ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

 1. TỪ VỰNG

Từ vựng theo các chủ điểm sau: thành viên trong gia đình, các căn phòng, đồ chơi, động vật, địa điểm, động từ.

 1. NGỮ PHÁP

Unit 11: This is my family.

 • Who’s that? She’s/He’s….
 • How old is your….?/ She’s/He’s….

Unit 12: This is my house.

 • There’s a….
 • Is there a….? Yes, there is/ No, there isn’t.

Unit 13: Where’s my book?

 • Where is the….? It’s….
 • Where are the….? They’re….

Unit 14: Are there any posters in the room?

 • Are there any…. in the room? Yes, there are.
 • How many…. are there? There is/ There are.

Unit 15: Do you have any toys?

 • Do you have any….? Yes, I do/ No, I don’t.
 • Does she/he have….? Yes, she/he does.

Unit 16: Do you have any pets?

 • Do you have any…? Yes, I do/ No, I don’t.
 • Where are the cats? They’re….

Unit 17: What toys do you like?

 • What toys do you like? I am….
 • What is she/he doing? She’s/ He’s….

Unit 18: What are you doing?

 • What are you doing? I am….
 • What is she/ he doing? She’s/ He’s….

Unit 19: They’re in the park.

 • What are they doing? They’re….
 • What’s the weather like? It’s….

Unit 20: Where’s Sa Pa?

 • Where’s….? It;s in …. Viet Nam.
 • Is ….  near Ha Noi? Yes/ No.

BÀI TẬP

I. Read and match

1. dining room

 1. phòng khách

2. kitchen

 1. phòng tắm

3. garden

 1. phòng ngủ

4. bathroom

 1. vườn

5. bedroom

 1. phòng ăn

6. living room

 1. phòng bếp

 

II. Fill in the blanks

1. There …. my bedroom.

 

 1. am
 1. is
 1. are

 

2. - …. there a garden?

    - Yes, …. is.

 

 1. Is - there
 1. Are - there
 1. Am - these

 

3. - …. tables are there?

    - There are five.

 

 1. How long
 1. How far
 1. How many

 

4. - How many …. do you have??

    - I have five

 

 1. doll
 1. kites
 1. plane

 

5. - There are four ….

 1. windows
 1. window
 1. door

 

6. - …. are the posters?

    - They’re on the bed.

 

 1. What
 1. When
 1. Where

 

7. - Where …. the car?

    - It’s under the table.

 

 1. am
 1. is
 1. are

 

8. - Where are the ….?

    - They’re in the cage.

 

 1. parrots
 1. parrot
 1. rabbit

 

9. - …. is Ha Long Bay?

    - It’s in north Viet Nam.

 

 1. What
 1. When
 1. Where

 

10. - Where’s Hue?

      - It’s in …. Viet Nam.

 

 1. North
 1. South
 1. Central

 

11. - Where’s Ho Chi Minh city?

      - It’s in …. Viet Nam

 

 1. North
 1. South
 1. Central

 

12. - Is Ha Noi …. Hue?

      - No, it isn’t. It’s …. from Hue.

 

 1. near - far
 1. far - near
 1. near - near

 

13. Is Hai Duong near Ha Noi?

 1. Yes. it is.
 1. No it isn’t.

 

14. - Are there ... maps in your room?

      - No, there ….

 

 1. this
 1. any
 1. that

 

15. - Are there any sofas in your living room?

     - No, there ….

 

 1. are
 1. is
 1. aren’t

 

16. - …. you have a robot?

      - Yes, I ….

 

 1. Does - do
 1. Do - do
 1. Do - does

 

17. - Do you have a doll?

      - ….., I don’t.
 

 1. Yes
 1. No

 

18. - …. he have a plane?

      - No, he ….

 

 1. Do - does
 1. Does - does
 1. Does - doesn’t

 

19. - Do you have …. pets?

      - Yes, I do.

 

 1. this
 1. any
 1. that

 

20.  - Do you have any ….?

       - No, I don’t.

 

 1. parrots
 1. parrot
 1. cat

 

21. - What toys do you like?

      - I like ….

 

 1. cat
 1. goldfish
 1. truck

 

22. - What …. do you like?

      - I like rabbit

 

 1. pets
 1. toys

 

23. - …. are you doing?

      - I’m reading.

 

 1. What
 1. When
 1. Where

 

24. - What is she doing?

      - She is ….

 

 1. cook
 1. cooking
 1. cooks

 

25. - What …. you doing?

      - …. am cleaning the floor.

 

 1. am - you
 1. is - she
 1. are - I

 

26. - What are they doing?

      - …. are flying kites?

 

 1. He
 1. They
 1. You

 

27. - What is the …. like?

      - It’s sunny.

 1. weather
 1. weathers
 1. sun

 

28. - What’s the weather like?

      - It’s ….

