Những từ vựng thông dụng bắt đầu bằng chữ “a” trong tiếng Anh

Những từ vựng thông dụng bắt đầu bằng chữ “a” trong tiếng Anh

Hãy cùng Tiếng Anh trực tuyến Pantado tìm hiểu những từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “a” (Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng ‘-re’) qua bài viết này nhé! 

>> Có thể bạn quan tâm: học tiếng anh 1 kèm 1

 1. abandon (v) /ə’bændən/ bỏ, từ bỏ
 2. abandoned (adj) /ə’bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
 3. ability (n) /ə’biliti/ khả năng, năng lực
 4. able (adj) /’eibl/ có năng lực, có tài
 5. unable (adj) /’ʌn’eibl/ không có năng lực, không có tài
 6. about (adv)., prep. /ə’baut/ khoảng, về
 7. above prep., (adv) /ə’bʌv/ ở trên, lên trên
 8. abroad (adv) /ə’brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời
 9. absence (n) /’æbsəns/ sự vắng mặt
 10. absent (adj) /’æbsənt/ vắng mặt, nghỉ
 11. absolute (adj) /’æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn
 12. absolutely (adv) /’æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn
 13. absorb (v) /əb’sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn
 14. abuse (n) (v) /ə’bju:s/ lộng hành, lạm dụng
 15. academic (adj) /,ækə’demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm
 16. accent (n) /’æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm
 17. accept (v) /ək’sept/ chấp nhận, chấp thuận
 18. acceptable (adj) /ək’septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận
 19. unacceptable (adj) /’ʌnək’septəbl/ không chấp nhận được
 20. access (n) /’ækses/ lối, cửa, đường vào
 21. accident (n) /’æksidənt/ tai nạn, rủi ro by accident
 22. accidental (adj) /,æksi’dentl/ tình cờ, bất ngờ
 23. accidentally (adv) /,æksi’dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên
 24. accommodation (n) /ə,kɔmə’deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết
 25. accompany (v) /ə’kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo
 26. according to prep. /ə’kɔ:diɳ/ theo, y theo
 27. account (n) (v) /ə’kaunt/ tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến
 28. accurate (adj) /’ækjurit/ đúng đắn, chính xác, xác đáng
 29. accurately (adv) /’ækjuritli/ đúng đắn, chính xác
 30. accuse (v) /ə’kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội
 31. achieve (v) /ə’tʃi:v/ đạt được, dành được
 32. achievement (n) /ə’tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu
 33. acid (n) /’æsid/ axit
 34. acknowledge (v) /ək’nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận
 35. acquire (v) /ə’kwaiə/ dành được, đạt được, kiếm được
 36. across (adv)., prep. /ə’krɔs/ qua, ngang qua
 37. act (n) (v) /ækt/ hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử
 38. action (n) /’ækʃn/ hành động, hành vi, tác động
 39. take action hành động
 40. active (adj) /’æktiv/ tích cực hoạt động, nhanh nhẹn
 41. actively (adv) /’æktivli/
 42. activity (n) /æk’tiviti/
