Từ vựng con gấu tiếng Anh là gì?

Từ vựng con gấu tiếng Anh là gì?

Có rất nhiều người thắc mắc về con Gấu tên trong tiếng Anh là gì? Nhất là về các bạn nhỏ khi xem các chương trình về thế giới động vật, hay đi công viên thấy con Gấu. Trong bài viết này Pantado trả lời về câu hỏi Con Gấu tên tiếng Anh là gì?

>> Có thể bạn quan tâm: Học tiếng Anh với người nước ngoài

 

Con gấu tên tiếng Anh

Con Gấu có tên tiếng Anh là Bear

 

Con gấu tiếng anh là gì

 

Đây là tên chung dành cho con Gấu, còn mỗi loài Gấu lại có cái tên riêng như:

 • Raccoon:  Gấu trúc Mĩ
 • Koala bear:  Gấu túi
 • Panda: Gấu Trúc
 • Polar bear: gấu bắc cực

 

Một số điều về loài gấu

Như mọi người đã biết thì Gấu là những loài động vật có vú và thuộc vào họ với danh pháp khoa học là Ursidae. 

Hiện tại thì chỉ còn 8 loài gấu còn sinh tồn trên thế giới và chúng có sự phân bố rất rộng, xuất hiện ơ nhiều môi trường khác nhau tại Bắc bán cầu, một phần là ở Nam bán cầu.

 

Con gấu tiếng anh là gì

 

Gấu được tìm thấy ở nhiều châu lục và lục địa như: Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á. Trong 8 loài gấu còn sinh tồn hiện nay thì Gấu Bắc cực là loài lớn nhất.  Còn loài nhỏ nhất chính là loài gấu chó nhưng mũi của chúng lại thính hơn loài chó gấp 6 lần.

Hiện nay, với tình trạng môi trường sống luôn thay đổi, sự biến đổi khí hậu, nạn săn bắt trộm nên các loài gấu đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Người ta thường bắt gấu để lấy mật, móng vuốt và nhiều bộ phân khác. 

Loài gấu có một đặc điểm rất nổi trổi đó là bơi và trèo cây rất giỏi. Ngoài ra, thì loài gấu nâu còn những thợ bắt cá rất chuyên nghiệp, theo sự thống kê thì loài gấu là loài động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất trên thế giới.

 

Một số tên loài động vật bằng tiếng Anh

 

