammar issues I am not really sure. When I had some troubles with my friends, he gave me good advices. His lessons are very interesting and fun. I always get high mark on my English tests because of his great teaching. He is my favorite teacher now. I want to learn more English with Mr Johnson.

TOPIC 25: FAVORITE PICTURE

Hi, I'm Erica. This is a picture of countryside. It looks quiet and peaceful. There are mountains, a forest, sheep and grass. The mountains look very high. They have snow on them. The forest has trees with green, red and yellow leaves. It must be autumn because that's when leaves change colors. The sheep are walking around and grazing. Looking at this picture makes me feel happy.

TOPIC 26: I'D LIKE TO BE AIRPLANE

If I could change into an object, I'd like to be an airplane. First of all, I could travel all over the world. I could visit many different countries and meet a lot of new people. Second, I could fly very fast and go up really high in the sky. I could talk to birds while I was flying. I could also see beautiful scenery from the sky. Finally, I could take many people to their favorite places. It would be wonderful to see the people's happy faces. I think it would be exciting to be an airplane.

TOPIC 27: A MUSEMENT PARK

Hi, I'm Vicky. I prefer going to the amusement park to going to the zoo on the weekend. First, it's more exciting! There are lots of thrilling rides like roller coasters, a Ferris wheel, and a drop tower. Second, I can have a lot of fun with my friends there. I can play scream, and eat a lot of candy! For these reasons, I prefer going to the amusement park on the weekend.

 

Bài viết trên đã gợi ý 27 chủ đề thuyết trình Tiếng Anh thường gặp ở Tiểu học, cùng lưu lại để luyện tập nhé. Chúc các bạn học tập tốt!

 

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

ĐỀ MINH HỌA TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 THPT CỦA SỞ GD&ĐT HÀ NỘI (2024 - 2025)

ĐỀ MINH HỌA TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 THPT

THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

Question 1. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

A. multicultural B. urban C. adhulthood D. sculpture

Question 2. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

A. fascinating B. scissors C. conscious D. cultural

Question 3. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

A. awareness B. profession C. picturesque D. occasion

Question 4. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

A. independent B. traditional C. application D. parabolic

Question 5. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

Let's try to ______________ the tradition by celebrating our cultural heritage through annual festivals.

A. behave B. prevent C. achieve D. preserve

Question 6. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

Mum bought some beautiful pottery vases _______________ we arrived at Bat Trang village.

A. even though B. therefore C. as soon as D. in order

Question 7. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

These potatoes need ______________ . Can you help me, Tracy?

A. to be peeled B. to peel C. be peeling D. to peeling

Question 8. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

Nick ____________________ up some Spanish when he was living in Mexico.

A. learnt B. picked C. looked D. put

Question 9. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

My cousin, Nam is afraid his test result may make his parents feel ____________________ .

A. disappointing B. disappoint C. disappointment D. disappointed

Question 10. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

Huong wants to knit scarves for her family members, ___________ she?

A. doesn't B. isn't C. is D. does

Question 11. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

The sun, _________________ is one of millions of stars in the universe, provides us with heat and light.

A. that B. where C. which D. what

Question 12. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

____________________ July 20th, 1969, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon.

A. In B. On C. Since D. For

Question 13. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

Fish were among the earliest forms of life. Fish _____________ on earth for ages and ages.

A. are existing B. have existed C. existed D. were existed

Question 14. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

The ____________ mafe him too tired to do anything. 

A. full board B. travel brochure C. return ticket D. jet lag

Question 15. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word(s) in the following question.

The company provides cheap Internet access. In addition, it offers excellent customer service.

A. Moreover B. For example C. However D. In conclusion

Question 16. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word(s) in the following question.

When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking.

A. pay attention to B. focus in C. take apart D. be interested

Question 17. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question.

May I wish you every success in your new job.

A. result B. improvement C. failure D. development

Question 18. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicarte the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question.

The customer's rude behavior towards the waiter was unacceptable.

A. unacceptable B. polite C. bad D. unsuitable

Question 19. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheete to indicate the most suitable response to complete the following exchange.