 43. actor, actress (n) /’æktə/ /’æktris/ diễn viên
 44. actual (adj) /’æktjuəl/ thực tế, có thật
 45. actually (adv) /’æktjuəli/ hiện nay, hiện tại
 46. advertisement (n) /əd’və:tismənt/ quảng cáo
 47. adapt (v) /ə’dæpt/ tra, lắp vào
 48. add (v) /æd/ cộng, thêm vào
 49. addition (n) /ə’diʃn/ tính cộng, phép cộng
 50. in addition (to) thêm vào
 51. additional (adj) /ə’diʃənl/ thêm vào, tăng thêm
 52. address (n) (v) /ə’dres/ địa chỉ, đề địa chỉ
 53. adequate (adj) /’ædikwit/ đầy, đầy đủ
 54. adequately (adv) /’ædikwitli/ tương xứng, thỏa đáng
 55. adjust (v) /ə’dʤʌst/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh
 56. admiration (n) /,ædmə’reiʃn/ sự khâm phục,người kp, thán phục
 57. admire (v) /əd’maiə/ khâm phục, thán phục
 58. admit (v) /əd’mit/ nhận vào, cho vào, kết hợp
 59. adopt (v) /ə’dɔpt/ nhận làm con nuôi, bố mẹ nuôi
 60. adult (n) (adj) /’ædʌlt/ người lớn, người trưởng thành; trưởng thành
 61. advance (n) (v) /əd’vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất
 62. advanced (adj) /əd’vɑ:nst/ tiên tiến, tiến bộ, cấp cao
 63. in advance trước, sớm
 64. advantage (n) /əb’vɑ:ntidʤ/ sự thuận lợi, lợi ích, lợi thế
 65. take advantage of lợi dụng
 66. adventure (n) /əd’ventʃə/ sự phiêu lưu, mạo hiểm
 67. advertise (v) /’ædvətaiz/ báo cho biết, báo cho biết trước
 68. advertising (n) sự quảng cáo, nghề quảng cáo
 69. advice (n) /əd’vais/ lời khuyên, lời chỉ bảo
 70. advise (v) /əd’vaiz/ khuyên, khuyên bảo, răn bảo
 71. affair (n) /ə’feə/ việc
 72. affect (v) /ə’fekt/ làm ảnh hưởng, tác động đến
 73. affection (n) /ə’fekʃn/ tình cảm, sự yêu mến
 74. afford (v) /ə’fɔ:d/ có thể, có đủ khả năng, điều kiện (làm gì)
 75. afraid (adj) /ə’freid/ sợ, sợ hãi, hoảng sợ
 76. after prep., conj., (adv) /’ɑ:ftə/ sau, đằng sau, sau khi
 77. afternoon (n) /’ɑ:ftə’nu:n/ buổi chiều
 78. afterwards (adv) /’ɑ:ftəwəd/ sau này, về sau, rồi thì, sau đấy
 79. again (adv) /ə’gen/ lại, nữa, lần nữa
 80. against prep. /ə’geinst/ chống lại, phản đối
 81. age (n) /eidʤ/ tuổi
 82. aged (adj) /’eidʤid/ già đi (v)
 83. agency (n) /’eidʤənsi/ tác dụng, lực; môi giới, trung gian
 84. agent (n) /’eidʤənt/ đại lý, tác nhân
 85. aggressive (adj) /ə’gresiv/ xâm lược, hung hăng (US: xông xáo)
 86. ago (adv) /ə’gou/ trước đây
 87. agree (v) /ə’gri:/ đồng ý, tán thành
 88. agreement (n) /ə’gri:mənt/ sự đồng ý, tán thành; hiệp định, hợp đồng
 89. ahead (adv) /ə’hed/ trước, về phía trước
 90. aid (n) (v) /eid/ sự giúp đỡ; thêm vào, phụ vào
 91. aim (n) (v) /eim/ sự ngắm (bắn), mục tiêu, ý định; nhắm, tập trung, hướng vào
 92. air (n) /eə/ không khí, bầu không khí, không gian
 93. aircraft (n) /’eəkrɑ:ft/ máy bay, khí cầu
 94. airport (n) sân bay, phi trường
 95. alarm (n) (v) /ə’lɑ:m/ báo động, báo nguy
 96. alarming (adj) /ə’lɑ:miɳ/ làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi
 97. alarmed (adj) /ə’lɑ:m/
