BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 (CÓ ĐÁP ÁN)

BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 (CÓ ĐÁP ÁN)

Vậy là cũng đến giữa kỳ 2, bên cạnh việc ôn tập các kiến thức từ vựng và ngữ pháp thì các bạn cũng nên thử sức với một số đề thi để nắm được cấu trúc đề và các dạng bài thường xuất hiện. Dưới đây là một số đề các thầy cô tại Pantado đã tổng hợp được, các bạn tải về và đặt thời gian rồi thử sức nhé!

>> Có thể bạn quan tâm: Tiếng Anh trực tuyến lớp 8

                                        Bài tập về câu bị động lớp 8 (Có đáp án)

Đề cương ôn tập giữa học kì 2

Bài thi môn: Tiếng Anh 8

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề số 4)

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. A. crutch      B. reuse          C. reduce        D. music

2. A. melt         B. deposit       C. refill           D. delighted

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

1. I didn't go out yesterday because I ....................... stay at home and help my mom.

    A. have to      B. had to

    C. has to       D. hasn’t to

2. This semester, I try my best to learn English ...................to make my parents happy.

    A. well        B. good

    C. better      D. best

3. I'll come home ....................... 8.30 and 9.20.

    A. at                 B. in

    C. between      D. on

4. My teacher said I should ........................... harder on my English pronunciation.

    A. to work      B. work

    C. working      D. be worked

5. My father get used ..............us to the zoo when he has time.

    A. to taking      B. take

    C. to take         D. taking

6. She asked her children ........................

    A. to stop playing      B. stop to play

    C. stop playing          D. stopping to play

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. She likes (play) _____________ tennis.

2. We (have) ___________ dinner when he came.

3. Alex (go) _____________ on a business trip next week.

4. In Australia, you mustn’t (comment) ___________ on a person’s accent.

IV. Read the passage and fill in the blank

   Paper makes up about 28 percent of solid trash in landfills and one ton of paper takes (1) ___________ about 3.3 cubic yards of landfill space. Recycling paper and cardboard saves space in landfills for trash (2) ___________ cannot be recycled and saving space in landfills reduces the need to build more landfills. Many communities oppose the building of new landfills in their neighborhoods.

   Recycling one ton of paper saves (3) ___________ equivalent to the energy needed to power the average U.S. home for six months and saves about 7,000 gallons of water. Making recycled paper into new paper products saves energy and water (4) ___________ the number of energy-intensive steps and processes that use water are reduced.

1. A. in             B. for               C. up            D. of

2. A. that           B. who            C. where      D. why

3. A. money      B. thing           C. energy      D. people

4. A. although    B. so              C. but            D. because

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. Peter is too young to see horror films.

→ Peter is not old _____________________________________________.

2. He said to his son, “Go straight upstairs and get into bed.”

→ She told her son_____________________________________________.


ĐÁP ÁN

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. A (đáp án A phát âm là /ʌ/ các đáp án khác phát âm là /ju/)

2. A (đáp án A phát âm là /e/ các đáp án khác phát âm là /i/)

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

Câu

Đáp án

Giải thích

1

B

Cấu trúc: Have to V: phải làm gì

Dịch: Tối qua mình không đi chơi vì phải ở nhà giúp mẹ.

2

C

Cụm từ: Learn something better: học tốt hơn…

Dịch: Kỳ học này tôi cố hết sức để học tốt tiếng Anh hơn để làm bố mẹ vui.

3

C

Cụm từ: Between…and…: trong khoảng

Dịch: Tôi sẽ về tới nhà trong khoảng từ 8:30 đến 9:20.

4

B

Cấu trúc: Should + V: nên làm gì

Dịch: cô giáo bảo tôi nên học chăm hơn ở phát âm tiếng Anh.

5

A

Cấu trúc: Get used to Ving: thường làm gì trong quá khứ

Dịch: Bố tôi thường đưa chúng tôi đến sở thú khi ông có thời gian rảnh.

6

A

Cấu trúc: Ask sb to V: bảo ai làm gì

Dịch: Cô ấy bảo lũ trẻ ngừng đùa nghịch.

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. playing (like + V_ing)

2. were having (quá khứ tiếp diễn +  when + quá khứ đơn)

3. will go (chia thì tương lai đơn vì có "next week")

4. comment (mustn’t + V: không được lám gì)

IV. Read the passage and answer the questions

1. C

2. A

3. C

4. D

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. Peter is not old enough to see horror films.

2. She told her son to go straight upstairs and get into bed.
 

---------------------------------------- THE END ---------------------------------------------


Download bộ đề thi Tiếng Anh giữa kì 2 lớp 8

Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1K5IGjeZlhn2Oy4J2mChOtrIgId3w8sTu?usp=drive_link 

>> Mời tham khảo: Lộ trình học Tiếng Anh chuẩn Cambridge tại Pantado