Mark: "Your parents must be proud of your result at school!"

Phuong: "____________________"

A. Well done! You did a really good job.

B. Go on! I know you can do it!

C. Stay calm. Everything will be alright.

D. Thanks. It's certainly encouraging.

Question 20. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete the following exchange.

Thanh: "Would you like something to eat?"

Kevin: "______________________"

A. No, thanks. I'm good. B. Yes, I do. C. No, no problem. D. Yes, it is.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Sociologists have been carrying out research into the social pressures of being a teenager. Many adolescents are unhappy at school because they find it difficult to _______(21)______ friends. This stress can bring on illness or result in poor grades. They may also worry about their appearance and often feel under enormous pressure to dress, talk and behave the same as others. This is called peer ______(22)_______, and it is very common in today's society. Advertising contributes a lot to the social pressure teenagers feel. Advertisers know how important it is to feel that you belong to a group when you are in your teens, _______(23)________ they try to persuade teenagers that certain products will make them popular with their classmates. Sadly, many teenagers act _______(24)________ and even do dangerous things just to make others accept them. Peer pressure is often the reason for teenage smoking, drug abuse or dangerous driving. Teenagers need to learn to say "no" to ________(25)________ pressure and to find friends whom they can talk things over with when they have a problem.

Question 21. A. make B. create C. perform D. introduce
Question 22.  A. routine B. habit C. activity D. pressure
Question 23.  A. but B. so C. until D. or
Question 24. A. responsibly B. properly C. irresponsibly D. sensibly
Question 25. A. social B. positive C. essential D. active

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

One of the most urgent environmental problems in the world today is the shortage of clean water. Having clean drinking water is a basic human right. However, acid rain, industrial pollution and garbage have made many sources of water undrinkable. Lakes, reservoirs and even entire seas have become vast pools of poison. Lake Baikal in Russia is one of the largest lakes in the world. It contains a rich variety of animals and plants, including 1,300 rare species that do not exist anywhere else in the world. Yet, they are being destroyed by the massive volumes of industrial effluent which pour into the lake every day. Even though laws have been made, the goverments do not have the power to enforce them. Most industries simply ignore the regulations. The Mediterranean Sea occupies 1% of the world's water surface, but it is the dumping ground for 50% of all marine pollution. Almost 16 countries regularly dump industrial waste a few miles offshore.

Clean water is now scarce, and we are at last beginning to respect this precious resource. We should do something now.

Question 26. What is one of the most urgent environmental problems in the world today as stated in the passage?

A. Air pollution B. Deforestation
C. Clean water shortage D. Soil erosion

Question 27. According to the passage, what has made many sources of water undrinkable?

A. Acid rain B. Industrial pollution
C. Garbage D. All of the above

Question 28. Which sentence is NOT TRUE according to the passage?

A. Lake Baikal contains a rich variety of animals and plants.

B. Most industries ignore the regulations.

C. Lakes, reservoirs and even entire seas have become vast pools of poison.

D. Lake Baikal contains 1,300 rare species that are available somewhere else in the world.

Question 29. What does the word "effluent" mean in the context of the passage?

A. A type of fish found in Lake Baikal B. A rare plant species
C. Industrial waste that flows into the lake D. A method of water purification

Question 30. What does the word "them" in the passage refer to?

A. laws B. governments
C. industries D. regulations

Question 31. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

The water and land around  the chemical factory are serious polluted.

A. The B. around C. chemical D. serious

Question 32. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

His uncle didn't used to drive to work when he was young.

A. used to B. work C. when D. was

Question 33. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in the following question.

"Are you going to the school library this afternoon?" Lien asked me.

A. Lien said if I was going to the school library that afternoon

B. Lien asked whether she was going to the school library this afternoon.

C. Lien asked if I was going to the school library that afternoon.

D. Lien asked was I going to the school library that afternoon.

Question 34. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in the following question.

The exam was less difficult than I had excepted.

A. The exam was not difficult for me at all.

B. I expected that the exam was easy for us.

C. The exam was not as difficult as I had expected.

D. I didn't expect the exam to be difficult.

Question 35. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in the following question.