 98. alcohol (n) /’ælkəhɔl/ rượu cồn
 99. alcoholic (adj) (n) /,ælkə’hɔlik/ rượu; người nghiện rượu
 100. alive (adj) /ə’laiv/ sống, vẫn còn sống, còn tồn tại
 101. all det. pro(n) (adv) /ɔ:l/ tất cả
 102. allow (v) /ə’lau/ cho phép, để cho
 103. all right (adj) (adv)., exclamation /’ɔ:l’rait/ tốt, ổn, khỏe mạnh; được
 104. ally (n) (v) /’æli/ nước đồng minh, liên minh; liên kết, kết thông gia
 105. allied (adj) /ə’laid/ liên minh, đồng minh, thông gia
 106. almost (adv) /’ɔ:lmoust/ hầu như, gần như
 107. alone (adj) (adv) /ə’loun/ cô đơn, một mình
 108. along prep., (adv) /ə’lɔɳ/ dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo
 109. alongside prep., (adv) /ə’lɔɳ’said/ sát cạnh, kế bên, dọc theo
 110. aloud (adv) /ə’laud/ lớn tiếng, to tiếng
 111. alphabet (n) /’ælfəbit/ bảng chữ cái, bước đầu, điều cơ bản
 112. alphabetical (adj) /,æflə’betikl/ thuộc bảng chứ cái
 113. alphabetically (adv) /,ælfə’betikəli/ theo thứ tự abc
 114. already (adv) /ɔ:l’redi/ đã, rồi, đã… rồi
 115. also (adv) /’ɔ:lsou/ cũng, cũng vậy, cũng thế
 116. alter (v) /’ɔ:ltə/ thay đổi, biến đổi, sửa đổi
 117. alternative (n) (adj) /ɔ:l’tə:nətiv/ sự lựa chọn; lựa chọn
 118. alternatively (adv) như một sự lựa chọn
 119. although conj. /ɔ:l’ðou/ mặc dù, dẫu cho
 120. altogether (adv) /,ɔ:ltə’geðə/ hoàn toàn, hầu như; nói chung
 121. always (adv) /’ɔ:lwəz/ luôn luôn
 122. amaze (v) /ə’meiz/ làm ngạc nhiên, làm sửng sốt
 123. amazing (adj) /ə’meiziɳ/ kinh ngạc, sửng sốt
 124. amazed (adj) /ə’meiz/ kinh ngạc, sửng sốt
 125. ambition (n) æm’biʃn/ hoài bão, khát vọng
 126. ambulance (n) /’æmbjuləns/ xe cứu thương, xe cấp cứu
 127. among (also amongst) prep. /ə’mʌɳ/ giữa, ở giữa
 128. amount (n) (v) /ə’maunt/ số lượng, số nhiều; lên tới (money)
 129. amuse (v) /ə’mju:z/ làm cho vui, thích, làm buồn cười
 130. amusing (adj) /ə’mju:ziɳ/ vui thích
 131. amused (adj) /ə’mju:zd/ vui thích
 132. analyse (BrE) (NAmE analyze) (v) /’ænəlaiz/ phân tích
 133. analysis (n) /ə’næləsis/ sự phân tích
 134. ancient (adj) /’einʃənt/ xưa, cổ
 135. and conj. /ænd, ənd, ən/ và
 136. anger (n) /’æɳgə/ sự tức giận, sự giận dữ
 137. angle (n) /’æɳgl/ góc
 138. angry (adj) /’æɳgri/ giận, tức giận
 139. angrily (adv) /’æɳgrili/ tức giận, giận dữ
 140. animal (n) /’æniməl/ động vật, thú vật
 141. ankle (n) /’æɳkl/ mắt cá chân
 142. anniversary (n) /,æni’və:səri/ ngày, lễ kỉ niệm
 143. announce (v) /ə’nauns/ báo, thông báo
 144. annoy (v) /ə’nɔi/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu
 145. annoying (adj) /ə’nɔiiɳ/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu
 146. annoyed (adj) /ə’nɔid/ bị khó chịu, bực mình, bị quấy rầy
 147. annual (adj) /’ænjuəl/ hàng năm, từng năm
 148. annually (adv) /’ænjuəli/ hàng năm, từng năm
 149. another det., pro(n) /ə’nʌðə/ khác
 150. answer (n) (v) /’ɑ:nsə/ sự trả lời; trả lời
 151. anti- prefix chống lại
