[TỔNG HỢP] ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 5 HỌC KÌ I NĂM 2023 - 2024

[TỔNG HỢP] ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 5 HỌC KÌ I NĂM 2023 - 2024

Vậy là học kỳ I cũng sắp kết thúc rồi, cùng học tập và ôn luyện lại những kiến thức trọng tâm trong kỳ này để nắm vững và sẵn sàng cho kỳ thi nhé. Dưới đây là một số đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ I năm 2023 - 2024 mà Pantado đã tổng hợp, cùng làm và kiểm tra lại xem mình đã nắm chắc hoặc sai ở đâu để ôn tập kỹ hơn phần kiến thức đó thôi nào.

ĐỀ THI TIẾNG ANH HỌC KỲ I NĂM 2023 - 2024

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest from the rest

 1. A. Music 

 B. Science

 C. Chinese

 D. Lesson

 2. A. Afternoon

 B. School

 C. Classroom

 D. Moon

3.  A. Clock

 B. City

 C. Class

 D. Come

 

Exercise 2: Give the correct form of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (England) ___________.

2. His hobby is (sing) ___________ English songs.

3. Mary sings very (beautiful) ___________.

Exercise 3: Choose the best answer

1. I hope the weather__________sunny next week

A. will is

B. will be

C. will being

D. will are

2. What did you do there? - I helped my uncle_______

A. on the farm

B. in the farm

C. at the farm

D. on farm

3. The main character is a schoolboy________Jimmy Kudo.

A. call

B. called

C. calls

D. to call

4. The bears_________volleyball at the circus yesterday.

A. are playing

B. plays

C. play

D. played

5. On Sundays, he often____home.

A. stays at

B. stay at

C. stays

D. stay

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. You can have it when I am finish it.

_______________________________________

2. What book are you read?

_______________________________________

3. They have English lesson four time a week.

_______________________________________

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable prepositions

1. My sister often takes photos ___________ me.

2. Elephants can spray water ____________ their trunks.

3. I saw a lot _____________ peacocks at the zoo.

Exercise 6: Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

Next Wednesday (1) ________our school Sport Day. The event will take place on the school field from the morning till 6 o’clock in the evening. All of my classmates (2) _________for the big day. It will be just fun and exciting. Half of my class will take part (3) _______it. Jack and Tony are going to play basketball. They are one of the best (4) _________in the team. Anna is going to play volleyball and Bella is going to play tennis. I am going to swim. (5) _________is my favorite sport. I have swum since I was 6 years old.

1. A. be will                        B.will is                     C. will be                       D. will are

2. A. is preparing               B. are preparing       C. prepares                   D. prepared

3. A. in                               B. on                         C. at                              D. of

4. A. player                        B. player                   C. players                      D. The player

5. A. Swimming                 B. Swim                     C. To swim                    D. Swimming

Exercise 7: Rearrange the words to make correct sentences

1. table/play/Linda/is/tennis/to/going/.

_____________________________________

2. Day/will/be/weekend/Sport/this/.

_____________________________________

3. often/do/how/have/you/your/lesson/favorite/?/.

_____________________________________

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM 2023 - 2024

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

 1. A. Music

 B. Science

 C. Chinese

 D. Opposite

 2. A. Afternoon

 B. School

 C. Classroom

 D. Foot

 3. A. Clock

 B. City

 C. Class

 D. Come

 

Exercise 2: Give the correct form of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (England)___English___.

2. His hobby is (sing)___singing____English songs.

3. Mary sings very (beautiful)_____beautifully______.

Exercise 3: Choose the best answer

1. I hope the weather__________sunny next week

A. will is

B. will be

C. will being

D. will are

2. What did you do there? - I helped my uncle_______

A. on the farm

B. in the farm

C. at the farm

D. on farm

3. The main character is a schoolboy________Jimmy Kudo.

A. call

B. called

C. calls

D. to call

4. The bears_________volleyball at the circus yesterday.

A. are playing

B. plays

C. play

D. played

5. On Sundays, he often____home.

A. stays at

B. stay at

C. stays

D. stay

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. You can have it when I am finish it

=> You can have it when I finish it.

2. What book are you read?

=> What book are you reading?

3. They have English lesson four time a week.

=> They have English lesson four times a week.

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable prepositions

1. My sister often takes photos__for/of____me

2. Elephants can spray water___with_____their trunks

3. I saw a lot__of___peacocks at the zoo.

Exercise 6: Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

1. A. be will                     B.will is                        C. will be                       D. will are

2. B. is preparing            B. are preparing        C. prepares                    D. prepared

3. A. in                            B. on                           C. at                               D. of

4. A. player                      B. player                     C. players                     D. The player

5. A. Swimming               B. Swim                      C. To swim                     D. Swimming

Exercise 7: Rearrange the words to make correct sentences

1. table/play/Linda/is/tennis/to/going/.

=> Linda is going to play table tennis.

2. Day/will/be/weekend/Sport/this/.

=> Sport Day will be this weekend.

3. often/do/how/have/you/your/lesson/favorite/?/

=> How often do you have your favorite lesson?

Trên đây là đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ I năm 2023 - 2024 mà Pantado đã tổng hợp và đưa ra đáp án để bạn đối chiếu với bài làm của mình. Đừng quên ghi lại những từ vựng, ngữ pháp quan trọng để không mắc lỗi sai trong các bài thi khác.

Cùng theo dõi website Pantado để cùng ôn luyện và đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới nhé!

>> Có thể bạn quan tâm:

Trải nghiệm lớp học tiếng Anh trực tuyến 1-1 miễn phí

Cách nói “rất nhiều” trong tiếng Anh thay cho “a lot”

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!