Con gấu tiếng anh là gì

 • zebra/ˈziːbrə/ - ngựa vằn   
 • giraffe /dʒəˈræf/ - hươu cao cổ   
 • rhinoceros /raɪˈnɑːsərəs/- Tê giác
 • elephant /ˈelɪfənt/ - voi   
 • lion /ˈlaɪən/ - sư tử đực   
 • lioness /ˈlaɪənes/ - sư tử cái
 • leopard /ˈlepərd/- báo   
 • hyena /haɪˈiːnə/ - linh cẩu
 • hippo /ˈhɪpoʊ/ - hà mã       
 • camel /ˈkæml/ - lạc đà
 • monkey /ˈmʌŋki/ - khỉ       
 • gorilla /ɡəˈrɪlə/ - vượn người Gôrila   
 • gnu /nuː/ - linh dương đầu bò
 • antelope /ˈæntɪloʊp/ - linh dương
 • mouse /maʊs/ - chuột   
 • rat /ræt/ - chuột đồng   
 • squirrel /ˈskwɜːrəl/ - sóc
 • rabbit /ˈræbɪt/ - thỏ   
 • deer /dɪr/ - con huơu   
 • wolf /wʊlf/ - sói
 • fox /fɑːks/ - cáo
 • bear /ber/ - gấu   
 • tiger /ˈtaɪɡər/ - hổ   
 • pig /pɪɡ/ - lợn
 • boar (wild boar) /bɔːʳ/ - lợn rừng
 • bat /bæt/ - con dơi       
 • beaver /ˈbiːvər/ - con hải ly
 • skunk /skʌŋk/ - chồn hôi   
 • kangaroo /ˌkæŋɡəˈruː/ - chuột túi   
 • panda /ˈpændə/ - gấu trúc
 • porcupine /ˈpɔːrkjupaɪn/ - con nhím       
 • polar bear /pəʊl beəʳ/ - gấu bắc cực
 • bird /bɜːrd/ - chim
 • pigeon /ˈpɪdʒɪn/- bồ câu   
 • eagle /ˈiːɡl/ - đại bàng       
 • owl /aʊl/ - cú mèo   
 • falcon /ˈfælkən/ - chim ưng   
 • dove /dʌv/ - bồ câu   
 • sparrow /ˈspæroʊ/ - chim sẻ   
 • crow /kroʊ/ - quạ   
 • duck /dʌk/ - vịt       
 • penguin /ˈpeŋɡwɪn/ - chim cánh cụt       
 • ostrich /ˈɑːstrɪtʃ/ - đà điểu
 • parrot /ˈpærət/ - con vẹt   
 • swan /swɑːn/ - thiên nga
 • stork /stɔːrk/ - cò   
 • bull /bʊl/ - bò đực  
 • cow /kaʊ/ - bò cái   
 • calf /kæf/ - con bê   
 • chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ - gà   
 • chick /tʃɪk/ - gà con
 • cat /kæt/ - mèo
 • dog /dɔːɡ/ - chó
 • donkey /ˈdɔːŋki/ - con lừa   
 • horse /hɔːrs/ - ngựa
 • sheep /ʃiːp/ - cừu   
 • piglet /ˈpɪg.lət/ - lợn con   
 • hen /hen/ - gà mái
 • rooster /ˈruːstər/ - gà trống    - cock /kɑːk/
 • goat /ɡoʊt/ - con dê
 • buffalo /ˈbʌfəloʊ/ - trâu
 • ant /ænt/    - kiến
 • grasshopper /ˈɡræshɑːpər/ - châu chấu   
 • scorpion /ˈskɔːrpiən/ - bọ cạp   
 • fly /flaɪ/ - con ruồi
 • bee /biː/ - con ong   
 • spider /ˈspaɪdər/ - con nhện
 • snail /sneɪl/ - ốc sên       
 • mosquito /məˈskiːtoʊ/ - con muỗi       
 • butterfly /ˈbʌtərflaɪ/ - com bướm   
 • dragonfly /ˈdræɡənflaɪ/ - chuồn chuồn   
 • mantis /ˈmæntɪs/ - bọ ngựa
 • turtle /ˈtɜːrtl/ rùa           
 • crocodile /ˈkrɑːkədaɪl/ - cá sấu
 • dragon /ˈdræɡən/ - con rồng   
 • dinosaurs /ˈdaɪnəsɔːr/ - khủng long       
 • fish /fɪʃ/ - cá
 • seal /siːl/ - hải cẩu
 • octopus /ˈɑːktəpəs/ - bạch tuộc
 • dolphin /ˈdɑːlfɪn/ - cá heo   
 • squid /skwɪd/ - mực ống
 • shark /ʃɑːrk/ - cá mập   
 • jellyfish /ˈdʒelifɪʃ/ - con sứa       
 • seahorse /ˈsiːhɔːrs/ - cá ngựa
 • whale /weɪl/ - cá voi   
 • starfish /ˈstɑːrfɪʃ/ - sao biển
 • shrimp /ʃrɪmp/ - con tôm
 • shellfish /ˈʃelfɪʃ/ - ốc   
 • crab /kræb/ - cua

Thông qua bài viết này thì bạn đã biết tên tiếng Anh về loài gấu và một số tên tiếng Anh về các loài động vật khác. Hi vọng với bài viết nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loài gấu cũng như các tên tiếng Anh về các loại động vật.