 152. anticipate (v) /æn’tisipeit/ thấy trước, chặn trước, lường trước
 153. anxiety (n) /æɳ’zaiəti/ mối lo âu, sự lo lắng
 154. anxious (adj) /’æɳkʃəs/ lo âu, lo lắng, băn khoăn
 155. anxiously (adv) /’æɳkʃəsli/ lo âu, lo lắng, băn khoăn
 156. any det. pro(n) (adv) một người, vật nào đó; bất cứ; một chút nào, tí nào
 157. anyone (also anybody) pro(n) /’eniwʌn/ người nào, bất cứ ai
 158. anything pro(n) /’eniθiɳ/ việc gì, vật gì; bất cứ việc gì, vật gì
 159. anyway (adv) /’eniwei/ thế nào cũng được, dù sao chăng nữa
 160. anywhere (adv) /’eniweə/ bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu
 161. apart (adv) /ə’pɑ:t/ về một bên, qua một bên
 162. apart from (also aside from especially in NAmE) prep. ngoài…ra
 163. apartment (n) (especially NAmE) /ə’pɑ:tmənt/ căn phòng, căn buồng
 164. apologize (BrE also -ise) (v) /ə’pɔlədʤaiz/ xin lỗi, tạ lỗi
 165. apparent (adj) /ə’pærənt/ rõ ràng, rành mạch; bề ngoài, có vẻ
 166. apparently (adv) nhìn bên ngoài, hình như
 167. appeal (n) (v) /ə’pi:l/ sự kêu gọi, lời kêu gọi; kêu gọi, cầu khẩn
 168. appear (v) /ə’piə/ xuất hiện, hiện ra, trình diện
 169. appearance (n) /ə’piərəns/ sự xuất hiện, sự trình diện
 170. apple (n) /’æpl/ quả táo
 171. application (n) /,æpli’keiʃn/ sự gắn vào, vật gắn vào; sự chuyên cần, chuyên tâm
 172. apply (v) /ə’plai/ gắn vào, ghép vào, áp dụng vào
 173. appoint (v) /ə’pɔint/ bổ nhiệm, chỉ định, chọn
 174. appointment (n) /ə’pɔintmənt/ sự bổ nhiệm, người được bổ nhiệm
 175. appreciate (v) /ə’pri:ʃieit/ thấy rõ; nhận thức
 176. approach (v) (n) /ə’proutʃ/ đến gần, lại gần; sự đến gần, sự lại gần
 177. appropriate (adj) (+to, for) /ə’proupriit/ thích hợp, thích đáng
 178. approval (n) /ə’pru:vəl/ sự tán thành, đồng ý, sự chấp thuận
 179. approve (of) (v) /ə’pru:v/ tán thành, đồng ý, chấp thuận
 180. approving (adj) /ə’pru:viɳ/ tán thành, đồng ý, chấp thuận
 181. approximate (adj) (to) /ə’prɔksimit/ giống với, giống hệt với
 182. approximately (adv) /ə’prɔksimitli/ khoảng chừng, độ chừng
 183. April (n) (abbr. Apr.) /’eiprəl/ tháng Tư
 184. area (n) /’eəriə/ diện tích, bề mặt
 185. argue (v) /’ɑ:gju:/ chứng tỏ, chỉ rõ
 186. argument (n) /’ɑ:gjumənt/ lý lẽ
 187. arise (v) /ə’raiz/ xuất hiện, nảy ra, nảy sinh ra
 188. arm (n) (v) /ɑ:m/ cánh tay; vũ trang, trang bị (vũ khí)
 189. arms (n) vũ khí, binh giới, binh khí
 190. armed (adj) /ɑ:md/ vũ trang
 191. army (n) /’ɑ:mi/ quân đội
 192. around (adv)., prep. /ə’raund/ xung quanh, vòng quanh
 193. arrange (v) /ə’reindʤ/ sắp xếp, sắp đặt, sửa soạn
 194. arrangement (n) /ə’reindʤmənt/ sự sắp xếp, sắp đặt, sự sửa soạn
 195. arrest (v) (n) /ə’rest/ bắt giữ, sự bắt giữ
 196. arrival (n) /ə’raivəl/ sự đến, sự tới nơi
 197. arrive (v) (+at, in) /ə’raiv/ đến, tới nơi
 198. arrow (n) /’ærou/ tên, mũi tên
 199. art (n) /ɑ:t/ nghệ thuật, mỹ thuật
 200. article (n) /’ɑ:tikl/ bài báo, đề mục
 201. artificial (adj) /,ɑ:ti’fiʃəl/ nhân tạo