 

 1. rain
 1. raining
 1. rainy

III. Fill preposition “on, near, under, behind” in the bank

 

IV. Look and write


 1. robot
 1. kite
 1. doll
 1. puzzle
 1. plane
 1. ship
 1. train
 1. yo-yo

 

V. Write the names of animals

 

C

D

R

G

P

         

T

G

     
       
     

T

 

T

     

H

 

VI. Read and match

 

1. cleaning the floor

 1. hát

2. cooking

 1. chơi đàn piano

3. reading

 1. xem ti vi

4. listening to music

 1. nấu ăn

5. drawing

 1. lau nhà

6. playing the piano

 1. đọc sách

7. singing

 1. vẽ

8. watching TV

 1. nghe nhạc

 

VII. Look and answer the question “What are they doing?”


 

VIII. Read and answer the question “What’s the weather like?”


 

IX. Circle the correct answer 

1. Hello, My ….. is Linda

 

 1. name
 1. is
 1. I am

 

2. What is …. name?

 

 1. name
 1. my
 1. your

3. Có một cái hàng rào.

 

 1. There’re a fence.
 1. There’s fence.
 1. There’s a fence.

 

4. How do you …. your name?

 

 1. What
 1. is
 1. spell

 

5. …. there a living room? - Yes, it is.

 

 1. Is
 1. Who
 1. What

 

6. How old is your father?

 

 1. He’s forty year old.
 1. He’s ten years old.
 1. He’s fifty years old.

 

7. Is this a school bag?

 

 1. No
 1. Yes, it is.
 1. It is not.

 

X. Match A with B to make suitable conversations

 

A

B

1. How old is your father?

2. How old are you?

3. Where are her dolls?

4. What is he doing?

5. What are they playing?

6. What’s the weather like today?

7. Has she got a robot?

8. How many goldfish have you got?

9. Where is your yo-yo?

10. How many bedrooms are there in your house?

11. What is your mother doing?

 1. They are behind the picture
 2. They are playing hide - and - seek
 3. He is thirty - two
 4. He’s skating
 5. It’s windy
 6. She’s cooking in the kitchen
 7. No, she hasn’t
 8. I’ve got five goldfish
 9. I’m nine
 10. There are three
 11. It’s over there, on the chair

 

1 -         2 -         3 -         4 -       5 -         6 -          7 -         8 -           9 -           10 -         11 -       

 

XI. Rearrange the given words to make complete sentences

 

 1. Old/ your/ sister/ how/ is/ ?

…………………………………………

 1. Maps/ room/ many/ in/ how/ the/ ?

………………………………………….

 1. Is/ like/ what/ weather/ the/ ?

…………………………………………..

 1. is/ today/ cloudy/ it/ Ha Noi/ and/ in /.

…………………………………………..

 1. Over/ kitchen/ there/ a/ there/ is/ .

…………………………………………..

 1. Are/ under/ chairs/ they/ the / .

………………………………………….

 1. Is/ seven/ old/ she/ years/ sixty/ .

………………………………………….

ĐÁP ÁN

 1. Read and match

1 - e

4 - b

2 - f

5 - c

3 - d

6 - a

 

 1. Fill in the blanks

 

 1. B

15. C

 1. A

16. B

 1. C

17. B

 1. B

18. C

 1. A

19. B

 1. C

20. A

 1. B

21. C

 1. A

22. A

 1. C

23. A

 1. C

24. B

 1. B

25. C

 1. A

26. B

 1. A

27. A

 1. B

28. B

 

III. Fill preposition “on, near, under, behind” in the bank

 

 1. behind
 2. on
 3. near
 4. under
 5. near

 

IV. Look and write

V. Write the names of animals

 

C

D

R

G

P

O

A

O

T

G

L

R

 

B

D

R

F

O

T

I

T

 

S

 

H

 

VI. Read and match

 

1 - e

5 - g

2 - d

6 - b

3 - f

7 - a

4 - h

8 - c

 

VII. Look and answer the question “What are they doing?”

 

 1. They’re riding bikes
 2. They’re skipping rope
 3. They’re flying kites
 4. They’re skiing

 

VIII. Read and answer the question “What’s the weather like?”

 1. It’s raining
 2. It’s windy
 3. It’s lightning
 4. It’s sunny
 5. It’s cloudy
 6. It’s snowy

IX. Circle the correct answer 

 1. A
 2. C
 3. C
 4. C
 5. A
 6. C
 7. B

X. Match A with B to make suitable conversations

1 - C     2 - I     3 - A        4 - D      5 - B        6 - E         7 - G     8 - H      9 - K     10 - J       11 - F

XI. Rearrange the given words to make complete sentences

 1. How old is your sister?
 2. How many maps in the room?
 3. What is the weather like?
 4. It is cloudy in Ha Noi today.
 5. There is a kitchen over there.
 6. They are under the chairs.
 7. She is sixty years old.

DOWNLOAD ĐỀ THI TIẾNG ANH GIỮA KỲ II LỚP 3

Link download đề thi: https://drive.google.com/drive/folders/1xlhw6IlODhO_vitKEL3cROq3OBYavWeh?usp=sharing 

Chúc các bé ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong bài thi học kỳ II sắp tới.

>> Xem thêm: [TỔNG HỢP] ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 5 HỌC KÌ I NĂM 2023 - 2024

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!