ĐỂ CON HIỂU RÕ HƠN VỀ TRẠNG TỪ QUAN HỆ

ĐỂ CON HIỂU RÕ HƠN VỀ TRẠNG TỪ QUAN HỆ

Ngữ pháp tiếng Anh thường rất đã dạng và không dễ ghi nhớ, điều này khiến cho các bạn học sinh gặp phải không ít khó khăn trong quá trình học tiếng Anh. Trạng từ quan hệ là một phần nằm trong chương trình ngữ pháp mà các bạn học sinh cần phải nắm được. Vậy làm thế nào để hiểu rõ hơn về các trạng từ quan hệ này và học tiếng Anh một cách tường tận nhất. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn học sinh đầy đủ những khiến thức chi tiết về chủ đề này!

Trạng từ quan hệ là gì?

Trạng từ quan hệ được dùng để giới thiệu một mệnh đề quan hệ, có chức năng cung cấp thêm thông tin cho danh từ trước đó. Trong tiếng Anh có 3 trạng từ quan hệ trong tiếng Anh là: when (chỉ thời gian): dùng để thay thế cho các danh từ chỉ địa điểm; where (chỉ địa điểm): dùng để thay thế cho các danh từ chỉ thời gian; why (chỉ nguyên nhân): dùng để thay thế cho từ reason. 

Để hiểu hơn về trạng từ quan hệ trong tiếng Anh 

Trạng từ quan hệ where: Đề cập đến địa điểm; được sử dụng trong mệnh đề quan hệ xác định/ không xác định; không thể lược bỏ Lược bỏ trạng từ quan hệ; không làm chủ ngữ hay tân ngữ của mệnh đề.
Trạng từ quan hệ when: Đề cập đến thời gian; được sử dụng trong mệnh đề quan hệ xác định/ không xác định; với when chúng ta có thể lược bỏ trạng từ quan hệ; không làm chủ ngữ hay tân ngữ của mệnh đề.
Trạng từ quan hệ why: Đề cập đến lý do; và chỉ được sử dụng trong mệnh đề quan hệ xác định; với why chúng ta có thể lược bỏ trạng từ quan hệ; không làm chủ ngữ hay tân ngữ của mệnh đề.
Trạng từ quan hệ Where được dùng trong câu mệnh đề quan hệ. Trạng từ này được sử dụng để bổ sung ý nghĩa về địa điểm diễn ra hành động được nhắc đến trong câu. Ngoài dùng cho những danh từ chỉ địa điểm cụ thể, where còn dùng cho địa điểm mang nghĩa bóng. 
“Where" có thể thay thế cho “giới từ + đại từ quan hệ" như là in which, on which hay at which…bởi đều có ý nghĩa như nhau. Tuy nhiên sử dụng giới từ + đại từ quan hệ thì diễn đạt câu văn trang trọng hơn. 
Trạng từ quan hệ where được dùng trong cả mệnh đề quan hệ xác định (defining clause) và mệnh đề quan hệ không xác định (non-defining clause). 

Cách lược bỏ trạng từ quan hệ where? 

Đây là một phần khiến cho các bạn học sinh rất dễ bị nhầm lẫn. Trong bất cứ trường hợp mệnh đề quan hệ nào, chúng ta cũng không thể lược bỏ trạng từ quan hệ where. Nếu muốn lược bỏ thì chỉ khi dùng giới từ kết hợp với đại từ quan hệ thay thế và có thể lược bỏ đại từ đó và cho giới từ xuống cuối mệnh đề. 
Ví dụ 1: They studied on the floor where it was quiet. (Họ đã học ở trên sàn nơi rất yên tĩnh.)
“where it was quite": Mệnh đề quan hệ xác định. 
They studied on the floor on which it was quite. (where = on which đều chỉ địa điểm, chỉ danh từ trước đó là “floor".)
They studied on the floor it was quite on. (đã lược bỏ which và cho giới từ xuống cuối câu.) 
Ví dụ 2: It serves an important reminder to our institutions of higher education, where majority of graduates are churned out without marketable skills. (Nó mang đến một lời nhắc nhở quan trọng đối với các cơ sở giáo dục đại học của chúng ta, nơi mà phần lớn sinh viên tốt nghiệp bị loại bỏ khi không có những kỹ năng thị trường.)
Trong câu trên: 
Where có thể thay thế bằng “in which" 
“institutions of higher education": Không chỉ một địa điểm theo nghĩa đen mà theo nghĩa bóng. 

Trạng từ quan hệ when

Trạng từ quan hệ When dùng để đề cập tới thời gian. When thay thế cho danh từ chỉ thời gian trước đó như từ chỉ giờ, phút, ngày, tháng, năm…
When có thể thay thế cho “giới từ + mệnh đề quan hệ" như in which, at which, on which, during which (được dùng nhiều trong văn phong trang trọng). 
Trạng từ quan hệ when dùng trong cả mệnh đề quan hệ xác định và không xác định. 
Lược bỏ trạng từ quan hệ when: Có thể lược bỏ khi nó đi với mệnh đề quan hệ xác định. 
Ví dụ: 
Do you still remember the day (when) we first met? (when = in which)
-> When có thể lược bỏ 
Last year, when I was still a novice at coding, I wrote such buggy software. (when = in which) 
-> When không thể lược bỏ vì nằm trong mệnh đề quan hệ không xác định. 

Trạng từ quan hệ why  

Trạng từ quan hệ why được dùng để nói đến lý do của một sự việc xảy ra. Why thường dùng thay thế trực tiếp cho từ “reason" hoặc “for the reason" trước đó. 
Why có thể  thay thế cho “giới từ + đại từ quan hệ" đó là for which (được sử dụng trong văn phong trang trọng hơn.) 
Không giống 2 trạng từ quan hệ trên, “why” chỉ được dùng trong mệnh đề quan hệ xác định. 
Lược bỏ trạng từ quan hệ why: Có thể lược bỏ nó trong câu. 
Ví dụ: 
The management doesn’t know the reason (why) the contract hasn’t been renewed.
There are tons of reasons (why) we should be wearing mask and following social distancing. 
Trên đây là những thông tin Pantado muốn chia sẻ cho các bậc phụ huynh, các bậc phụ huynh có thể tham khảo và cho con áp dụng để con nắm chắc kiến thức về chủ đề trạng từ quan hệ.