Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán đầy đủ nhất

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán đầy đủ nhất

Chuyên ngành kế toán là chuyên ngành đòi hỏi có tính nghiệp vụ và chuyên môn cao và phải thật sự tỉ mỉ, cẩn trọng. Và đặc biệt nếu làm trong môi trường là công ty nước ngoài bạn không những cần có chuyên môn cao mà bạn còn cần phải biết tiếng Anh nữa. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có cho mình bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán kiểm toán nhé!

 

 

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán

 

Nhắc đến ngành kế toán người ta sẽ nghĩ ngay đến các con số, ghi chép công nợ, thủ quỹ lương hay nói chúng là xử lý hoạt động tài chính cho một tổ chức nào đó như: Công ty, doanh nghiệp, cá nhân… Đặc biệt, kế toán đóng vai trò quan trọng nhất định trong toàn thể bộ phận công ty, từ từng đơn vị nhỏ cho đến phạm vi lớn hơn trong việc quản lý kinh tế tài chính. Chính vì vậy, bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán cũng sẽ xoay quanh các đối tượng này. 

 • Accountant: Ngành kế toán
 • Break-even point: Điểm hòa vốn
 • Capital: Vốn
 • Calls in arrear: Vốn gọi trả sau
 • Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
 • Business purchase: Mua lại doanh nghiệp
 • Issued capital: Vốn phát hành
 • Uncalled capital: Vốn chưa gọi
 • Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)
 • Authorized capital: Vốn điều lệ
 • Called-up capital: Vốn đã gọi
 • Capital expenditure: Chi phí đầu tư
 • Invested capital: Vốn đầu tư
 • Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
 • Cash book: Sổ tiền mặt
 • Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
 • Cash flow statement:  Phân tích lưu chuyển tiền mặt
 • Category method: Phương pháp chủng loại
 • Cheques: Séc (chi phiếu)
 • Carriage: Chi phí vận chuyển
 • Carriage inwards/ outwards : Chi phí vận chuyển hàng hóa mua/bán
 • Carrying cost: Chi phí hàng lưu kho
 • Concepts of accounting: Các nguyên tắc kế toán
 • Conservatism: Nguyên tắc thận trọng
 • Consistency: Nguyên tắc nhất quán
 • Clock cards: Thẻ bấm giờ
 • Closing an account: Khóa một tài khoản
 • Closing stock: Tồn kho cuối kỳ
 • Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí
 • Cost application: Sự phân bổ chi phí
 • Cost concept: Nguyên tắc giá phí lịch sử
 • Cost object: Đối tượng tính giá thành
 • Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán
 • Commission errors: Lỗi nhầm tài khoản thanh toán
 • Company accounts: Kế toán công ty
 • Company Act 1985: Luật công ty năm 1985
 • Debentures: Trái phiếu, giấy nợ
 • Debenture interest: Lãi trái phiếu
 • Debit note: Giấy báo Nợ
 • Debtor: Con nợ
 • Depletion: Sự hao cạn
 • Depreciation: Khấu hao
 • Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao
 • Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín
 • Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao
 • Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao
 • Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu
 • Conventions: Quy ước
 • Conversion costs: Chi phí chế biến
 • Credit balance: Số dư có
 • Credit note: Giấy báo có
 • Credit transfer: Lệnh chi
 • Creditor: Chủ nợ
 • Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi có tích lũy
 • Current accounts: Tài khoản vãng lai
 • Current assets: Tài sản lưu động
 • Current liabilities: Nợ ngắn hạn
 • Current ratio: Hệ số lưu hoạt
 • Reducing balance method: Phương pháp giảm dần
 • Straight-line method: Phương pháp đường thẳng
 • Direct costs: Chi phí trực tiếp
 • Directors: Hội đồng quản trị
 • Directors’ remuneration: Thù kim thành viên HĐ quản trị
 • Discounts: Chiết khấu
 • Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng
 • Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
 • Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu
 • Discounts received: Chiết khấu mua hàng
 • Dishonored cheques: Séc bị từ chối
 • Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định
 • Dividends: Cổ tức
 • Control accounts : Tài khoản kiểm tra
 • Double entry rules: Nguyên tắc bút toán kép.
 • Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép
 • Drawing: Rút vốn
 • Equivalent units: Đơn vị tương đương
 • Equivalent unit cost: Giá đơn vị tương đương
 • Errors: Sai sót
 • Expenses prepaid: Chi phí trả trước
 • Factory overhead expenses: Chi phí quản lý phân xưởng
 • FIFO (First In First Out): Nguyên tắc nhập trước xuất trước
 • Fixed assets: Tài sản cố định
 • Fixed capital: Vốn cố định
 • Fixed expenses: Chi phí cố định
 • General ledger: Sổ cái
 • General reserve: Quỹ dự trữ chung
 • Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động lâu dài
 • Goods stolen: Hàng bị đánh cắp
 • Goodwill: Uy tín
 • Gross loss: Lỗ gộp
 • Gross profit: Lãi gộp
 • Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp
 • Historical cost: Giá phí lịch sử
 • Impersonal accounts: Tài khoản phí thanh toán
 • Imprest systems: Chế độ tạm ứng
 • Income tax: Thuế thu nhập
 • Increase in provision: Tăng dự phòng
 • Indirect costs: Chi phí gián tiếp
 • Installation cost: Chi phí lắp đặt, chạy thử
 • Final accounts: Báo cáo quyết toán
 • Finished goods: Thành phẩm
 • First call: Lần gọi thứ nhất
 • Intangible assets: Tài sản vô hình
 • Interpretation of accounts: Các phân tích báo cáo
 • Investments: Đầu tư
 • Invoice: Hóa đơn
 • Production cost: Chi phí sản xuất
 • Profits: lợi nhuận, lãi
 • Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận
 • Gross profit: Lãi gộp
 • Net profit: Lãi ròng