 202. artificially (adv) /,ɑ:ti’fiʃəli/ nhân tạo
 203. artist (n) /’ɑ:tist/ nghệ sĩ
 204. artistic (adj) /ɑ:’tistik/ thuộc nghệ thuật, thuộc mỹ thuật
 205. as prep., (adv)., conj. /æz, əz/ như (as you know…)
 206. ashamed (adj) /ə’ʃeimd/ ngượng, xấu hổ
 207. aside (adv) /ə’said/ về một bên, sang một bên
 208. aside from ngoài ra, trừ ra
 209. apart from /ə’pɑ:t/ ngoài… ra
 210. ask (v) /ɑ:sk/ hỏi
 211. asleep (adj) /ə’sli:p/ ngủ, đang ngủ
 212. fall asleep ngủ thiếp đi
 213. aspect (n) /’æspekt/ vẻ bề ngoài, diện mạo
 214. assist (v) /ə’sist/ giúp, giúp đỡ; tham dự, có mặt
 215. assistance (n) /ə’sistəns/ sự giúp đỡ
 216. assistant (n) (adj) /ə’sistənt/ người giúp đỡ, người phụ tá; giúp đỡ
 217. associate (v) /ə’souʃiit/ kết giao, liên kết, kết hợp, cho cộng tác
 218. associated with liên kết với
 219. association (n) /ə,sousi’eiʃn/ sự kết hợp, sự liên kết
 220. assume (v) /ə’sju:m/ mang, khoác, có, lấy (cái vẻ, tính chất…)
 221. assure (v) /ə’ʃuə/ đảm bảo, cam đoan
 222. atmosphere (n) /’ætməsfiə/ khí quyển
 223. atom (n) /’ætəm/ nguyên tử
 224. attach (v) /ə’tætʃ/ gắn, dán, trói, buộc
 225. attached (adj) gắn bó
 226. attack (n) (v) /ə’tæk/ sự tấn công, sự công kích; tấn công, công kích
 227. attempt (n) (v) /ə’tempt/ sự cố gắng, sự thử; cố gắng, thử
 228. attempted (adj) /ə’temptid/ cố gắng, thử
 229. attend (v) /ə’tend/ dự, có mặt
 230. attention (n) /ə’tenʃn/ sự chú ý
 231. pay attention (to) chú ý tới
 232. attitude (n) /’ætitju:d/ thái độ, quan điểm
 233. attorney (n) (especially NAmE) /ə’tə:ni/ người được ủy quyền
 234. attract (v) /ə’trækt/ hút; thu hút, hấp dẫn
 235. attraction (n) /ə’trækʃn/ sự hút, sức hút
 236. attractive (adj) /ə’træktiv/ hút, thu hút, có duyên, lôi cuốn
 237. audience (n) /’ɔ:djəns/ thính, khán giả
 238. August (n) (abbr. Aug.) /’ɔ:gəst – ɔ:’gʌst/ tháng Tám
 239. aunt (n) /ɑ:nt/ cô, dì
 240. author (n) /’ɔ:θə/ tác giả
 241. authority (n) /ɔ:’θɔriti/ uy quyền, quyền lực
 242. automatic (adj) /,ɔ:tə’mætik/ tự động
 243. automatically (adv) một cách tự động
 244. autumn (n) (especially BrE) /’ɔ:təm/ mùa thu (US: mùa thu là fall)
 245. available (adj) /ə’veiləbl/ có thể dùng được, có giá trị, hiệu lực
 246. average (adj) (n) /’ævəridʤ/ trung bình, số trung bình, mức trung bình
 247. avoid (v) /ə’vɔid/ tránh, tránh xa
 248. awake (adj) /ə’weik/ đánh thức, làm thức dậy
 249. award (n) (v) /ə’wɔ:d/ phần thưởng; tặng, thưởng
 250. aware (adj) /ə’weə/ biết, nhận thức, nhận thức thấy
 251. away (adv) /ə’wei/ xa, xa cách, rời xa, đi xa
 252. awful (adj) /’ɔ:ful/ oai nghiêm, dễ sợ
 253. awfully (adv) tàn khốc, khủng khiếp
 254. awkward (adj) /’ɔ:kwəd/ vụng về, lúng túng
 255. awkwardly (adv) vụng về, lúng túng

>>> Mời xem thêm:

Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh về chủ đề Chính trị

Học Tiếng Anh online 1 kèm 1 với người nước ngoài

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!