The electricity is cut off, so we have to stop working.

A. If we had to stop working, the electricity wouldn't be cut off.

B. We will have to stop working if the electricity is cut off.

C. Unless the electricity is cut off, they won't have to stop working.

D. We wouldn't have to stop working if the electricity were not cut off.

Question 36. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in the following question.

She managed to pass her oral test with a high score.

A. She was looking forward to passing her oral test with a high score.

B. She succeeded in passing her oral test with a high score.

C. She decided to pass her oral test with a high score.

D. She succeeded to pass her oral test with a high score.

Question 37. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues.

All/ furniture/ new apartment/ brand new/ stylish.

A. All of the furniture in the new apartment is brand new and stylish.

B. All furnitures to new apartment are brand new or stylish.

C. All furniture to new apartment is brand new but stylish.

D. All of the furnite in the new apartment are brand new and stylish.

Question 38. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues.

Kate/ a close friend/ you, Alice?

A. Is Kate a close friend of your, Alice?

B. Is Kate a close friend of your's, Alice?

C. Is Kate a close friend of yours, Alice?

D. Is Kate a close friend of you're, Alice?

Question 39. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues.

Long/ wish/ he/ can/ speak English/ good/ as a native speaker.

A. Long wishes he can speak English as well as a native speaker.

B. Long wishes he could speak English as well as a native speaker.

C. Long wish he could speak English as well as a native speaker.

D. Long wish he can speak English as well as a native speaker.

Question 40. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues.

The artisan/ mould/ copper/ make/ bronze drums.

A. The artisan moulded copper in order to make bronze drums.

B. The artisan moulded copper in order that making bronze drums.

C. The artisan moulded copper so as to making bronze drums.

D. The artisan moulded copper so that make bronze drums.


THE END

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 THPT

1. B 2. D 3. C 4. B 5. D 6. C 7. A 8. B 9. D 10. A
11. C 12. B 13. B 14. D 15. A 16. A 17. C 18. B 19. D 20. A
21. A 22. D 23. B 24. C 25. A 26. C 27. D 28. D 29. C 30. A
31. D 32. A 33. C 34. C 35. D 36. B 37. A 38. C 39. B 40. A

 

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ ĐÁP ÁN)

Nhằm giúp các bé ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi cuối kì II chương trình Tiếng Anh lớp 6, các thầy cô Pantado đã biên soạn và tổng hợp một số câu hỏi, dạng bài thường gặp trong đề thi này. Ba mẹ và các bé đặt thời gian để con tập trung làm thử đề thi, đồng thời củng cố những kiến thức đã học tốt nhất nhé.

>> Có thể ba mẹ quan tâm: Học Tiếng Anh trực tuyến theo Bộ giáo dục

                                              Học Tiếng Anh trực tuyến 1-1 với giáo viên nước ngoài

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II TIẾNG ANH LỚP 6

NĂM HỌC: 2023 - 204

THỜI GIAN: 90 PHÚT

>> Download bản PDF: Đề thi thử học kì II Tiếng Anh lớp 6

I. Choose the word (A, B, C, D) whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. test                                 B. dress                       C. these                       D. then

2. A. these                              B. thunder                   C. together                  D. therefore

3. A. hold                                B. close                       C. snow                       D. now

4.  A. visited                           B. finished                   C. needed                    D. polluted

5. A. mountain                       B. mouse                     C. round                      D. cousin

II/ Choose the word (A, B, C, D) which differs from the other three in the position of the primary stress

1. A. homework          B. future                      C. modern                               D. reduce

2. A. planet                 B. machine                 C. houseboat                           D. solar

3. A. exam                  B. super                      C. effect                                  D. arrive

4. A. include               B. become                  C. action                                  D. believe

5. A. paper                 B. control                    C. village                                 D. rubbish

III/ Choose the best answer:

1. In the future, we will live on ________ Moon.

A. an

 B. a

 C. the

 D. no article

2. “Oh no, these are my pencils. ______ are over there!”