>>> Mời xem thêm: Top 150+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bếp thông dụng nhất

 

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán : ngành kiểm toán


 

Chuyên ngành kiểm toán cũng là một ngành liên quan đến ngành kế toán. Sau đây sẽ là danh sách các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiểm toán:

 

 • Accounting policy: Chính sách kế toán
 • Adjusting journal entries (AJEs): Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh
 • Aged trial balance of accounts receivable : Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ
 • Audit evidence: Bằng chứng kiểm toán
 • Audit report: Báo cáo kiểm toán
 • Audit trail: Dấu vết kiểm toán
 • Auditing standard: Chuẩn mực kiểm toán
 • Bank reconciliation: Bảng chỉnh hợp Ngân hàng
 • Controlled program: Chương trình kiểm soát
 • Disclosure: Công bố
 • Documentary evidence: Bằng chứng tài liệu
 • Expenditure cycle: Chu trình chi phí
 • Final audit work: Công việc kiểm toán sau ngày kết thúc niên độ
 • Generally accepted auditing standards (GAAS): Các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến
 • Integrity: Chính trực
 • Interim audit work: Công việc kiểm toán trước ngày kết thúc niên độ
 • Management assertion: Cơ sở dẫn liệu
 • Measurement: Chính xác (cơ sở dẫn liệu)
 • Observation evidence: Bằng chứng quan sát
 • Oral evidence: Bằng chứng phỏng vấn
 • Organization structure: Cơ cấu tổ chức
 • Payroll cycle: Chu trình tiền lương
 • Physical evidence: Bằng chứng vật chất
 • Production/Conversion cycle: Chu trình sản xuất/chuyển đổi
 • Random number generators: Chương trình chọn số ngẫu nhiên
 • Reclassification journal entries (RJEs): Bảng liệt kê các bút toán sắp xếp lại khoản mục
 • Reconciliation of vendors’ statements: Bảng chỉnh hợp nợ phải trả
 • Revenue cycle: Chu trình doanh thu
 • Working trial balance: Bảng cân đối tài khoản
 • Written narrative of internal control: Bảng tường thuật về kiểm soát nội bộ

>>> Có thể bạn quan tâm: tự học tiếng anh giao tiếp trực tuyến