A. You                                     B. Your                                   C. Yours                                  D. My

3. I am still not sure where to go for my holiday. I ______ to Vung Tau city.

A. need go                               B. am going                             C. will go                                D. might go

4. We _________ with robots in the future.

 A. will live

B. lived

 C. will lives

 D. live

5. The green shopping bag is _______ than a plastic one.

 A. best

 B. better

 C. gooder

 D. goodest

6. The closest of “beautiful” is _______. 

A. nice                                     B. bad                                      C. big                                      D. dirty

7. The opposite of “send” is _______. 

A. give                                    B. receive                                C. read                                     D. contact

8. There is _______ big temple in my town. _________ temple is very old.

A. A/ An                     B. A/ The                                C. The/ The                             D. A/ A

9. The closet of “football” is _______. 

A. tennis                                  B. volleyball                           C. badminton              D. soccer

10. In the future, robots ______ behave like humans.

A. should                                 B. must                                    C. need                       D. might

11. The closet of “look after” is _______. 

A. look for                              B. pick up                                C. take care of             D. take place

12. The opposite of “ save ” is _______. 

A. waste                                  B. rescue                                 C. keep                                    D. help

13. My dream house will be _______ an island.

A. at                                        B. in                                        C. on                                       D. by

14. Nguyen Du is one of the __________ Vietnamese poets.

 A. greatest

 B. most great

 C. greater

 D. more great

15. We have lots of plastic bottles at home _____ we don’t know what to do with them.

A. and                                     B. due to                                 C. but                                      D. so

16. The opposite of “reduce” is _______. 

A. decrease                             B. recycle                                C. increase                              D. reuse

17. __________ is the longest river in Viet Nam, Mekong River or Dong Nai River?

A. Where                                 B. Which                                 C. How                                    D. Who

18. Last week, she ........................a new bike.

 A. buyed

 B. buys

 C. bought

 D. buy

19. If we _____ down more forests, there _____ more floods.

 A. will cut / is

 B. cut / will is

 C. cut / is

 D. cut/will be

20. My house might __________ some smart TVs and ten robots.

 A. have

 B. has

 C. will have

 D. had

21. Home robots can _________ meals for us.

 A. do

 B. have

 C. make

 D. work

22. Lien and her friends walked to work every day.

A. walked                               B. and                         C. work                                   D. to

23. My house is oldest than yours.

A. my                                      B. is                             C. oldest                                  D. yours

24. We will help the environment if we all used the reusable shopping bag.

A. will help                             B. if                             C. used                                    D. reusable

25. Did you finished your homework last night?

A. Did                                     B. finished                  C. your                                    D. night

26. Bob: "What a beautiful dress!" - Sam: “___________”

 A. No, thanks!

 B. It’s not good.

 C. Yes, I think so.

 D. Thanks. I’m glad you like it.

27. Peter: “How often do you go fishing?” – Mary: “____________”

 A. I go there by bike.

 B. That’s a good idea!

 C. Every Sunday.

 D. Last Monday.

 

IV. Rewrite each of the following sentences with the given words.

1.   Robots / help / us / clean / house / future.     -> ……………………………………………………………..

2.   If / it / not be/ rainy, / we / go / picnic.          -> ……………………………………………………………..

3. your family / go / Hue / last holiday?              -> ……………………………………………………………..

4. John / think / we / might / travel / the Moon . -> ……………………………………………………………..

5. She / study / English / now.                             -> ……………………………………………………………..

6. If / she / study / hard, / she / pass / exams.      -> ……………………………………………………………..

 

V. Combines each pair of sentences using first conditional sentence.

1.The water is dirty. A lot of fish die. -> ……………………………………………………………………….

2. We don’t waste so much paper. We save a lot of trees. -> …………………………………………………..

3. Tom is lazy. He fails the exam. -> …………………………………………………………………………...

4. We plant trees in the schoolyard. Our school is a greener place. -> …………………………………………

5. There is too much noise. People don’t sleep. -> ……………………………………………………………..

 

VI. Read the passage and choose the correct answer A, B, or C for each blank.

People need air to breathe. In order to keep us healthy, we need (1) _____ air. However, nowadays, (2) _____ lot of things in our lives create harmful gasses and make the air dirty, like factories, cars and motobikes. Air (3) ______ is one of the worldwide alarming issues nowadays. It causes not only (4) ______ problems in people but also in plants and animals. It’s our responsibility to keep the air (5) _____.

1. A. clean                                       B. dirty                                 C. polluted

2. A. the                                          B. a                                       C. an

3. A. polluted                                  B. pollute                              C. pollution

4. A. healthy                                   B. unhealthy                         C. health

5. A. polluted                                  B. unpolluted                        C. harmful

 

 

 VII. Complete the passage with the words in the box. 

have

four

won’t

contact

enjoy

I have a dream of having my own flat. It’ll be in the centre of the city. There will be (11)______ rooms in it – a living room, a bedroom, a bathroom and a kitchen. I’ll (12)_______ a big TV and a DVD player in my bedroom. They’ll help me to relax and (13)_______ life. I’ll have a laptop to (14)_______ with my friends. My flat will be on the top floor and there (15)_______ be any neighbours, so it’ll be OK to play loud music.

VIII. Read the passage and choose the correct answer

A robot cannot think or do things alone. People use a computer to control it. Today, robots are becoming useful in our lives. They can help us to save a lot of time and work. A robot can do the same work for 24 hours, and yet, it does not complain or get tired. In the US, people use robots as security guards in some important places. These robots can listen for certain noises and send signals for help if there’s trouble or danger. In Japan, people use robots in factories to build cars. In the future, scientists will design many types of intelligent robots. Their robots will help us do many more complicated things. However, some people do not like robots. They fear that one day robots will be too powerful.

1. Why do people use a computer to control a robot? 

A. Because it can save time and work.

B. Because it cannot think or do things alone.

C. Because it is too expensive.

D. Because it is very useful.

2. Which of the following statements is NOT TRUE according to the text?

A. People use computers to control robots.

B. Robots cannot do the same work for 24 hours.

C. Robots do not get tired of working.

D. People use robots as security guards in some important places in the US.

3. The word “it” in the text refers to __________.

A. a robot                B. a computer                    C. work                  D. the US

4. In Japan, people use robots in factories to __________.

A. guard important places                                          B. do many more complicated things

C. build cars                                                               D. listen to certain noises

5. Some people fear that one day robots __________.

A. will be busier than humans                                   B. will do complicated things 

C. will have too much power                                     D. will make too much noise

Đề thi thử học kì II Tiếng Anh lớp 6 năm học 2023 - 2024

ĐÁP ÁN

I. Choose the word (A, B, C, D) whose underlined part is pronounced differently from the others

1. C 2. B 3. D 4. B 5. D

II/ Choose the word (A, B, C, D) which differs from the other three in the position of the primary stress

1. D 2. B 3. B 4. C

5. B

III/ Choose the best answer:

1. C 2. C 3. D 4. A
5. B 6. A 7. B 8. B
9. D 10. D 11. C 12. A
13. C 14. A 15. C 16. C
17. B 18. C 19. D 20. A
21. C 22. A 23. C 24. C
25. B 26. D 27. C  

IV. Rewrite each of the following sentences with the given words.

 1. Robots will clean our house in the future.
 2. If it is not rainy, we will go for a picnic.
 3. Did your family go to Hue last holiday?
 4. John thinks we might travel to the Moon.
 5. She is studying English now.
 6. If she studies hard, she will pass the exams.

V. Combines each pair of sentences using first conditional sentence.

 1. If the water is dirty, a lot of fish will die.
 2. If we don’t waste so much paper, we will save a lot of trees.
 3. If Tom is lazy, he will fails the exam.
 4. If we plant trees in the schoolyard, our school will be a greener place.
 5. If there is too much noise, people will not sleep.

VI. Read the passage and choose the correct answer A, B, or C for each blank.

1. A 2. B 3. C 4. B 5. B

VII. Complete the passage with the words in the box. 

1. B 2. B 3. A 4. C 5. C

 

>> Xem thêm: Các thì trong Tiếng Anh lớp 6

 

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!